Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Napomína bázni Božej a nespoliehať sa na svoju múdrosť.

1 Môj synu, nezabudni môjho naučenia, a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania,
2 lebo ti pridajú dlhosti dní a rokov života i pokoja. 3 Nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda; priviaž si ich na svoje hrdlo; napíš si ich na tabuľu svojho srdca, 4 a tak najdi milosť a výborný rozum v očiach Boha i ľudí. 5 Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. 6 Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, a on bude urovnávať tvoje stezky. 7 Nebuď múdrym vo svojich vlastných očiach; boj sa Hospodina a odstúp od zlého. 8 To bude zdravím tvojmu životu a rozvlažením tvojim kostiam. 9 Cti Hospodina zo svojho majetku a z prvotiny všetkých svojich úrod. 10 A tak sa naplnia tvoje stodoly hojnosťou, a tvoje preše budú oplývať šťavou z hrozna. 11 Môj synu, neopovrhuj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho káranie. 12 Lebo toho, koho miluje Hospodin, karhá, a to jako otec syna, ktorého má rád.

Múdrosť nad zlato; v nej leží život, sláva a bezpečnosť.

13 Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a človek, ktorý nadobudol umnosti.
14 Lebo jej zisk je lepší ako zisk striebra a jej dôchodok lepší ako výborné zlato. 15 Je drahšia než koraly, a nevyrovnajú sa jej ani všetky tvoje najžiadúcnejšie veci. 16 Dlhosť dní leží v jej pravici, v jej ľavici bohatstvo a sláva. 17 Jej cesty sú utešené cesty, a všetky jej chodníky sú samý pokoj. 18 Stromom života je tým, ktorí ju uchopia, a tí, ktorí sa jej držia, sú blahoslavení. 19 Hospodin múdrosťou založil zem; umnosťou pevne postavil nebesia. 20 Jeho známosťou prepukly priepasti, a oblaky kropia rosou. 21 Môj synu, nech neodídu tie veci zpred tvojich očí; ostríhaj to, čo prospieva, a dômyselnosť. 22 A bude to životom tvojej duši a pôvabnou milotou tvojmu hrdlu. 23 Vtedy pojdeš bezpečne svojou cestou a nenarazíš svojou nohou. 24 Keď ľahneš, nebudeš sa strachovať, ale budeš ležať a odpočívať, a tvoj sen bude sladký. 25 Neboj sa náhleho strachu ani búrky bezbožníkov, keď prijde. 26 Lebo Hospodin bude tvojou dôverou a bude ostríhať tvoju nohu, aby sa nelapila.

Napomína šľachetnosti. Hospodin dobrý na dobrých a prísny na zlých.

27 Nezadržíš dobrodenia tým, ktorým patrí, keď je to v moci tvojej ruky vykonať to.
28 Nepovieš svojmu blížnemu: Iď a vráť sa potom, a dám zajtra, keď to máš u seba! 29 Nevymyslíš zlého na svojho blížneho, kým on v dôvere býva ubezpečený u teba. 30 Nevaď sa s človekom bez príčiny, ak ti neučinil zlého. 31 Nezáviď ukrutnému človekovi ani si nezvoľ niktorej jeho cesty. 32 Lebo ohavnosťou je Hospodinovi prevrátenec, ale jeho tajná rada s úprimnými. 33 Zlorečenstvo Hospodinovo je v dome bezbožného, ale príbytku spravedlivých žehná. 34 Posmievačom sa posmieva a pokorným dáva milosť. 35 Múdri zdedia slávu, ale blázni si odnášajú hanbu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk