83. kapitola

1 Pieseň. Žalm Azafov. 2 Nemlč, ó, Bože, nerob sa, jako keby si nepočul, a nebuď ticho, silný Bože! 3 Lebo hľa, tvoji nepriatelia sa búria, a tí, ktorí ťa nenávidia, dvíhajú hlavu. 4 Snujú ľstivú radu proti tvojmu ľudu a radia sa proti tým, ktorých ty kryješ. 5 Hovoria: Poďte, vyhubme ich, aby prestali byť národom, aby sa viacej nespomínalo meno Izraelovo. 6 Lebo sa uradili spolu jako jedno srdce; urobili smluvu proti tebe, 7 stány Edomove a Izmaeliti, Moáb a Hagrovia, 8 Gebal, Ammon a Amalech, Filištea s obyvateľmi Týru. 9 Aj Assúr sa pripojil k nim; stali sa ramenom synov Lota. Sélah. 10 Učiň im ako Midianovi, jako Siserovi, jako Jabinovi pri potoku Kíšone. 11 Boli zahladení v En-dore a stali sa hnojivom zemi. 12 Nalož s nimi, s ich vodcami jako s Orébom a Zeebom, jako s Zebachom a Calmunnom, so všetkými ich kniežatami, 13 ktorí povedali: Dobyme si dedične príbytky Božie! 14 Môj Bože, daj, aby boli jako smeti krútňavy, jako posekané steblie pred vetrom. 15 Ako čo oheň spaľuje les, a jako plameň zapaľuje a trávi vrchy, 16 tak ich stíhaj svojou víchricou a svojou búrkou ich predes! 17 Naplň ich tvár hanbou, aby hľadali tvoje meno, Hospodine! 18 Nech sa hanbia a desia na večné veky, nech rumenejú hanbou a zahynú, 19 a tak nech poznajú, že ty, ktorého meno je Hospodin, si sám Najvyšším Pánom nad celou zemou.