Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

104. kapitola

1 Dobroreč, moja duša, Hospodinovi! Hospodine, môj Bože, si veľmi veliký! Obliekol si veličenstvo a nádheru. 2 Odievaš sa svetlom ako rúchom; rozťahuješ nebesia, ako pokrovec, 3 ktorý si kleníš na vodách svoje paláce; ktorý si učinil oblaky svojím vozom; ktorý sa vznášaš na krýdlach vetra; 4 ktorý robíš vetry svojimi posly, svojimi svätoslužobníkmi plápolajúci oheň. 5 Založil si zem na jej stĺpoch tak, že sa nepohne na večné veky. 6 Priepasťou si to všetko prikryl ako rúchom. Nad vrchami stály vody. 7 Od tvojho karhania zutekaly; ponáhľaly sa pred hrmotom tvojho hromu. 8 Vystúpily na vrchy; sostúpily do údolí na miesto, ktoré si im založil. 9 Položil si hranice, aby neprekročily, aby sa nevrátily pokryť zem. 10 Púšťaš pramene riečišťami, aby tiekly pomedzi vrchy. 11 Napájajú každý živočuch poľný; divokí osli uhášajú svoj smäd. 12 Nad nimi hniezdi vtáctvo nebies; zpomedzi konárov vydávajú svoj hlas. 13 Zvlažuješ vrchy zo svojich výšin; z ovocia tvojich diel sýti sa celá zem. 14 Dávaš, aby rástla tráva hovädu a bylina na službu človeka, aby tak vyvodil chlieb zo zeme. 15 A víno obveseľuje srdce smrteľného človeka, aby sa skvela tvár nad olej, a pokrm posilňuje srdce človeka. 16 Nasycujú sa stromy Hospodinove, cedry Libanona, ktoré posadil, 17 kde si vtáci robia svoje hniezda, bocian, ktorý má svoj dom na cyprusoch. 18 Vysoké vrchy sú kamzíkom, skaly útočišťom zajačkom. 19 Učinil mesiac na určenie časov, a slnce zná svoj západ. 20 Rozkladáš tmu, a je noc, v ktorej sa hemží všetka lesná zver. 21 Ľvíčatá revú po koristi a idú hľadať svoj pokrm od silného Boha. 22 Keď vychádza slnce, zase sa shromažďujú a líhajú do svojich brlohov. 23 Tu zase vyjde človek po svojej práci, aby robil až do večera. 24 Jaké mnohé a veľké sú tvoje skutky, Hospodine! Všetky si múdre učinil! Zem je plná tvojho imania. 25 Tu hľa, more, veľké a širošíre, kde je hmyzu bez počtu, zvierat malých i veľkých. 26 Tam chodia lode; tam i leviatán, ktorého si utvoril, aby sa v ňom hral. 27 Všetko to tvorstvo očakáva na teba, aby si im dal pokrm, keď tomu čas. 28 Keď im dávaš, sberajú; keď otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrým. 29 Keď skrývaš svoju tvár, desia sa; keď odnímaš ich ducha, mrú a navracajú sa k svojmu prachu. 30 A zase, keď posielaš svojho ducha, tvoria sa, a obnovuješ tvár zeme. 31 Nech je sláva Hospodinova na veky! Nech sa raduje Hospodin vo svojich dielach! 32 Ktorý keď len pozrie na zem, trasie sa; keď sa dotkne vrchov, kúria sa. 33 Spievať budem Hospodinovi, dokiaľ žijem; žalmy budem spievať svojmu Bohu, kým len trvám. 34 Nech mu je príjemné moje premýšľanie, a ja sa budem radovať v Hospodinovi. 35 Nech vyhynú hriešnici zo zeme a bezbožníci tak, aby ich už nebolo! 36 Dobroreč, moja duša, Hospodinovi! Hallelujah!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk