Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

106. kapitola

1 Hallelujah! Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. 2 Kto by vedel vypovedať hrdinskú silu Hospodinovu, kto vyrozprávať všetku jeho chválu?! 3 Blahoslavení, ktorí ostríhajú súd; blahoslavený, kto činí spravedlivosť každého času! 4 Pamätaj na mňa, Hospodine, v láskavosti naproti svojmu ľudu! Navštív ma svojím spasením, 5 aby som videl dobré veci tvojich vyvolených, aby som sa radoval radosťou tvojho národa a chválil sa tvojím dedičstvom. 6 Hrešili sme aj so svojimi otcami; prevrátene sme robili; páchali sme bezbožnosť. 7 Naši otcovia v Egypte neporozumeli tvojim divom a nezmúdreli z nich; nepamätali na tvoju mnohú milosť, ale sa protivili pri mori, v Červenom mori. 8 Avšak ich zachránil pre svoje meno, aby dal znať svoju hrdinskú silu. 9 Okríkol Červené more, a vyschlo, a previedol ich morskými hlbinami jako púšťou. 10 A zachránil ich z ruky toho, ktorý ich nenávidel, a vyprostil ich z ruky nepriateľa. 11 A tak pokryly vody ich protivníkov; nezostal z nich ani jeden. 12 A hoci aj uverili jeho slovám a spievali jeho chválu, 13 rýchle zabudli jeho skutky a nečakali na jeho radu. 14 Potom sa ich zmocnila náramná žiadosť na púšti, a pokúšali silného Boha na pustine. 15 A dal im, čo si žiadali, a poslal chudosť na ich dušu. 16 Zase závideli Mojžišovi v tábore, Áronovi, svätému Hospodinovmu. 17 Tu sa otvorila zem a pohltila Dátana a prikryla sberbu Abirámovu. 18 A roznietil sa oheň na ich shromaždenie; plameň spálil bezbožníkov. 19 Spravili si aj teľa na Horebe a klaňali sa sliatine 20 a zmenili svoju Slávu v podobu vola, ktorý žerie bylinu. 21 Zabudli na silného Boha, svojho spasiteľa, ktorý činil veliké veci v Egypte, 22 divy v zemi Chámovej, strašné veci neslýchané pri Červenom mori. 23 Preto povedal, že ich zahladí, čo by aj bol urobil, keby nebol Mojžiš, jeho vyvolený, stal do trhliny pred neho, aby odvrátil jeho rozpálený hnev, aby nezahubil. 24 Potom zase opovrhli želanou zemou; neverili jeho slovu. 25 A repcúc vo svojich stánoch nepočúvali hlasu Hospodinovho. 26 Vtedy pozdvihol svoju ruku na nich, aby učinil to, žeby popadali na púšti 27 a aby dal padnúť ich semenu medzi pohanmi a aby ich rozptýlil po krajinách. 28 Spriahli sa s Baal-peorom a jedli obeti mŕtvych. 29 A tak dráždili Boha svojimi skutkami až vtrhla medzi nich rana. 30 Vtedy sa postavil Pinchas a rozsúdil vec, a zastavená bola rana. 31 A bolo mu to počítané za spravedlivosť na pokolenie a pokolenie, až na veky. 32 A zase len hnevali pri vodách Meríba, takže sa pre nich aj Mojžišovi zle stalo. 33 Lebo roztrpčili jeho ducha, a hovoril nerozvážne svojimi rtami. 34 Nevyplienili národov, o ktorých im bol povedal Hospodin; 35 ale sa splietli s pohanmi a naučili sa ich skutkom 36 a slúžili ich modlám, ktoré sa im staly osídlom. 37 A obetovali svojich synov a svoje dcéry démonom. 38 A vylievali nevinnú krv, krv svojich synov a svojich dcér, ktoré obetovali kananejským modlám, a zem sa poškvrnila krvou, 39 a zanečistili sa svojimi skutkami a smilnili svojimi výčinmi. 40 Preto sa rozpálil hnev Hospodinov na jeho ľud, a zošklivil si svoje dedičstvo. 41 Vydal ich do ruky pohanov a panovali nad nimi tí, ktorí ich nenávideli. 42 A ich nepriatelia ich utiskovali, a boli pokorení pod ich ruku. 43 Mnoho ráz ich vytrhol, ale oni len predsa popudzovali k hnevu svojou radou a upádali do biedy pre svoju neprávosť. 44 No, zase len videl, keď im bolo úzko, keď počul ich krik, 45 rozpamätal sa im na svoju smluvu a ľutoval podľa množstva svojej milosti 46 a naklonil im ľútosťou všetkých, ktorí ich boli zajali. 47 Zachráň nás, Hospodine, náš Bože, a shromaždi nás z pohanov, aby sme oslavovali tvoje sväté meno a chlúbili sa tvojou chválou. 48 Požehnaný Hospodin, Bôh Izraelov, od vekov až na veky. A všetok ľud povie na to: Ameň. Hallelujah!