Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

106. kapitola

1 Hallelujah! Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. 2 Kto by vedel vypovedať hrdinskú silu Hospodinovu, kto vyrozprávať všetku jeho chválu?! 3 Blahoslavení, ktorí ostríhajú súd; blahoslavený, kto činí spravedlivosť každého času! 4 Pamätaj na mňa, Hospodine, v láskavosti naproti svojmu ľudu! Navštív ma svojím spasením, 5 aby som videl dobré veci tvojich vyvolených, aby som sa radoval radosťou tvojho národa a chválil sa tvojím dedičstvom. 6 Hrešili sme aj so svojimi otcami; prevrátene sme robili; páchali sme bezbožnosť. 7 Naši otcovia v Egypte neporozumeli tvojim divom a nezmúdreli z nich; nepamätali na tvoju mnohú milosť, ale sa protivili pri mori, v Červenom mori. 8 Avšak ich zachránil pre svoje meno, aby dal znať svoju hrdinskú silu. 9 Okríkol Červené more, a vyschlo, a previedol ich morskými hlbinami jako púšťou. 10 A zachránil ich z ruky toho, ktorý ich nenávidel, a vyprostil ich z ruky nepriateľa. 11 A tak pokryly vody ich protivníkov; nezostal z nich ani jeden. 12 A hoci aj uverili jeho slovám a spievali jeho chválu, 13 rýchle zabudli jeho skutky a nečakali na jeho radu. 14 Potom sa ich zmocnila náramná žiadosť na púšti, a pokúšali silného Boha na pustine. 15 A dal im, čo si žiadali, a poslal chudosť na ich dušu. 16 Zase závideli Mojžišovi v tábore, Áronovi, svätému Hospodinovmu. 17 Tu sa otvorila zem a pohltila Dátana a prikryla sberbu Abirámovu. 18 A roznietil sa oheň na ich shromaždenie; plameň spálil bezbožníkov. 19 Spravili si aj teľa na Horebe a klaňali sa sliatine 20 a zmenili svoju Slávu v podobu vola, ktorý žerie bylinu. 21 Zabudli na silného Boha, svojho spasiteľa, ktorý činil veliké veci v Egypte, 22 divy v zemi Chámovej, strašné veci neslýchané pri Červenom mori. 23 Preto povedal, že ich zahladí, čo by aj bol urobil, keby nebol Mojžiš, jeho vyvolený, stal do trhliny pred neho, aby odvrátil jeho rozpálený hnev, aby nezahubil. 24 Potom zase opovrhli želanou zemou; neverili jeho slovu. 25 A repcúc vo svojich stánoch nepočúvali hlasu Hospodinovho. 26 Vtedy pozdvihol svoju ruku na nich, aby učinil to, žeby popadali na púšti 27 a aby dal padnúť ich semenu medzi pohanmi a aby ich rozptýlil po krajinách. 28 Spriahli sa s Baal-peorom a jedli obeti mŕtvych. 29 A tak dráždili Boha svojimi skutkami až vtrhla medzi nich rana. 30 Vtedy sa postavil Pinchas a rozsúdil vec, a zastavená bola rana. 31 A bolo mu to počítané za spravedlivosť na pokolenie a pokolenie, až na veky. 32 A zase len hnevali pri vodách Meríba, takže sa pre nich aj Mojžišovi zle stalo. 33 Lebo roztrpčili jeho ducha, a hovoril nerozvážne svojimi rtami. 34 Nevyplienili národov, o ktorých im bol povedal Hospodin; 35 ale sa splietli s pohanmi a naučili sa ich skutkom 36 a slúžili ich modlám, ktoré sa im staly osídlom. 37 A obetovali svojich synov a svoje dcéry démonom. 38 A vylievali nevinnú krv, krv svojich synov a svojich dcér, ktoré obetovali kananejským modlám, a zem sa poškvrnila krvou, 39 a zanečistili sa svojimi skutkami a smilnili svojimi výčinmi. 40 Preto sa rozpálil hnev Hospodinov na jeho ľud, a zošklivil si svoje dedičstvo. 41 Vydal ich do ruky pohanov a panovali nad nimi tí, ktorí ich nenávideli. 42 A ich nepriatelia ich utiskovali, a boli pokorení pod ich ruku. 43 Mnoho ráz ich vytrhol, ale oni len predsa popudzovali k hnevu svojou radou a upádali do biedy pre svoju neprávosť. 44 No, zase len videl, keď im bolo úzko, keď počul ich krik, 45 rozpamätal sa im na svoju smluvu a ľutoval podľa množstva svojej milosti 46 a naklonil im ľútosťou všetkých, ktorí ich boli zajali. 47 Zachráň nás, Hospodine, náš Bože, a shromaždi nás z pohanov, aby sme oslavovali tvoje sväté meno a chlúbili sa tvojou chválou. 48 Požehnaný Hospodin, Bôh Izraelov, od vekov až na veky. A všetok ľud povie na to: Ameň. Hallelujah!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk