Predchádzajúca kapitola

105. kapitola

1 Oslavujte Hospodina! Vzývajte jeho meno! Oznamujte jeho skutky medzi národami! 2 Spievajte mu, spievajte mu žalmy! Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch! 3 Chváľte sa menom jeho svätosti. Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina! 4 Hľadajte Hospodina a jeho silu; hľadajte jeho tvár ustavične! 5 Pamätajte na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zázraky a na súdy jeho úst, 6 vy, semeno Abraháma, jeho služobníka, synovia Jakobovi, jeho vyvolení! 7 On je Hospodin, náš Bôh; jeho súdy na celej zemi. 8 Pamätá na veky, na svoju smluvu, na slovo, ktoré prikázal, na tisíc pokolení, 9 na svoju smluvu, ktorú učinil s Abrahámom, a na svoju prísahu, ktorú prisahal Izákovi. 10 A postavil to Jakobovi za ustanovenie, Izraelovi za večnú smluvu 11 povediac: Tebe dám Kananejskú zem za podiel vášho dedičstva, 12 vtedy, keď ich bol ešte len malý počet, keď ich bolo máličko, a boli v nej pohostínmi. 13 A chodili od národa k národu a z kráľovstva k inému ľudu. 14 Nedopustil niktorému človekovi, aby ich utiskoval, a karhal kráľov pre nich 15 povediac: Nedotýkajte sa mojich pomazaných a mojim prorokom nerobte zlého! 16 A keď privolal hlad na zem a polámal každú oporu chleba, 17 poslal pred nimi znamenitého muža; Jozef bol predaný za sluhu. 18 Sovreli jeho nohy putami; jeho duša sa dostala do železa, 19 až do času, keď prišlo jeho slovo, dokiaľ ho nezkúsila reč Hospodinova jako oheň zlato. 20 Vtedy poslal kráľ a prepustil ho, panovník národov, a rozviazal ho. 21 Učinil ho pánom svojho domu a panovníkom nad celým svojím imaním, 22 aby pútal jeho kniežatá podľa svojej vôle a jeho starcov vyučoval múdrosti. 23 A tak prišiel Izrael do Egypta, a Jakob pohostínil v zemi Chámovej, 24 kde veľmi plodným učinil Hospodin svoj ľud a učinil ho mocnejším nad jeho protivníkov. 25 Prevrátil ich srdce, aby nenávideli jeho ľud, aby sa ľstivo chovali naproti jeho služobníkom. 26 Poslal Mojžiša, svojho služobníka, Árona, ktorého si vyvolil. 27 Predložil im slová jeho znamení a zázrakov v zemi Chámovej. 28 Poslal tmu a zatmil, a nesprotivili sa jeho slovám. 29 Obrátil ich vody na krv a usmrtil ich ryby. 30 Ich zem sa hemžila žabami, a to aj v izbách ich kráľov. 31 Povedal, a prišla smes žížaly, vši vo všetkých ich krajoch. 32 Dal im miesto dažďa hrád, oheň horiaci plameňom, na ich zem. 33 A zbil ich vinič a ich fík a polámal stromy ich kraja. 34 Povedal, a prišly kobylky a chrústi v množstve bez počtu. 35 A požraly všetku bylinu v ich zemi, jako aj požraly plody ich poľa. 36 K tomu ešte pobil všetko prvorodené v ich zemi, prvotinu každej ich sily. 37 A vyviedol ich so striebrom a zlatom, a nebolo v jeho pokoleniach takého, ktorý by bol klesal. 38 Egypťania sa radovali, keď vychádzali; lebo padol na nich ich strach. 39 Roztiahol oblak na zastretie a oheň, aby osvecoval noc. 40 Keď si žiadal ľud, priviedol mu prepelice a sýtil ich chlebom z neba. 41 Otvoril skalu, a tiekly vody; išly vypráhlou zemou jako rieka. 42 Lebo pamätal na slovo svojej svätosti, na Abraháma, svojho služobníka. 43 A tak vyviedol svoj ľud s veselosťou, s plesaním svojich vyvolených. 44 Dal im zeme pohanov, a zdedili to, čo namáhavou prácou nadobudly národy, 45 aby ostríhali jeho ustanovenia a zachovávali jeho zákony, Hallelujah!