Nastavenia
 • Kniha Žalmov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150

  Záložky

  1 Hallelujah! Chváľte meno Hospodinovo, chváľte, služobníci Hospodinovi, 2 ktorí stojíte v dome Hospodinovom, vo dvoroch domu nášho Boha! 3 Chváľte Hospodina, lebo je dobrý Hospodin! Spievajte jeho menu žalmy, lebo je to krásne. 4 Lebo Jakoba si vyvolil Hospodin, Izraela za svoje zvláštne vlastníctvo. 5 Lebo ja viem, že je Hospodin veľký a náš Pán nado všetkých bohov. 6 Hospodin činí všetko, čo sa mu ľúbi, na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach, 7 ktorý pôsobí to, aby vystupovaly pary od konca zeme, robí dažďu blesky a vyvodí vietor zo svojich pokladov, 8 ktorý pobil prvorodené Egypta od človeka až do hoväda. 9 Poslal znamenia a zázraky do tvojho stredu, Egypte, na faraona a na všetkých jeho sluhov, 10 on, ktorý porazil mnohé národy a pobil mocných kráľov, 11 Síchona, amorejského kráľa, a Óga, bázanského kráľa, a všetky kráľovstvá Kanaána. 12 A dal ich zem za dedičstvo, za dedičstvo Izraelovi, svojmu ľudu. 13 Hospodine, tvoje meno až na veky; Hospodine, tvoja pamiatka na pokolenie a pokolenie. 14 Lebo Hospodin bude súdiť svoj ľud a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi. 15 Modly pohanov sú striebro a zlato, sú dielom rúk človeka. 16 Majú ústa, ale nehovoria; majú oči, ale nevidia; 17 majú uši, ale nečujú; ani nieto ducha v ich ústach. 18 Nech sú ako ony tí, ktorí ich robia, každý, kto sa nadeje na ne. 19 Dome Izraelov, dobrorečte Hospodinovi! Dome Áronov, dobrorečte Hospodinovi! 20 Dome Léviho, dobrorečte Hospodinovi! Vy, ktorí sa bojíte Hospodina, dobrorečte Hospodinovi! 21 Požehnaný Hospodin so Siona, ktorý prebýva v Jeruzaleme. Hallelujah!
 • Kniha Žalmov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo