Predchádzajúca kapitola

134. kapitola

1 <> Hľa, dobrorečte Hospodinovi, všetci služobníci Hospodinovi, ktorí stojíte po nociach v dome Hospodinovom! 2 Pozdvihujte svoje ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi a hovorte: 3 Nech ťa požehná Hospodin so Siona, ten, ktorý učinil nebesia i zem!