Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

89. kapitola

1 Vyučujúci žalm od Étana Ezrachitského. 2 Na veky budem spievať o rôznej milosti Hospodinovej; od pokolenia do pokolenia budem oznamovať tvoju pravdu svojimi ústami, Pane! 3 Lebo som povedal: Milosť sa bude budovať na veky. A čo do nebies, na nich upevníš svoju pravdu, jako si povedal: 4 Učinil som smluvu so svojím vyvoleným; prisahal som Dávidovi, svojmu služobníkovi: 5 Na veky upevním tvoje semä a vybudujem tvoj trón, aby stál od pokolenia do pokolenia. Sélah. 6 A preto budú nebesia oslavovať tvoj zázrak, Hospodine, ovšem tvoju pravdu v shromaždení svätých. 7 Lebo kto na nebi môže sa prirovnať Hospodinovi?! Kto je podobný Hospodinovi medzi synmi silných bohov?! 8 Bôh je náramne strašný v rade svätých a hrozný nad všetkých vôkol neho. 9 Hospodine, Bože Zástupov! kto je ako ty, mocný Hospode? A čo jako tvoja pravda, ktorá je vôkol teba? 10 Ty panuješ nad dutím mora; keď sa dvíhajú jeho vlny, ty ich krotíš. 11 Ty si rozdrtil Rahaba jako zabitého; ramenom svojej sily si rozptýlil svojich nepriateľov. 12 Tvoje sú nebesia, a ovšem je tvoja i celá zem, okruh sveta a jeho náplň; ty si ich založil. 13 Ty si stvoril sever i juh. Tábor a Hermon plesajú v tvojom mene. 14 Ty máš rameno s hrdinskou silou; mocná je tvoja ruka; vyvýšená je tvoja pravica. 15 Spravedlivosť a súd je postaťou tvojho trónu; milosť a pravda predchádzajú tvoju tvár. 16 Blahoslavený ľud, ktorý ti vie radostne pokrikovať, Hospodine, tí, ktorí chodia vo svetle tvojej tvári! 17 Plesať budú v tvojom mene každého dňa a vyvýšia sa tvojou spravedlivosťou. 18 Lebo ty si ozdobou ich sily a svojou dobrotivosťou povýšiš náš roh. 19 Lebo náš štít je Hospodinov a Svätého Izraelovho náš kráľ. 20 Vtedy si hovoril svojim svätým vo videní a riekol si: Položil som pomoc na hrdinského muža; vyvýšil som vybraného z ľudu. 21 Našiel som Dávida, svojho služobníka; pomazal som ho svojím svätým olejom, 22 s ktorým bude stále moja ruka, a ovšem i moje rameno ho bude posilňovať. 23 Neoklame ho nepriateľ, ani ho nebude trápiť syn nešľachetníka. 24 Rozdrtím pred ním jeho protivníkov a tých, ktorí ho nenávidia, porazím. 25 A moja pravda a moja milosť bude s ním, a v mojom mene sa vyvýši jeho roh. 26 Položím jeho ruku na more a jeho pravicu na rieky. 27 On volajúc ma povie: Ty si môj Otec, môj silný Bôh a skala môjho spasenia. 28 A zase ja ho urobím prvorodeným, najvyšším z kráľov zeme. 29 Na veky mu zachovám svoju milosť, a moja smluva mu bude stáť verná. 30 A učiním to, že jeho semä bude trvať na večnosť a jeho trón ako dní nebies. 31 Ak by jeho synovia opustili môj zákon a nechodili v mojich súdoch, 32 ak by poškvrnili moje ustanovenia a neostríhali mojich prikázaní, 33 vtedy navštívim ich prestúpenie prútom a údermi ich neprávosť; 34 ale svojej milosti neodnímem od neho ani neoklamem vo svojej pravde. 35 Nepoškvrním svojej smluvy a toho, čo raz vyšlo cez moje rty, nezmením. 36 Raz som prisahal na svoju svätosť, že neoklamem Dávida. 37 Jeho semeno bude trvať na veky a jeho trón predo mnou jako slnce. 38 Jako mesiac bude pevne stáť na veky a jako svedok na oblohe verný. Sélah. 39 Ale ty si ho zavrhol a opovrhol si ním a rozhneval si sa na svojho pomazaného. 40 Zavrhol si smluvu so svojím služobníkom; poškvrnil si jeho korunu hodiac ju na zem. 41 Rozboril si všetky jeho ohrady; jeho pevnosti si obrátil na rumy. 42 Olupujú ho všetci, ktorí idú tade cestou; je potupou svojim súsedom. 43 Vyvýšil si pravicu jeho protivníkov; dal si to, aby sa radovali všetci jeho nepriatelia. 44 Áno, odvrátil si ostrie jeho meča a nedal si mu obstáť v boji. 45 Učinil si prietrž jeho lesku a jeho trón si vrhol na zem. 46 Ukrátil si dni jeho mladosti; odial si ho hanbou. Sélah. 47 Až do kedy, Hospodine? Či sa len na veky budeš skrývať? Či navždy bude horieť tvoja prchlivosť ako oheň? 48 Rozpomeň sa na mňa! Lebo veď čože je ľudský vek?! Na ktorú márnosť si stvoril všetkých synov človeka? 49 Kde ktorý človek by žil a neuvidel smrti, ktorý by vytrhol svoju dušu z ruky šeola?! Sélah. 50 Kde je tvoja drievna rôzna milosť, Pane, ktorú si prisahal Dávidovi vo svojej pravde? 51 Rozpomeň sa, Pane, na potupu svojich služobníkov, ktorú nosím vo svojom lone od všetkých veľkých národov, 52 ako potupujú tvoji nepriatelia, Hospodine, ako potupujú šľapaje tvojho pomazaného. 53 Nech je požehnaný Hospodin na veky. Ameň, ameň.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk