Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

102. kapitola

1 Modlitba biedneho, keď úpel v trápení a pred Hospodinom vylieval svoju žiaľbu. 2 Hospodine, počuj moju modlitbu, a moje pokorné volanie nech prijde k tebe! 3 Neskrývaj predo mnou svojej tvári v deň, keď mi je úzko. Nakloň ku mne svoje ucho. V deň, keď volám, rýchle sa mi ozvi. 4 Lebo moje dni miznú jako dym a moje kosti sú vypálené jako ohnište. 5 Moje srdce je zbité jako bylina a schne, lebo som zabudol jesť svoj chlieb. 6 Od hlasu môjho vzdychania prischla moja kosť k môjmu mäsu. 7 Podobný som pelikánovi na púšti. Som ako sova v sboreninách. 8 Bdejem a som ako osamelý vrabec na streche. 9 Každý deň ma hanobia moji nepriatelia; tí, ktorí bláznia oproti mne, posmešne prisahajú na mňa. 10 Lebo jem popol ako chlieb a svoj nápoj miešam so slzami. 11 Je to pre tvoje rozhnevanie sa a pre tvoj prchký hnev, lebo si ma vyzdvihol a hodil na zem. 12 Moje dni sú jako miznúci tieň a ja schnem ako bylina. 13 Ale ty, Hospodine, trváš na veky a tvoja pamiatka na pokolenie a pokolenie. 14 Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom, lebo je čas učiniť mu milosrdenstvo, lebo už prišiel určený čas. 15 Lebo tvoji služobníci majú radi jeho kamene a majú ľútosť s jeho prachom. 16 A pohania sa budú báť mena Hospodinovho a všetci kráľovia zeme tvojej slávy. 17 Lebo Hospodin vystaví Sion; ukáže sa vo svojej sláve. 18 Pohliadne na modlitbu obnaženého a neopovrhne ich modlitbou. 19 Zapíše sa to pre budúce pokolenie, a ľud, ktorý má byť stvorený, bude chváliť Hospodina, 20 pretože pozrel s výsosti svojej svätosti, Hospodin, s nebies sa podíval na zem, 21 aby počul stonanie väzňa, aby rozviazal synov smrti, 22 aby rozprával meno Hospodinovo na Sione a jeho chválu v Jeruzaleme, 23 keď sa dovedna shromaždia národy a kráľovstvá, aby slúžily Hospodinovi. 24 Strápil moju silu na ceste, ukrátil moje dni. 25 Vravel som: Môj Bože, neber ma preč v polovici mojich dní, veď tvoje roky sú cez pokolenia pokolení. 26 Ty si tam predtým založil zem, a dielom tvojich rúk sú nebesia; 27 ony zahynú, ale ty stojíš, a všetky zvetšejú ako rúcho; zameníš ich ako odev, a budú zamenené. 28 Ale ty si ten istý, a tvojim rokom nebude konca. 29 Synovia tvojich služobníkov budú bývať, a ich semeno bude stáť pevne pred tebou.