Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

1 Srdce kráľovo v ruke Hospodinovej ako potôčky vody: kamkoľvek chce, ta ho nakloní. 2 Každá cesta človeka je priama v jeho očiach; ale ten, kto zpytuje srdcia, je Hospodin. 3 Činiť spravedlivosť a súd má radšej Hospodin ako obeť. 4 Vysokosť očí a nadutá širokosť srdca jako i gazdovanie bezbožných je hriech. 5 Myšlienky usilovného vedú iba k zisku; ale každý, kto spiecha, robí to iba na nedostatok. 6 Poklady, nahromadené lživým jazykom, sú pominuteľnou márnosťou tých, ktorí hľadajú smrť. 7 Zkaza bezbožných odvlečie aj ich samých, lebo sa vzpečujú činiť súd. 8 Cesta zločinného muža je prevrátená; ale čo do čistého, toho skutok je spravedlivý. 9 Lepšie je bývať v kúte na streche ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. 10 Duša bezbožného žiada zlé; jeho blížny nemá zľutovania v jeho očiach. 11 Keď trescú posmievača, hlúpy múdreje, a keď poučujú múdreho, priberá známosti. 12 Spravedlivý sa učí na dome bezbožníka, keď Bôh podvracia bezbožných vrhajúc ich do zlého. 13 Ten, kto zapcháva svoje ucho, aby nepočul kriku chudobného, bude tiež raz volať, ale nebude vyslyšaný. 14 Dar v skrytosti krotí hnev a úplatný dar v lone krutú prchlivosť. 15 Spravedlivému je radosťou činiť súd, ale zkazou tým, ktorí páchajú neprávosť. 16 Človek, ktorý blúdi z cesty rozumnosti, bude odpočívať v shromaždení mŕtvych. 17 Ten, kto miluje veselosť, býva bedárom: ten, kto miluje víno a olej, nezbohatne. 18 Výkupným za spravedlivého bude bezbožný, a namiesto úprimných bude ten, kto robí neverne. 19 Lepšie je bývať v pustej zemi ako so svárlivou ženou a mrzutou. 20 Vzácny poklad a olej je v príbytku múdreho; ale človek blázon ho pohlcuje. 21 Ten, kto sa ženie za spravedlivosťou a za milosrdenstvom, najde život, spravedlivosť a slávu. 22 Múdry vyšiel hore do mesta hrdinov a zboril pevnosť, na ktorú sa nadejali. 23 Ten, kto ostríha svoje ústa a svoj jazyk, ostríha svoju dušu od úzkostí. 24 Pyšný človek nadutý, ktorého meno je posmievač, robí všetko v drzej pýche. 25 Žiadosť leňocha zabije jeho samého, lebo jeho ruky sa vzpečujú robiť; 26 každého dňa si dychtivo žiada; ale spravedlivý dáva a neskrblí. 27 Obeť bezbožných je ohavnosťou, čím viacej, keď ju donesie v nešľachetnosti! 28 Lživý svedok zahynie, ale človek, ktorý čuje, bude hovoriť vždycky. 29 Bezbožný človek je tvrdý vo svojej tvári; ale úprimný uváži a upraví svoju cestu. 30 Neni múdrosti ani umnosti ani rady proti Hospodinovi. 31 Kôň je pripravený ku dňu boja; ale záchrana je Hospodinova.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk