4. kapitola

Nadobudnúť múdrosti, prijať kázeň; zisk toho.

1 Počujte, synovia, kázeň otcovu a pozorujte, aby ste poznali rozumnosť.
2 Lebo vám dávam dobré naučenie; neopustite môjho zákona. 3 Lebo som bol synom svojho otca, útly a jediný pred svojou matkou. 4 A vyučoval ma a riekol mi: Nech sa drží tvoje srdce mojich slov; ostríhaj moje prikázania a ži. 5 Nadobudni múdrosti, nadobudni rozumnosti; nezabudni ani sa neodchýľ od rečí mojich úst. 6 Neopusti jej, a bude ťa ostríhať; miluj ju, a bude ťa striezť. 7 Začiatok je múdrosť; nadobudni múdrosti a za všetko svoje imanie nadobudni rozumnosti. 8 Vyvyšuj ju, a povýši ťa; bude ťa ctiť, keď ju objímeš. 9 Dá tvojej hlave veniec miloty a obdarí ťa krásnou korunou. 10 Počuj, môj synu, a prijmi moje reči, a rozmnožia sa ti roky života. 11 Učím ťa ceste múdrosti a vediem ťa priamymi koľajami. 12 Keď pojdeš, nebude sovrený tvoj krok, a jestli pobežíš, neklesneš. 13 Chyť sa kázne a nepusti; maj na ňu obrátený pozor, lebo ona je tvojím životom.

Na ceste bezbožných pád, spravedlivých svetlo.

14 Nevchádzaj na stezku bezbožných ani nekráčaj cestou zlostníkov.
15 Opusti ju, nechoď po nej; odchýľ sa od nej a obídi. 16 Lebo nespia, ak nevykonajú zlého, a nedá im spať, ak neprivedú niekoho k pádu. 17 Pretože jedia chlieb bezbožnosti a pijú víno ukrutností. 18 Ale stezka spravedlivých je ako jasné svetlo rána, ktoré svieti viac a viac, dokiaľ nestojí deň na výši. 19 Cesta bezbožných je ako mrákava; nevedia, o čo zavadia a klesnú.

Zachovať naučenia, ostríhať srdce, rty a kroky.

20 Môj synu, pozoruj na moje slová; nakloň svoje ucho k mojim rečiam.
21 Nech neodídu od tvojich očí; ostríhaj ich prostred svojho srdca. 22 Lebo sú životom tým, ktorí ich najdú, a celému ich telu lekárstvom. 23 Nado všetko, čo treba strážiť, strež svoje srdce, lebo z neho pochádza život. 24 Odstráň od seba prevrátenosť úst a vzdiaľ od seba krivolakosť rtov. 25 Tvoje oči nech hľadia priamo vopred, a tvoje víčka nech sa dívajú priamo pred teba. 26 Urovnaj stezu svojej nohy, a nech sú upravené všetky tvoje cesty; 27 neuhni sa ani napravo ani naľavo; odvráť svoju nohu od zlého.