Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

21. kapitola

1 Srdce kráľovo v ruke Hospodinovej ako potôčky vody: kamkoľvek chce, ta ho nakloní. 2 Každá cesta človeka je priama v jeho očiach; ale ten, kto zpytuje srdcia, je Hospodin. 3 Činiť spravedlivosť a súd má radšej Hospodin ako obeť. 4 Vysokosť očí a nadutá širokosť srdca jako i gazdovanie bezbožných je hriech. 5 Myšlienky usilovného vedú iba k zisku; ale každý, kto spiecha, robí to iba na nedostatok. 6 Poklady, nahromadené lživým jazykom, sú pominuteľnou márnosťou tých, ktorí hľadajú smrť. 7 Zkaza bezbožných odvlečie aj ich samých, lebo sa vzpečujú činiť súd. 8 Cesta zločinného muža je prevrátená; ale čo do čistého, toho skutok je spravedlivý. 9 Lepšie je bývať v kúte na streche ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. 10 Duša bezbožného žiada zlé; jeho blížny nemá zľutovania v jeho očiach. 11 Keď trescú posmievača, hlúpy múdreje, a keď poučujú múdreho, priberá známosti. 12 Spravedlivý sa učí na dome bezbožníka, keď Bôh podvracia bezbožných vrhajúc ich do zlého. 13 Ten, kto zapcháva svoje ucho, aby nepočul kriku chudobného, bude tiež raz volať, ale nebude vyslyšaný. 14 Dar v skrytosti krotí hnev a úplatný dar v lone krutú prchlivosť. 15 Spravedlivému je radosťou činiť súd, ale zkazou tým, ktorí páchajú neprávosť. 16 Človek, ktorý blúdi z cesty rozumnosti, bude odpočívať v shromaždení mŕtvych. 17 Ten, kto miluje veselosť, býva bedárom: ten, kto miluje víno a olej, nezbohatne. 18 Výkupným za spravedlivého bude bezbožný, a namiesto úprimných bude ten, kto robí neverne. 19 Lepšie je bývať v pustej zemi ako so svárlivou ženou a mrzutou. 20 Vzácny poklad a olej je v príbytku múdreho; ale človek blázon ho pohlcuje. 21 Ten, kto sa ženie za spravedlivosťou a za milosrdenstvom, najde život, spravedlivosť a slávu. 22 Múdry vyšiel hore do mesta hrdinov a zboril pevnosť, na ktorú sa nadejali. 23 Ten, kto ostríha svoje ústa a svoj jazyk, ostríha svoju dušu od úzkostí. 24 Pyšný človek nadutý, ktorého meno je posmievač, robí všetko v drzej pýche. 25 Žiadosť leňocha zabije jeho samého, lebo jeho ruky sa vzpečujú robiť; 26 každého dňa si dychtivo žiada; ale spravedlivý dáva a neskrblí. 27 Obeť bezbožných je ohavnosťou, čím viacej, keď ju donesie v nešľachetnosti! 28 Lživý svedok zahynie, ale človek, ktorý čuje, bude hovoriť vždycky. 29 Bezbožný človek je tvrdý vo svojej tvári; ale úprimný uváži a upraví svoju cestu. 30 Neni múdrosti ani umnosti ani rady proti Hospodinovi. 31 Kôň je pripravený ku dňu boja; ale záchrana je Hospodinova.