Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm služobníka Hospodinovho, Dávida, ktorý hovoril Hospodinovi slová tejto piesne v deň, v ktorý ho vytrhnul Hospodin z ruky všetkých jeho nepriateľov, i z ruky Saula, 2 a povedal: Srdečne ťa milujem, ó, Hospodine, moja silo! 3 Hospodin je mojou skalou a mojím hradom, mojím vysloboditeľom, mojím silným Bohom, mojím bralom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom a rohom môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou. 4 Na veleslávneho som volal Hospodina a bol som zachránený od svojich nepriateľov. 5 Boly ma obkľúčily bolesti smrti, a predesily ma potoky beliála; 6 boly ma obňaly povrazy ríše mŕtvych; osídla smrti ma boly nadišly. 7 Vo svojej úzkosti som volal na Hospodina, a úpenlivo som volal o pomoc na svojho Boha. Uslyšal môj hlas zo svojho chrámu, a moje volanie prišlo pred jeho tvár a dostalo sa do jeho uší. 8 Vtedy sa pohla a zatriasla zem, a od strachu sa chvely základy vrchov a pohybovaly sa, lebo horel hnevom. 9 Dym vystupoval jeho nozdrami, a oheň z jeho úst zožieral, takže sa uhlie zanietilo od neho. 10 Naklonil nebesia a sostúpil, a mrákava bola pod jeho nohami; 11 vysadol na cheruba a letel a vznášal sa na krýdlach vetra. 12 Zo tmy si urobil skrýš, stán vôkol seba z vodného temna a z hustých oblakov vysokých. 13 Od blesku pred ním rozišly sa jeho oblaky, kamenec a žeravé uhlie. 14 Vtedy zahrmel na nebesiach Hospodin, a Najvyšší vydal svoj hlas; dal, aby padal kamenec a žeravé uhlie. 15 Poslal svoje šípy a rozohnal ich, množstvo bleskov hromu, a podesil ich. 16 A ukázaly sa riečištia vôd, a odkryly sa základy okruhu sveta od tvojho žehrania, Hospodine, od dychu ducha tvojich nozdier. 17 Vystrel rameno s výsosti, pochytil ma a vytiahol ma z velikých vôd. 18 Vytrhol ma z moci môjho silného nepriateľa a z moci tých, ktorí ma nenávideli, pretože boli mocnejší ako ja. 19 Nadišli na mňa v deň môjho nešťastia, ale Hospodin mi bol oporou 20 a vyviedol ma na priestranstvo a vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. 21 Hospodin mi odplatil podľa mojej spravedlivosti; vrátil mi podľa čistoty mojich rúk. 22 Lebo som ostríhal cesty Hospodinove a nedopustil som sa tej bezbožnosti, aby som bol odišiel od svojho Boha. 23 Lebo všetky jeho súdy sú predo mnou, a jeho ustanovení som neodstrčil od seba; 24 ale som bol s ním cele a bez úhony a vystríhal som sa svojej neprávosti. 25 A Hospodin mi zaplatil podľa mojej spravedlivosti, podľa čistoty mojich rúk, ktorá je pred jeho očima. 26 S milosrdným svätým sa dokazuješ milosrdným svätým; s bezúhonným človekom sa dokazuješ bezúhonným; 27 s čistým sa dokazuješ čistým a s premršteným sa dokazuješ prevráteným. 28 Pretože ty zachrániš pokorný ľud strápený a vysoké oči ponížiš. 29 Lebo ty rozsvecuješ moju sviecu. Hospodin, môj Bôh, osvecuje jasne moju tmu. 30 Lebo v tebe prebehnem vojskom a vo svojom Bohu preskočím múr. 31 Cesta silného Boha je bezúhonná. Reč Hospodinova je čistá, dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu. 32 Lebo kde kto je Bohom krome Hospodina, a ktože je skalou mimo nášho Boha?! 33 Silný Bôh je to, kto ma opasuje silou a dáva, aby moja cesta bola bezúhonná; 34 moje nohy robí podobnými nohám jelenice a postavuje ma na mojich výšinách. 35 Moje ruky učí boju, a moje ramená lámu oceľové lučište. 36 A dávaš mi štít, svoje spasenie, a podopieraš ma svojou pravicou, a tvoja blahosklonnosť ma zveličuje. 37 Rozšíril si podo mnou môj krok, a moje členky sa nehly. 38 Honil som svojich nepriateľov a dostihol som ich a nevrátil som sa, až som im urobil koniec. 39 Porazil som ich tak, že nemohli povstať; padli pod moje nohy. 40 A prepasovával si ma silou do boja; zohnul si podo mňa tých, ktorí povstávali proti mne. 41 Mojich nepriateľov si mi dal, aby som im stupil na šiju, a tých, ktorí ma nenávideli, aby som vyplienil. 42 Volali o pomoc, ale nebolo spomocníka; volali na Hospodina, ale sa im neozval. 43 Rozdrtil som ich tak, že boli jako prach pred vetrom; vykydol som ich ako blato ulice. 44 Vyslobodil si ma zo svárov ľudu; učinil si ma hlavou národom; ľud, ktorého som neznal, mi slúži. 45 Len čo počuli chýr o mne, poslúchajú ma; cudzinci sa mi lichotne koria; 46 synovia cudzieho národa vädnú strachom a trasúci sa prichádzajú zo svojich zavrených miest. 47 Žije Hospodin, a nech je požehnaná moja skala, nech je vyvýšený Bôh môjho spasenia! 48 Silný Bôh je to, kto mi dáva pomstu a podmaňuje mi národy. 49 Môj vysloboditeľ, ktorý ma vyslobodzuješ od mojich nepriateľov, áno, povýšil si ma nad tých, ktorí povstávali proti mne; vytrhol si ma z moci ukrutného človeka. 50 Preto ťa budem chváliť medzi národami, ó, Hospodine, a tvojmu menu budem spievať žalmy. 51 Dáva veliké spasenie svojmu kráľovi a činí milosť svojmu pomazanému, Dávidovi, a jeho semenu, až na veky.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk