Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

119. kapitola

1 Alef. Blahoslavení bezúhonní čo do svojej cesty, tí, ktorí chodia v zákone Hospodinovom. 2 Blahoslavení, ktorí ostríhajú jeho svedoctvá, ktorí ho hľadajú celým srdcom. 3 Tí pravda nerobia neprávosti, ale chodia po jeho cestách. 4 Ty si prikázal veľmi ostríhať svoje nariadenia. 5 Bárs by tak stály moje cesty, aby som ostríhal tvoje ustanovenia! 6 Vtedy sa nebudem hanbiť, keď budem hľadieť na ktorékoľvek tvoje prikázanie. 7 Oslavovať ťa budem v úprimnosti srdca, keď sa budem učiť súdom tvojej spravedlivosti. 8 Budem ostríhať tvoje ustanovenia, len ma nikdy neopusti. 9 Bét. Čím očistí mládenec svoju stezku? Tým, že sa bude chovať podľa tvojho slova. 10 Hľadám ťa celým svojím srdcom; nedaj mi zablúdiť od tvojich prikázaní! 11 Vo svojom srdci som ukryl tvoju reč, aby som nezhrešil proti tebe. 12 Požehnaný si ty, Hospodine; vyuč ma svojim ustanoveniam! 13 Svojimi rtami budem rozprávať všetky súdy tvojich úst. 14 Na ceste tvojich svedoctiev sa radujem ako jakémukoľvek bohatstvu. 15 Rozmýšľam o tvojich nariadeniach a hľadím na tvoje stezky. 16 Kochám sa v tvojich ustanoveniach; nezabudnem na tvoje slovo. 17 Gimel. Učiň svojmu služobníkovi to dobrodenie, aby som, kým len žijem, ostríhal tvoje slovo. 18 Odkry moje oči, aby som videl divy z tvojho zákona. 19 Pohostín som na zemi; nezakry predo mnou svojich prikázaní. 20 Moja duša hynie túžbou po tvojich súdoch každého času. 21 Pokarhal si pyšných, zlorečených, ktorí blúdia od tvojich prikázaní. 22 Odvaľ so mňa potupu a opovrženie, lebo pozorujem na tvoje svedoctvá. 23 I keby kniežatá sadly do rady a shováraly sa proti mne, tvoj služobník i tak bude rozmýšľať o tvojich ustanoveniach. 24 Aj tvoje svedoctvá sú mojimi rozkošami, mojimi radcami. 25 Dalet. Moja duša ľne ku prachu; oživ ma podľa svojho slova. 26 Vyrozprával som svoje cesty, a vyslyšal si ma; vyuč ma svojim ustanoveniam! 27 Daj mi rozumieť ceste svojich nariadení, a budem rozmýšľať o tvojich divoch! 28 Moja duša sa rozplýva v slzách od zármutku; občerstvi ma podľa svojho slova! 29 Odstráň odo mňa cestu falše a daj mi svoj zákon z milosti! 30 Vyvolil som cestu pravdy; predložil som pred seba tvoje súdy. 31 Ľnem ku tvojim svedoctvám; Hospodine, nedaj, aby som sa musel hanbiť! 32 Pobežím cestou tvojich prikázaní, keď rozšíriš moje srdce. 33 Hé. Vyuč ma, Hospodine, ceste svojich ustanovení, a budem na to pozorovať až do konca. 34 Daj mi rozumieť, a budem pozorovať na tvoj zákon a budem ho ostríhať celým srdcom! 35 Daj, aby som išiel chodníkom tvojich prikázaní, lebo v tom mám svoju záľubu. 36 Nakloň moje srdce ku svojim svedoctvám a nie k lakomstvu! 37 Odvráť moje oči, aby nehľadely na márnosť; obživ ma na svojej ceste! 38 Učiň, aby stálo tvojmu služobníkovi tvoje slovo, ktoré stojí podľa tvojej bázne. 39 Odvráť odo mňa potupu, ktorej sa bojím, lebo tvoje súdy sú dobré. 40 Hľa, túžim po tvojich nariadeniach. Oživ ma vo svojej spravedlivosti. 41 Vav. A nech prijde na mňa tvoja rôzna a mnohá milosť, Hospodine, tvoje spasenie podľa tvojej reči! 42 A dám odpoveď tomu, ktorý ma potupuje; lebo sa nadejem na tvoje slovo. 43 A nevytrhni z mojich úst slova pravdy nikdy; lebo očakávam na tvoje súdy. 44 Budem ostríhať tvoj zákon vždycky, na veky vekov, 45 a budem chodiť v slobode, lebo sa dopytujem tvojich nariadení. 