133. kapitola

1 <> Hľa, aké dobré a jaké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyseľne spolu! 2 Je to jako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu, ktorý steká na okraj jeho rúcha. 3 Je to jako rosa Hermona, ktorá sostupuje na vrchy Siona. Lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu, životu až na veky.