Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Napomína bázni Božej a nespoliehať sa na svoju múdrosť.

1 Môj synu, nezabudni môjho naučenia, a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania,
2 lebo ti pridajú dlhosti dní a rokov života i pokoja. 3 Nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda; priviaž si ich na svoje hrdlo; napíš si ich na tabuľu svojho srdca, 4 a tak najdi milosť a výborný rozum v očiach Boha i ľudí. 5 Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. 6 Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, a on bude urovnávať tvoje stezky. 7 Nebuď múdrym vo svojich vlastných očiach; boj sa Hospodina a odstúp od zlého. 8 To bude zdravím tvojmu životu a rozvlažením tvojim kostiam. 9 Cti Hospodina zo svojho majetku a z prvotiny všetkých svojich úrod. 10 A tak sa naplnia tvoje stodoly hojnosťou, a tvoje preše budú oplývať šťavou z hrozna. 11 Môj synu, neopovrhuj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho káranie. 12 Lebo toho, koho miluje Hospodin, karhá, a to jako otec syna, ktorého má rád.

Múdrosť nad zlato; v nej leží život, sláva a bezpečnosť.

13 Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a človek, ktorý nadobudol umnosti.
14 Lebo jej zisk je lepší ako zisk striebra a jej dôchodok lepší ako výborné zlato. 15 Je drahšia než koraly, a nevyrovnajú sa jej ani všetky tvoje najžiadúcnejšie veci. 16 Dlhosť dní leží v jej pravici, v jej ľavici bohatstvo a sláva. 17 Jej cesty sú utešené cesty, a všetky jej chodníky sú samý pokoj. 18 Stromom života je tým, ktorí ju uchopia, a tí, ktorí sa jej držia, sú blahoslavení. 19 Hospodin múdrosťou založil zem; umnosťou pevne postavil nebesia. 20 Jeho známosťou prepukly priepasti, a oblaky kropia rosou. 21 Môj synu, nech neodídu tie veci zpred tvojich očí; ostríhaj to, čo prospieva, a dômyselnosť. 22 A bude to životom tvojej duši a pôvabnou milotou tvojmu hrdlu. 23 Vtedy pojdeš bezpečne svojou cestou a nenarazíš svojou nohou. 24 Keď ľahneš, nebudeš sa strachovať, ale budeš ležať a odpočívať, a tvoj sen bude sladký. 25 Neboj sa náhleho strachu ani búrky bezbožníkov, keď prijde. 26 Lebo Hospodin bude tvojou dôverou a bude ostríhať tvoju nohu, aby sa nelapila.

Napomína šľachetnosti. Hospodin dobrý na dobrých a prísny na zlých.

27 Nezadržíš dobrodenia tým, ktorým patrí, keď je to v moci tvojej ruky vykonať to.
28 Nepovieš svojmu blížnemu: Iď a vráť sa potom, a dám zajtra, keď to máš u seba! 29 Nevymyslíš zlého na svojho blížneho, kým on v dôvere býva ubezpečený u teba. 30 Nevaď sa s človekom bez príčiny, ak ti neučinil zlého. 31 Nezáviď ukrutnému človekovi ani si nezvoľ niktorej jeho cesty. 32 Lebo ohavnosťou je Hospodinovi prevrátenec, ale jeho tajná rada s úprimnými. 33 Zlorečenstvo Hospodinovo je v dome bezbožného, ale príbytku spravedlivých žehná. 34 Posmievačom sa posmieva a pokorným dáva milosť. 35 Múdri zdedia slávu, ale blázni si odnášajú hanbu.