Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

105. kapitola

1 Oslavujte Hospodina! Vzývajte jeho meno! Oznamujte jeho skutky medzi národami! 2 Spievajte mu, spievajte mu žalmy! Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch! 3 Chváľte sa menom jeho svätosti. Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina! 4 Hľadajte Hospodina a jeho silu; hľadajte jeho tvár ustavične! 5 Pamätajte na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zázraky a na súdy jeho úst, 6 vy, semeno Abraháma, jeho služobníka, synovia Jakobovi, jeho vyvolení! 7 On je Hospodin, náš Bôh; jeho súdy na celej zemi. 8 Pamätá na veky, na svoju smluvu, na slovo, ktoré prikázal, na tisíc pokolení, 9 na svoju smluvu, ktorú učinil s Abrahámom, a na svoju prísahu, ktorú prisahal Izákovi. 10 A postavil to Jakobovi za ustanovenie, Izraelovi za večnú smluvu 11 povediac: Tebe dám Kananejskú zem za podiel vášho dedičstva, 12 vtedy, keď ich bol ešte len malý počet, keď ich bolo máličko, a boli v nej pohostínmi. 13 A chodili od národa k národu a z kráľovstva k inému ľudu. 14 Nedopustil niktorému človekovi, aby ich utiskoval, a karhal kráľov pre nich 15 povediac: Nedotýkajte sa mojich pomazaných a mojim prorokom nerobte zlého! 16 A keď privolal hlad na zem a polámal každú oporu chleba, 17 poslal pred nimi znamenitého muža; Jozef bol predaný za sluhu. 18 Sovreli jeho nohy putami; jeho duša sa dostala do železa, 19 až do času, keď prišlo jeho slovo, dokiaľ ho nezkúsila reč Hospodinova jako oheň zlato. 20 Vtedy poslal kráľ a prepustil ho, panovník národov, a rozviazal ho. 21 Učinil ho pánom svojho domu a panovníkom nad celým svojím imaním, 22 aby pútal jeho kniežatá podľa svojej vôle a jeho starcov vyučoval múdrosti. 23 A tak prišiel Izrael do Egypta, a Jakob pohostínil v zemi Chámovej, 24 kde veľmi plodným učinil Hospodin svoj ľud a učinil ho mocnejším nad jeho protivníkov. 25 Prevrátil ich srdce, aby nenávideli jeho ľud, aby sa ľstivo chovali naproti jeho služobníkom. 26 Poslal Mojžiša, svojho služobníka, Árona, ktorého si vyvolil. 27 Predložil im slová jeho znamení a zázrakov v zemi Chámovej. 28 Poslal tmu a zatmil, a nesprotivili sa jeho slovám. 29 Obrátil ich vody na krv a usmrtil ich ryby. 30 Ich zem sa hemžila žabami, a to aj v izbách ich kráľov. 31 Povedal, a prišla smes žížaly, vši vo všetkých ich krajoch. 32 Dal im miesto dažďa hrád, oheň horiaci plameňom, na ich zem. 33 A zbil ich vinič a ich fík a polámal stromy ich kraja. 34 Povedal, a prišly kobylky a chrústi v množstve bez počtu. 35 A požraly všetku bylinu v ich zemi, jako aj požraly plody ich poľa. 36 K tomu ešte pobil všetko prvorodené v ich zemi, prvotinu každej ich sily. 37 A vyviedol ich so striebrom a zlatom, a nebolo v jeho pokoleniach takého, ktorý by bol klesal. 38 Egypťania sa radovali, keď vychádzali; lebo padol na nich ich strach. 39 Roztiahol oblak na zastretie a oheň, aby osvecoval noc. 40 Keď si žiadal ľud, priviedol mu prepelice a sýtil ich chlebom z neba. 41 Otvoril skalu, a tiekly vody; išly vypráhlou zemou jako rieka. 42 Lebo pamätal na slovo svojej svätosti, na Abraháma, svojho služobníka. 43 A tak vyviedol svoj ľud s veselosťou, s plesaním svojich vyvolených. 44 Dal im zeme pohanov, a zdedili to, čo namáhavou prácou nadobudly národy, 45 aby ostríhali jeho ustanovenia a zachovávali jeho zákony, Hallelujah!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk