111. kapitola

1 Hallelujah! Oslavovať budem Hospodina celým srdcom, v rade priamych, a v shromaždení. 2 Veľké sú skutky Hospodinove, hľadané všetkým, ktorí majú v nich záľubu. 3 Jeho dielo je veličenstvom a nádherou, a jeho spravedlivosť stojí na večnosť. 4 Učinil svojim divom pamiatku: milostivý a ľútostivý je Hospodin. 5 Dáva pokrm tým, ktorí sa ho boja; na veky pamätá na svoju smluvu. 6 Oznámil svojmu ľudu silu svojich skutkov dajúc im dedičstvo pohanov. 7 Dielami jeho rúk sú pravda a súd, verné všetky jeho nariadenia, 8 pevne podoprené na večné veky, učinené v pravde a v priamosti. 9 Poslal svojmu ľudu vykúpenie; prikázal svoju smluvu na veky; sväté a strašné je jeho meno. 10 Počiatok múdrosti je bázeň Hospodinova. Výborný rozum majú všetci, ktorí to robia. Jeho chvála stojí na večnosť.