18. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm služobníka Hospodinovho, Dávida, ktorý hovoril Hospodinovi slová tejto piesne v deň, v ktorý ho vytrhnul Hospodin z ruky všetkých jeho nepriateľov, i z ruky Saula, 2 a povedal: Srdečne ťa milujem, ó, Hospodine, moja silo! 3 Hospodin je mojou skalou a mojím hradom, mojím vysloboditeľom, mojím silným Bohom, mojím bralom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom a rohom môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou. 4 Na veleslávneho som volal Hospodina a bol som zachránený od svojich nepriateľov. 5 Boly ma obkľúčily bolesti smrti, a predesily ma potoky beliála; 6 boly ma obňaly povrazy ríše mŕtvych; osídla smrti ma boly nadišly. 7 Vo svojej úzkosti som volal na Hospodina, a úpenlivo som volal o pomoc na svojho Boha. Uslyšal môj hlas zo svojho chrámu, a moje volanie prišlo pred jeho tvár a dostalo sa do jeho uší. 8 Vtedy sa pohla a zatriasla zem, a od strachu sa chvely základy vrchov a pohybovaly sa, lebo horel hnevom. 9 Dym vystupoval jeho nozdrami, a oheň z jeho úst zožieral, takže sa uhlie zanietilo od neho. 10 Naklonil nebesia a sostúpil, a mrákava bola pod jeho nohami; 11 vysadol na cheruba a letel a vznášal sa na krýdlach vetra. 12 Zo tmy si urobil skrýš, stán vôkol seba z vodného temna a z hustých oblakov vysokých. 13 Od blesku pred ním rozišly sa jeho oblaky, kamenec a žeravé uhlie. 14 Vtedy zahrmel na nebesiach Hospodin, a Najvyšší vydal svoj hlas; dal, aby padal kamenec a žeravé uhlie. 15 Poslal svoje šípy a rozohnal ich, množstvo bleskov hromu, a podesil ich. 16 A ukázaly sa riečištia vôd, a odkryly sa základy okruhu sveta od tvojho žehrania, Hospodine, od dychu ducha tvojich nozdier. 17 Vystrel rameno s výsosti, pochytil ma a vytiahol ma z velikých vôd. 18 Vytrhol ma z moci môjho silného nepriateľa a z moci tých, ktorí ma nenávideli, pretože boli mocnejší ako ja. 19 Nadišli na mňa v deň môjho nešťastia, ale Hospodin mi bol oporou 20 a vyviedol ma na priestranstvo a vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. 21 Hospodin mi odplatil podľa mojej spravedlivosti; vrátil mi podľa čistoty mojich rúk. 22 Lebo som ostríhal cesty Hospodinove a nedopustil som sa tej bezbožnosti, aby som bol odišiel od svojho Boha. 23 Lebo všetky jeho súdy sú predo mnou, a jeho ustanovení som neodstrčil od seba; 24 ale som bol s ním cele a bez úhony a vystríhal som sa svojej neprávosti. 25 A Hospodin mi zaplatil podľa mojej spravedlivosti, podľa čistoty mojich rúk, ktorá je pred jeho očima. 26 S milosrdným svätým sa dokazuješ milosrdným svätým; s bezúhonným človekom sa dokazuješ bezúhonným; 27 s čistým sa dokazuješ čistým a s premršteným sa dokazuješ prevráteným. 28 Pretože ty zachrániš pokorný ľud strápený a vysoké oči ponížiš. 29 Lebo ty rozsvecuješ moju sviecu. Hospodin, môj Bôh, osvecuje jasne moju tmu. 30 Lebo v tebe prebehnem vojskom a vo svojom Bohu preskočím múr. 31 Cesta silného Boha je bezúhonná. Reč Hospodinova je čistá, dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu. 32 Lebo kde kto je Bohom krome Hospodina, a ktože je skalou mimo nášho Boha?! 33 Silný Bôh je to, kto ma opasuje silou a dáva, aby moja cesta bola bezúhonná; 34 moje nohy robí podobnými nohám jelenice a postavuje ma na mojich výšinách. 35 Moje ruky učí boju, a moje ramená lámu oceľové lučište. 36 A dávaš mi štít, svoje spasenie, a podopieraš ma svojou pravicou, a tvoja blahosklonnosť ma zveličuje. 37 Rozšíril si podo mnou môj krok, a moje členky sa nehly. 38 Honil som svojich nepriateľov a dostihol som ich a nevrátil som sa, až som im urobil koniec. 39 Porazil som ich tak, že nemohli povstať; padli pod moje nohy. 40 A prepasovával si ma silou do boja; zohnul si podo mňa tých, ktorí povstávali proti mne. 41 Mojich nepriateľov si mi dal, aby som im stupil na šiju, a tých, ktorí ma nenávideli, aby som vyplienil. 42 Volali o pomoc, ale nebolo spomocníka; volali na Hospodina, ale sa im neozval. 43 Rozdrtil som ich tak, že boli jako prach pred vetrom; vykydol som ich ako blato ulice. 44 Vyslobodil si ma zo svárov ľudu; učinil si ma hlavou národom; ľud, ktorého som neznal, mi slúži. 45 Len čo počuli chýr o mne, poslúchajú ma; cudzinci sa mi lichotne koria; 46 synovia cudzieho národa vädnú strachom a trasúci sa prichádzajú zo svojich zavrených miest. 47 Žije Hospodin, a nech je požehnaná moja skala, nech je vyvýšený Bôh môjho spasenia! 48 Silný Bôh je to, kto mi dáva pomstu a podmaňuje mi národy. 49 Môj vysloboditeľ, ktorý ma vyslobodzuješ od mojich nepriateľov, áno, povýšil si ma nad tých, ktorí povstávali proti mne; vytrhol si ma z moci ukrutného človeka. 50 Preto ťa budem chváliť medzi národami, ó, Hospodine, a tvojmu menu budem spievať žalmy. 51 Dáva veliké spasenie svojmu kráľovi a činí milosť svojmu pomazanému, Dávidovi, a jeho semenu, až na veky.