Predchádzajúca kapitola

29. kapitola

1 Človek, mnoho ráz karhaný, zatvrdzuje svoju šiju; bude rýchle skrúšený, a nebude lieku. 2 Keď sa množia spravedliví, raduje sa ľud, a keď panuje bezbožník, vzdychá ľud. 3 Človek, ktorý miluje múdrosť, obveseľuje svojho otca; ale ten, kto sa druží so smilnicami, premrhá majetok. 4 Kráľ stavia súdom zem, aby stála; ale človek poplatkov ju borí. 5 Človek, ktorý pochlebuje svojmu blížnemu, rozprestiera jeho krokom sieť. 6 V prestúpení zlého človeka leží osídlo; ale spravedlivý plesá a raduje sa. 7 Spravedlivý zná súd chudobných; ale bezbožník nerozumie toľko, aby to poznal. 8 Posmievační mužovia rozdúchavajú mesto; ale múdri odvracajú hnev. 9 Múdry človek, ktorý sa súdi s bláznom, už či sa hnevá a či sa smeje, jednako nemá pokoja. 10 Mužovia krvi nenávidia bezúhonného; ale čo do úprimných, tí hľadajú zachovať jeho dušu. 11 Blázon vypúšťa všetkého svojho ducha; ale múdry ho zdŕža zpät a krotí. 12 Panovník, ktorý pozoruje ušima na lživé slovo, máva všetkých svojich sluhov bezbožníkov. 13 Chudobný a dráč sa stretávajú; no, ten, kto osvecuje oči ich oboch, je Hospodin. 14 Trón kráľa, ktorý súdi chudobných podľa pravdy, bude stáť pevne na veky. 15 Prút a káranie dáva múdrosť; ale rozpustilé decko robí svojej matke hanbu. 16 Keď sa množia bezbožníci, množí sa prestúpenie; ale spravedliví uvidia ich pád. 17 Kázni svojho syna, a spôsobí ti odpočinutie a dá rozkoše tvojej duši. 18 Keď nieto videnia, je ľud rozpustilý; ale ten, kto ostríha zákon, je blahoslavený. 19 Slovami nebýva nakáznený sluha, lebo rozumie, ale neodpovedá. 20 Keď vidíš človeka, náhlivého v jeho rečiach, vedz, že o bláznovi je viacej nádeje. 21 Ten, kto od mladosti mazná svojho sluhu, pozná, že naposledy bude synákom. 22 Hnevivý človek vzbudzuje svár a prchký človek sa dopúšťa mnoho prestúpení. 23 Pýcha človeka ponižuje ho; ale ten, kto je poníženého ducha, dosiahne slávy. 24 Ten, kto sa delí so zlodejom, nenávidí svoju dušu; čuje kliatbu, ale neoznámi. 25 Strach pred ľuďmi kladie osídlo; ale ten, kto sa nadeje na Hospodina, bude povýšený. 26 Mnohí hľadajú tvár panovníka, a od Hospodina je súd každého človeka. 27 Ohavnosťou spravedlivým je človek, ktorý pácha neprávosť, a ohavnosťou bezbožnému je ten, kto ide rovnou cestou.