46 Budem hovoriť o tvojich svedoctvách pred kráľmi a nebudem sa hanbiť 47 a budem sa kochať v tvojich prikázaniach, ktoré milujem. 48 Budem pozdvihovať svoje ruky k tvojim prikázaniam, ktoré milujem, a budem rozmýšľať o tvojich ustanoveniach. 49 Zajin. Pamätaj na slovo, dané svojmu služobníkovi, na ktoré si mi kázal čakať. 50 To je moja potecha v mojom trápení, že ma oživí tvoja reč. 51 Pyšní sa mi až veľmi vysmievajú, no, neuchýlim sa od tvojho zákona. 52 Pamätám, Hospodine, na tvoje súdy, jaké boly od veku, a teším sa. 53 Hrôza ma pochytila pre bezbožníkov, ktorí opúšťajú tvoj zákon. 54 Tvoje ustanovenia sa mi staly piesňami v dome môjho pútnictva. 55 Rozpomínam sa vnoci na tvoje meno, Hospodine, a ostríham tvoj zákon. 56 To mi je ztadiaľ, že pozorujem na tvoje nariadenia. 57 Chet. Hospodine, povedal som, že mojím dielom je ostríhať tvoje slová! 58 Hľadám pokorne tvoju tvár celým srdcom; zmiluj sa nado mnou podľa svojej reči! 59 Rozvážil som v mysli svoje cesty a obrátil som svoje nohy k tvojim svedoctvám. 60 Ponáhľam sa a neváham ostríhať tvoje prikázania. 61 Povrazy bezbožných ma obňaly; ale som nezabudol na tvoj zákon. 62 O polnoci vstávam, aby som ťa oslavoval pre súdy tvojej spravedlivosti. 63 Som spoločníkom všetkým, ktorí sa ťa boja, a tým, ktorí ostríhajú tvoje nariadenia. 64 Tvojej milosti, Hospodine, je plná zem. Vyuč ma svojim ustanoveniam! 65 Tet. Dobre si učinil so svojím služobníkom, Hospodine, podľa svojho slova. 66 Vyuč ma dobrému súdu a známosti, lebo verím tvojim prikázaniam. 67 Dokiaľ som nebol snížený, blúdil som; ale teraz ostríham tvoju reč. 68 Ty si dobrý a činíš dobre. Vyuč ma svojim ustanoveniam! 69 Pyšní vymýšľajú na mňa lož, ale ja pozorujem celým srdcom na tvoje nariadenia. 70 Ich srdce stučnelo jako sadlo, ale ja sa kochám v tvojom zákone. 71 Dobré mi je to, že som bol trápený, aby som sa naučil tvojim ustanoveniam. 72 Zákon tvojich úst mi je lepší než tisíce zlata a striebra. 73 Jod. Tvoje ruky ma učinily a sformovaly; daj mi rozumieť, aby som sa naučil tvojim prikázaniam, 74 aby, keď ma budú vidieť tí, ktorí sa ťa boja, radovali sa, že očakávam na tvoje slovo. 75 Viem, Hospodine, že tvoje súdy sú spravedlivé, a že to bola vernosť, keď si ma ponížil. 76 Nech mi je už tedy, prosím, tvoja milosť na potešenie podľa tvojej reči, ktorú si povedal svojmu služobníkovi. 77 Nech prijdú na mňa tvoje zľutovania, aby som žil; lebo tvoj zákon je mojou rozkošou. 78 Nech sa hanbia pyšní, lebo ma falošne obviňovali z krivdy; ale ja rozmýšľam o tvojich nariadeniach. 79 Nech sa navrátia ku mne tí, ktorí sa ťa boja a ktorí znajú tvoje svedoctvá. 80 Nech je moje srdce bezúhonné v tvojich ustanoveniach, aby som sa nemusel hanbiť. 81 Kaf. Moja duša hynie túžbou po tvojom spasení; očakávam na tvoje slovo. 82 Moje oči hynú žiadosťou po tvojej reči, a hovorím: Kedyže ma už potešíš? 83 Lebo som už sťa kožená nádoba v dyme; avšak nezabudol som na tvoje ustanovenia. 84 Koľkože je dní tvojho služobníka?! A tak kedyže už vykonáš súd nad tými, ktorí ma prenasledujú? 85 Pyšní mi vykopali jamy, čo nie je podľa tvojho zákona. 86 Všetky tvoje prikázania sú pravda; lož je to, pre čo ma prenasledujú; pomôž mi! 87 Málo chýbalo, čo by mi boli urobili koniec na zemi; ale ja som neopustil tvojich nariadení. 88 Obživ ma podľa svojej milosti, a budem ostríhať svedoctvo tvojich úst. 89 Lamed. Hospodine, tvoje slovo stojí na veky na nebesiach. 