Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

31. kapitola

Čo má činiť a čoho sa vystríhať kráľ. Cudzie ženy a víno.

1 Slová Lemuela, kráľa, v Massa, ktorým ho vyučovala jeho matka.
2 Čo, môj synu, a čo synu môjho lona, a čo, synu mojich sľubov? 3 Nedaj svojej sily ženám ani svojich ciest tým, ktoré privodia kráľov na zkazu. 4 Nepatrí kráľom, Lemuelu, nepatrí kráľom piť víno ani pýtať sa: Kde je opojný nápoj? kniežatám. 5 Aby sa nenapil a nezabudol na to, čo je ustanovené, a nezmenil práva niktorého zo synov utrápených. 6 Dajte opojný nápoj hynúcemu a víno tým, ktorí majú horkosť v duši. 7 Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nespomenie viacej na svoje trápenie. 8 Otvor svoje ústa za nemého, k pravote všetkých synov, ktorí idú na mizinu. 9 Otvor svoje ústa a súď spravedlivo a rozrieš pravotu chudobného a biedneho.

Chvála statočnej ženy.

10 Kto najde statočnú ženu chrabrú? Lebo jej cena je ďaleko nad perly.
11 Srdce jej muža jej dôveruje, a koristi nie je tam nedostatku. 12 Robí mu dobré a nie zlé po všetky dni svojho života. 13 Hľadá vlnu a ľan a pracuje so záľubou svojimi rukami. 14 Je ako kupecká loď, z ďaleka dováža svoj chlieb. 15 Vstáva ešte za noci a dáva pokrm svojej čeľadi a to, čo patrí, svojim dievkam. 16 Pomýšľa na pole a berie ho a z plodov svojich rúk sadí vinicu. 17 Prepasuje silou svoje bedrá a posilňuje svoje ramená. 18 Zakúša, že je dobrý jej zárobok, ani vnoci nehasne jej svieca. 19 Svojimi rukami sahá po praslici a svojimi prsty drží vreteno. 20 Svoju ruku otvára chudobnému a svoje ruky vystiera k biednemu. 21 Nebojí sa za svoju čeľaď snehu, lebo všetka jej čeľaď je zaodiata v purpure, dvakrát farbenom. 22 Robí si pokrovce; kment a šarlát jej odev. 23 Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so starcami zeme. 24 Robí drahé plátno a predáva a opasky predáva Kananejcovi-kupcovi. 25 Jej odev je sila a krása a smeje sa budúcemu dňu. 26 Svoje ústa otvára v múdrosti, a zákon milosti je na jej jazyku. 27 Dozerá na chod a mravy svojho domu a nejie chleba liene a zaháľky. 28 Jej synovia povstávajú a blahoslavia ju, i jej muž a chváli ju: 29 Mnohé vraj dcéry si zmužile počínaly; ale ty si ich prevýšila všetky. 30 Ľúbeznosť je klam a krása márnosť; žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá bude chválená. 31 Dajte jej z ovocia jej rúk, a nech ju chvália v bránach jej skutky.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk