Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

147. kapitola

1 Hallelujah, chváľte Hospodina, lebo je dobre spievať našemu Bohu žalmy, lebo je to krásne a milé; slušná je chvála. 2 Staviteľom Jeruzalema je Hospodin; shromaždí rozptýlených Izraelových, 3 ten, ktorý uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje ich boľaviny, 4 ktorý počíta počet hviezd a každú z nich volá menom. 5 Veľký je náš Pán a nesmierny v sile; jeho rozumnosti nieto počtu. 6 Hospodin pomáha pokorným a bezbožných snižuje až k zemi. 7 Spievajte Hospodinu chválu! Spievajte nášmu Bohu žalmy pri citare, 8 tomu, ktorý prikrýva nebesia hustými oblaky, ktorý nastrojuje zemi dážď, ktorý pôsobí, aby na vrchoch rástla tráva, 9 ktorý dáva hovädu jeho pokrm i mladým havranom, ktorí volajú. 10 Nemá záľuby v sile koňa ani sa nekochá v lýtkach muža. 11 Hospodin má záľubu v tých, ktorí sa ho boja, v tých, ktorí očakávajú na jeho milosť. 12 Vychvaľuj Jeruzaleme Hospodina! Sione, chváľ svojho Boha! 13 Lebo upevňuje závory tvojich brán; žehná tvojich synov v tebe; 14 on pôsobí, aby tvoje hranice maly pokoj; sýti ťa beľou pšenice; 15 vysiela svoju reč na zem; jeho slovo beží až veľmi rýchle; 16 dáva sneh ako vlnu; rozsýpa inovať ako popol; 17 hádže svojím ľadom ako skyvami. Kto obstojí pred jeho zimou? 18 A zase keď pošle svoje slovo, topí to; keď zaveje svojím vetrom, tečú vody; 19 oznamuje svoje slovo Jakobovi, svoje ustanovenia a svoje súdy Izraelovi. 20 Neučinil tak niktorému národu, a preto neznajú jeho súdov. Hallelujah!