Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

1 Srdce kráľovo v ruke Hospodinovej ako potôčky vody: kamkoľvek chce, ta ho nakloní. 2 Každá cesta človeka je priama v jeho očiach; ale ten, kto zpytuje srdcia, je Hospodin. 3 Činiť spravedlivosť a súd má radšej Hospodin ako obeť. 4 Vysokosť očí a nadutá širokosť srdca jako i gazdovanie bezbožných je hriech. 5 Myšlienky usilovného vedú iba k zisku; ale každý, kto spiecha, robí to iba na nedostatok. 6 Poklady, nahromadené lživým jazykom, sú pominuteľnou márnosťou tých, ktorí hľadajú smrť. 7 Zkaza bezbožných odvlečie aj ich samých, lebo sa vzpečujú činiť súd. 8 Cesta zločinného muža je prevrátená; ale čo do čistého, toho skutok je spravedlivý. 9 Lepšie je bývať v kúte na streche ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. 10 Duša bezbožného žiada zlé; jeho blížny nemá zľutovania v jeho očiach. 11 Keď trescú posmievača, hlúpy múdreje, a keď poučujú múdreho, priberá známosti. 12 Spravedlivý sa učí na dome bezbožníka, keď Bôh podvracia bezbožných vrhajúc ich do zlého. 13 Ten, kto zapcháva svoje ucho, aby nepočul kriku chudobného, bude tiež raz volať, ale nebude vyslyšaný. 14 Dar v skrytosti krotí hnev a úplatný dar v lone krutú prchlivosť. 15 Spravedlivému je radosťou činiť súd, ale zkazou tým, ktorí páchajú neprávosť. 16 Človek, ktorý blúdi z cesty rozumnosti, bude odpočívať v shromaždení mŕtvych. 17 Ten, kto miluje veselosť, býva bedárom: ten, kto miluje víno a olej, nezbohatne. 18 Výkupným za spravedlivého bude bezbožný, a namiesto úprimných bude ten, kto robí neverne. 19 Lepšie je bývať v pustej zemi ako so svárlivou ženou a mrzutou. 20 Vzácny poklad a olej je v príbytku múdreho; ale človek blázon ho pohlcuje. 21 Ten, kto sa ženie za spravedlivosťou a za milosrdenstvom, najde život, spravedlivosť a slávu. 22 Múdry vyšiel hore do mesta hrdinov a zboril pevnosť, na ktorú sa nadejali. 23 Ten, kto ostríha svoje ústa a svoj jazyk, ostríha svoju dušu od úzkostí. 24 Pyšný človek nadutý, ktorého meno je posmievač, robí všetko v drzej pýche. 25 Žiadosť leňocha zabije jeho samého, lebo jeho ruky sa vzpečujú robiť; 26 každého dňa si dychtivo žiada; ale spravedlivý dáva a neskrblí. 27 Obeť bezbožných je ohavnosťou, čím viacej, keď ju donesie v nešľachetnosti! 28 Lživý svedok zahynie, ale človek, ktorý čuje, bude hovoriť vždycky. 29 Bezbožný človek je tvrdý vo svojej tvári; ale úprimný uváži a upraví svoju cestu. 30 Neni múdrosti ani umnosti ani rady proti Hospodinovi. 31 Kôň je pripravený ku dňu boja; ale záchrana je Hospodinova.