90 Tvoja pravda na pokolenie a pokolenie; pevne si postavil zem, a stojí. 91 Všetko to stojí dnes podľa toho, jako si ty usúdil; lebo to všetko sú tvoji služobníci. 92 Keby tvoj zákon nebol mojou rozkošou, už by som bol dávno zahynul vo svojom trápení. 93 Nikdy nezabudnem tvojich nariadení, lebo nimi si ma obživil. 94 Tvoj som ja; zachráň ma, lebo zpytujem tvoje nariadenia. 95 Bezbožníci očakávali na mňa, aby ma zahubili; ale ja uvažujem o tvojich svedoctvách. 96 Každej veci dokonalej vidím koniec; ale tvoje prikázanie je veľmi široké. 97 Mem. Ako veľmi milujem tvoj zákon! Každého dňa je on mojím premýšľaním. 98 Tvoje prikázanie ma robí múdrejším nad mojich nepriateľov, lebo ono je mojím na veky. 99 Rozumnejší som nad všetkých svojich učiteľov, lebo tvoje svedoctvá sú mojím rozmýšľaním. 100 Som opatrnejší ako starci, lebo pozorujem na tvoje nariadenia. 101 Zdržujem svoje nohy od každej zlej cesty, aby som ostríhal tvoje slovo. 102 Neuchyľujem sa od tvojich súdov, lebo ma ty vyučuješ. 103 Ó, jaké sladké sú mojim ďasnám! Tvoja reč sladšia ako med mojim ústam. 104 Z tvojich nariadení nadobúdam rozumu, preto nenávidím každú cestu falše. 105 Nun. Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. 106 Prisahal som a dodržím, že budem ostríhať súdy tvojej spravedlivosti. 107 Som náramne strápený, Hospodine, obživ ma podľa svojho slova. 108 Prosím, Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obeti mojich úst, a vyuč ma svojim súdom! 109 Moja duša je stále v mojej ruke, ale som nezabudol na tvoj zákon. 110 Bezbožní mi dali na cestu smečku; no, nezablúdil som od tvojich nariadení. 111 Za dedičstvo som vzal tvoje svedoctvá na veky, lebo sú radosťou môjho srdca. 112 Naklonil som svoje srdce činiť tvoje ustanovenia na veky do konca. 113 Samech. Ľudí, rozdelených srdcom, nenávidím; ale milujem tvoj zákon. 114 Mojou skrýšou a mojím štítom si ty; očakávam na tvoje slovo. 115 Odstúpte odo mňa, zlostníci, aby som pozoroval na prikázania svojho Boha. 116 Podopri ma podľa svojej reči, aby som žil, a nedaj, aby som bol zahanbený vo svojej nádeji. 117 Posilňuj ma, a budem zachránený a budem vždy hľadieť na tvoje ustanovenia. 118 Zavrhneš všetkých, ktorí blúdia od tvojich ustanovení, lebo ich chytrosť je lživá. 119 Odpraceš všetkých bezbožníkov zeme jako trosky, a preto milujem tvoje svedoctvá. 120 Moje telo dreveneje od strachu pred tebou, a bojím sa tvojich súdov. 121 Ajin. Činím súd a spravedlivosť; nevydaj ma mojim utlačovateľom. 122 Daj záruku za svojho služobníka na jeho dobré, aby ma neutláčali pyšní. 123 Moje oči hynú túžbou po tvojom spasení a po reči tvojej spravedlivosti. 124 Učiň so svojím služobníkom podľa svojej milosti a vyuč ma svojim ustanoveniam! 125 Som tvojím služobníkom; daj mi rozumieť, aby som znal tvoje svedoctvá. 126 Čas konať pre Hospodina; zrušili tvoj zákon. 127 Preto milujem tvoje prikázania viac ako zlato a viacej než najlepšie zlato. 128 Preto uznávam za správne všetky tvoje nariadenia o všetkom a nenávidím každú cestu falše. 129 Pé. Predivné sú tvoje svedoctvá, preto pozoruje moja duša na ne. 130 Otvorenie tvojich slov osvecuje; robí prostých rozumnými. 131 Otvoril som svoje ústa na široko a dychtím, lebo som žiadostivý tvojich prikázaní. 132 Pohliadni na mňa a zmiluj sa nado mnou podľa toho, jako robievaš tým, ktorí milujú tvoje meno. 133 Postav moje kroky a upevni ich vo svojej reči a nedaj, aby nado mnou panovala nejaká neprávosť! 134 Vysloboď ma z útisku človeka a budem ostríhať tvoje nariadenia. 135 Daj, aby svietila tvoja tvár na tvojho služobníka, a vyuč ma svojim ustanoveniam. 136 Potoky vody tečú z mojich očí, pretože neostríhajú tvojho zákona. 137 Tsadé. Ty si spravedlivý, Hospodine, a tvoje súdy sú priame. 138 Ty si prikázal spravedlivosť svojich svedoctiev a pravdu, veľmi. 139 Moja horlivosť ma ničí, keď vidím, že moji protivníci zabúdajú na tvoje slová. 140 Tvoja reč je veľmi dokázaná v ohni, a tvoj služobník ju miluje. 141 Som malý a opovržený; ale som nezabudol na tvoje nariadenia. 142 Tvoja spravedlivosť je spravedlivosťou na veky, a tvoj zákon je pravda. 143 Súženie a úzkosť nadišly na mňa; ale tvoje prikázania sú mojimi rozkošami. 144 Tvoje svedoctvá budú spravedlivosťou na veky. Daj mi rozumieť a budem žiť. 145 Kof. Volám celým srdcom; ozvi sa mi, Hospodine; chcem zachovávať tvoje ustanovenia. 146 Volám na teba, zachráň ma, a budem ostríhať tvoje svedoctvá. 147 Predstíham svitanie a volám pokorne; očakávam na tvoje slovo. 148 Moje oči predstihujú nočné stráže, aby som rozmýšľal o tvojej reči. 149 Počuj, prosím, môj hlas podľa svojej milosti, Hospodine; obživ ma podľa svojho súdu! 150 Blížia sa tí, ktorí sa ženú za nešľachetnosťou, tí, ktorí sa vzdialili od tvojho zákona. 151 Ty si blízky, Hospodine, a všetky tvoje prikázania sú pravda. 152 Viem dávno z tvojich svedoctiev, že si ich založil na veky. 153 Reš. Vidz moje trápenie a vytrhni ma, lebo som nezabudol na tvoj zákon. 154 Rozsúď ty moju pru a vykúp ma! Obživ ma pre svoju reč. 155 Ďaleko je spasenie od bezbožníkov, lebo nehľadajú tvojich ustanovení. 156 Veľké a mnohé sú tvoje zľutovania, Hospodine; obživ ma podľa tvojich súdov! 157 Mnoho je mojich prenasledovníkov a protivníkov; ale neodklonil som sa od tvojich svedoctiev. 158 Videl som neverných, a ošklivilo sa mi to, neostríhajú tvojej reči. 159 Vidz, že milujem tvoje nariadenia, Hospodine; obživ ma podľa svojej milosti! 160 Sumou tvojeho slova je pravda, a na veky bude stáť každý súd tvojej spravedlivosti. 161 Šin. Kniežatá ma prenasledujú bez príčiny; ale moje srdce sa strachuje tvojho slova. 162 Radujem sa tvojej reči jako ten, kto našiel veľkú korisť. 163 Nenávidím falše a mám ju v ohavnosti; ale milujem tvoj zákon. 164 Sedemkrát za deň ťa chválim pre súdy tvojej spravedlivosti. 165 Mnoho pokoja tým, ktorí milujú tvoj zákon, a niet im, na čom by sa potkli, aby padli. 166 Očakávam na tvoje spasenie, Hospodine, a činím tvoje prikázania. 167 Moja duša ostríha tvoje svedoctvá, a veľmi ich milujem. 168 Ostríham tvoje nariadenia a tvoje svedoctvá, lebo všetky moje cesty sú pred tebou. 169 Tav. Nech sa priblíži môj krik pred tvoju tvár, Hospodine! Daj mi rozumieť podľa svojho slova! 170 Nech prijde moja pokorná prosba pred tvoju tvár! Vytrhni ma podľa svojej reči! 171 Nech moje rty vravia tvoju chválu, lebo ma vyučuješ svojim ustanoveniam. 172 Môj jazyk bude ospevovať tvoju reč, lebo všetky tvoje prikázania sú spravedlivé. 173 Nech mi je tvoja ruka na pomoc, lebo som si vyvolil tvoje nariadenia. 174 Túžim po tvojom spasení, a tvoj zákon je mojou rozkošou. 175 Nech žije moja duša a nech ťa chváli, a nech mi pomáhajú tvoje súdy! 176 Blúdim, ako ztratená ovca; hľadaj svojho služobníka, lebo som nezabudol na tvoje prikázania.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk