Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

19. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. 2 Nebesia rozprávajú slávu silného Boha, a dielo jeho rúk oznamuje obloha. 3 Deň dňu hovorí slovo, a noc noci povedá známosť. 4 Nieto reči ani nieto slov, aby nebolo čuť ich hlasu. 5 Ich správa vyšla na celú zem a ich mluva až na koniec okruhu sveta. Slncu postavil na nich stán. 6 A ono vychádza jako ženích zpod svojho baldachína; raduje sa jako hrdina majúc bežať cestou. 7 Od jedného konca nebies je jeho východ a na ich druhom konci jeho západ, a nieto ničoho, čo by sa mohlo ukryť pred jeho horúčosťou. 8 Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu; svedoctvo Hospodinovo verné, ktoré robí prostého múdrym. 9 Ustanovenia Hospodinove sú priame, obveseľujúce srdce; prikázanie Hospodinovo je čisté, osvecujúce oči. 10 Bázeň Hospodinova je čistá a stojí na veky; súdy Hospodinove sú pravda, a všetky, koľko ich je, sú spravedlivé. 11 Žiadúcnejšie sú nad zlato a nad množstvo rýdzeho zlata; sladšie sú ako med, a ako med, tečúci z plástov. 12 Aj tvoj služobník je osvecovaný nimi, a v ich zachovávaní je veliká odplata. 13 Lež kto porozumie poblúdeniam? A preto i od tajných ma očisti. 14 Aj od spupných zdrž svojho služobníka, aby nepanovaly nado mnou; vtedy budem dokonalý a očistený od veľkého previnenia. 15 Nech sú príjemné slová mojich úst a to, čo myslí moje srdce, pred tebou, Hospodine, moja skalo a môj vykupiteľu!