Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Napomína bázni Božej a nespoliehať sa na svoju múdrosť.

1 Môj synu, nezabudni môjho naučenia, a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania,
2 lebo ti pridajú dlhosti dní a rokov života i pokoja. 3 Nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda; priviaž si ich na svoje hrdlo; napíš si ich na tabuľu svojho srdca, 4 a tak najdi milosť a výborný rozum v očiach Boha i ľudí. 5 Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. 6 Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, a on bude urovnávať tvoje stezky. 7 Nebuď múdrym vo svojich vlastných očiach; boj sa Hospodina a odstúp od zlého. 8 To bude zdravím tvojmu životu a rozvlažením tvojim kostiam. 9 Cti Hospodina zo svojho majetku a z prvotiny všetkých svojich úrod. 10 A tak sa naplnia tvoje stodoly hojnosťou, a tvoje preše budú oplývať šťavou z hrozna. 11 Môj synu, neopovrhuj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho káranie. 12 Lebo toho, koho miluje Hospodin, karhá, a to jako otec syna, ktorého má rád.

Múdrosť nad zlato; v nej leží život, sláva a bezpečnosť.

13 Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a človek, ktorý nadobudol umnosti.
14 Lebo jej zisk je lepší ako zisk striebra a jej dôchodok lepší ako výborné zlato. 15 Je drahšia než koraly, a nevyrovnajú sa jej ani všetky tvoje najžiadúcnejšie veci. 16 Dlhosť dní leží v jej pravici, v jej ľavici bohatstvo a sláva. 17 Jej cesty sú utešené cesty, a všetky jej chodníky sú samý pokoj. 18 Stromom života je tým, ktorí ju uchopia, a tí, ktorí sa jej držia, sú blahoslavení. 19 Hospodin múdrosťou založil zem; umnosťou pevne postavil nebesia. 20 Jeho známosťou prepukly priepasti, a oblaky kropia rosou. 21 Môj synu, nech neodídu tie veci zpred tvojich očí; ostríhaj to, čo prospieva, a dômyselnosť. 22 A bude to životom tvojej duši a pôvabnou milotou tvojmu hrdlu. 23 Vtedy pojdeš bezpečne svojou cestou a nenarazíš svojou nohou. 24 Keď ľahneš, nebudeš sa strachovať, ale budeš ležať a odpočívať, a tvoj sen bude sladký. 25 Neboj sa náhleho strachu ani búrky bezbožníkov, keď prijde. 26 Lebo Hospodin bude tvojou dôverou a bude ostríhať tvoju nohu, aby sa nelapila.

Napomína šľachetnosti. Hospodin dobrý na dobrých a prísny na zlých.

27 Nezadržíš dobrodenia tým, ktorým patrí, keď je to v moci tvojej ruky vykonať to.
28 Nepovieš svojmu blížnemu: Iď a vráť sa potom, a dám zajtra, keď to máš u seba! 29 Nevymyslíš zlého na svojho blížneho, kým on v dôvere býva ubezpečený u teba. 30 Nevaď sa s človekom bez príčiny, ak ti neučinil zlého. 31 Nezáviď ukrutnému človekovi ani si nezvoľ niktorej jeho cesty. 32 Lebo ohavnosťou je Hospodinovi prevrátenec, ale jeho tajná rada s úprimnými. 33 Zlorečenstvo Hospodinovo je v dome bezbožného, ale príbytku spravedlivých žehná. 34 Posmievačom sa posmieva a pokorným dáva milosť. 35 Múdri zdedia slávu, ale blázni si odnášajú hanbu.