Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

31. kapitola

Čo má činiť a čoho sa vystríhať kráľ. Cudzie ženy a víno.

1 Slová Lemuela, kráľa, v Massa, ktorým ho vyučovala jeho matka.
2 Čo, môj synu, a čo synu môjho lona, a čo, synu mojich sľubov? 3 Nedaj svojej sily ženám ani svojich ciest tým, ktoré privodia kráľov na zkazu. 4 Nepatrí kráľom, Lemuelu, nepatrí kráľom piť víno ani pýtať sa: Kde je opojný nápoj? kniežatám. 5 Aby sa nenapil a nezabudol na to, čo je ustanovené, a nezmenil práva niktorého zo synov utrápených. 6 Dajte opojný nápoj hynúcemu a víno tým, ktorí majú horkosť v duši. 7 Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nespomenie viacej na svoje trápenie. 8 Otvor svoje ústa za nemého, k pravote všetkých synov, ktorí idú na mizinu. 9 Otvor svoje ústa a súď spravedlivo a rozrieš pravotu chudobného a biedneho.

Chvála statočnej ženy.

10 Kto najde statočnú ženu chrabrú? Lebo jej cena je ďaleko nad perly.
11 Srdce jej muža jej dôveruje, a koristi nie je tam nedostatku. 12 Robí mu dobré a nie zlé po všetky dni svojho života. 13 Hľadá vlnu a ľan a pracuje so záľubou svojimi rukami. 14 Je ako kupecká loď, z ďaleka dováža svoj chlieb. 15 Vstáva ešte za noci a dáva pokrm svojej čeľadi a to, čo patrí, svojim dievkam. 16 Pomýšľa na pole a berie ho a z plodov svojich rúk sadí vinicu. 17 Prepasuje silou svoje bedrá a posilňuje svoje ramená. 18 Zakúša, že je dobrý jej zárobok, ani vnoci nehasne jej svieca. 19 Svojimi rukami sahá po praslici a svojimi prsty drží vreteno. 20 Svoju ruku otvára chudobnému a svoje ruky vystiera k biednemu. 21 Nebojí sa za svoju čeľaď snehu, lebo všetka jej čeľaď je zaodiata v purpure, dvakrát farbenom. 22 Robí si pokrovce; kment a šarlát jej odev. 23 Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so starcami zeme. 24 Robí drahé plátno a predáva a opasky predáva Kananejcovi-kupcovi. 25 Jej odev je sila a krása a smeje sa budúcemu dňu. 26 Svoje ústa otvára v múdrosti, a zákon milosti je na jej jazyku. 27 Dozerá na chod a mravy svojho domu a nejie chleba liene a zaháľky. 28 Jej synovia povstávajú a blahoslavia ju, i jej muž a chváli ju: 29 Mnohé vraj dcéry si zmužile počínaly; ale ty si ich prevýšila všetky. 30 Ľúbeznosť je klam a krása márnosť; žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá bude chválená. 31 Dajte jej z ovocia jej rúk, a nech ju chvália v bránach jej skutky.