135. kapitola

1 Hallelujah! Chváľte meno Hospodinovo, chváľte, služobníci Hospodinovi, 2 ktorí stojíte v dome Hospodinovom, vo dvoroch domu nášho Boha! 3 Chváľte Hospodina, lebo je dobrý Hospodin! Spievajte jeho menu žalmy, lebo je to krásne. 4 Lebo Jakoba si vyvolil Hospodin, Izraela za svoje zvláštne vlastníctvo. 5 Lebo ja viem, že je Hospodin veľký a náš Pán nado všetkých bohov. 6 Hospodin činí všetko, čo sa mu ľúbi, na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach, 7 ktorý pôsobí to, aby vystupovaly pary od konca zeme, robí dažďu blesky a vyvodí vietor zo svojich pokladov, 8 ktorý pobil prvorodené Egypta od človeka až do hoväda. 9 Poslal znamenia a zázraky do tvojho stredu, Egypte, na faraona a na všetkých jeho sluhov, 10 on, ktorý porazil mnohé národy a pobil mocných kráľov, 11 Síchona, amorejského kráľa, a Óga, bázanského kráľa, a všetky kráľovstvá Kanaána. 12 A dal ich zem za dedičstvo, za dedičstvo Izraelovi, svojmu ľudu. 13 Hospodine, tvoje meno až na veky; Hospodine, tvoja pamiatka na pokolenie a pokolenie. 14 Lebo Hospodin bude súdiť svoj ľud a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi. 15 Modly pohanov sú striebro a zlato, sú dielom rúk človeka. 16 Majú ústa, ale nehovoria; majú oči, ale nevidia; 17 majú uši, ale nečujú; ani nieto ducha v ich ústach. 18 Nech sú ako ony tí, ktorí ich robia, každý, kto sa nadeje na ne. 19 Dome Izraelov, dobrorečte Hospodinovi! Dome Áronov, dobrorečte Hospodinovi! 20 Dome Léviho, dobrorečte Hospodinovi! Vy, ktorí sa bojíte Hospodina, dobrorečte Hospodinovi! 21 Požehnaný Hospodin so Siona, ktorý prebýva v Jeruzaleme. Hallelujah!