Predchádzajúca kapitola

102. kapitola

1 Modlitba biedneho, keď úpel v trápení a pred Hospodinom vylieval svoju žiaľbu. 2 Hospodine, počuj moju modlitbu, a moje pokorné volanie nech prijde k tebe! 3 Neskrývaj predo mnou svojej tvári v deň, keď mi je úzko. Nakloň ku mne svoje ucho. V deň, keď volám, rýchle sa mi ozvi. 4 Lebo moje dni miznú jako dym a moje kosti sú vypálené jako ohnište. 5 Moje srdce je zbité jako bylina a schne, lebo som zabudol jesť svoj chlieb. 6 Od hlasu môjho vzdychania prischla moja kosť k môjmu mäsu. 7 Podobný som pelikánovi na púšti. Som ako sova v sboreninách. 8 Bdejem a som ako osamelý vrabec na streche. 9 Každý deň ma hanobia moji nepriatelia; tí, ktorí bláznia oproti mne, posmešne prisahajú na mňa. 10 Lebo jem popol ako chlieb a svoj nápoj miešam so slzami. 11 Je to pre tvoje rozhnevanie sa a pre tvoj prchký hnev, lebo si ma vyzdvihol a hodil na zem. 12 Moje dni sú jako miznúci tieň a ja schnem ako bylina. 13 Ale ty, Hospodine, trváš na veky a tvoja pamiatka na pokolenie a pokolenie. 14 Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom, lebo je čas učiniť mu milosrdenstvo, lebo už prišiel určený čas. 15 Lebo tvoji služobníci majú radi jeho kamene a majú ľútosť s jeho prachom. 16 A pohania sa budú báť mena Hospodinovho a všetci kráľovia zeme tvojej slávy. 17 Lebo Hospodin vystaví Sion; ukáže sa vo svojej sláve. 18 Pohliadne na modlitbu obnaženého a neopovrhne ich modlitbou. 19 Zapíše sa to pre budúce pokolenie, a ľud, ktorý má byť stvorený, bude chváliť Hospodina, 20 pretože pozrel s výsosti svojej svätosti, Hospodin, s nebies sa podíval na zem, 21 aby počul stonanie väzňa, aby rozviazal synov smrti, 22 aby rozprával meno Hospodinovo na Sione a jeho chválu v Jeruzaleme, 23 keď sa dovedna shromaždia národy a kráľovstvá, aby slúžily Hospodinovi. 24 Strápil moju silu na ceste, ukrátil moje dni. 25 Vravel som: Môj Bože, neber ma preč v polovici mojich dní, veď tvoje roky sú cez pokolenia pokolení. 26 Ty si tam predtým založil zem, a dielom tvojich rúk sú nebesia; 27 ony zahynú, ale ty stojíš, a všetky zvetšejú ako rúcho; zameníš ich ako odev, a budú zamenené. 28 Ale ty si ten istý, a tvojim rokom nebude konca. 29 Synovia tvojich služobníkov budú bývať, a ich semeno bude stáť pevne pred tebou.