Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

1 Upraviť myšlienky srdca je vecou človeka, ale od Hospodina je odpoveď jazyka. 2 Všetky cesty človeka sú čistými v jeho očiach; ale ten, kto zpytuje duchov, je Hospodin. 3 Uvaľ na Hospodina svoje diela, a tvoje myšlienky budú stáť pevne. 4 Hospodin učinil všetko pre samého seba, i bezbožného ku dňu zlého. 5 Ohavnosťou je Hospodinovi každý vysokomyseľného srdca; keby si hneď vzal pomoc na pomoc, nebude bez trestu. 6 Milosťou a pravdou sa pokrýva neprávosť, a v bázni Hospodinovej leží múdrosť a sila odstúpiť od zlého. 7 Keď sa ľúbia Hospodinovi cesty človeka, upokojuje i jeho nepriateľov naproti nemu. 8 Lepšie málo v spravedlivosti ako množstvo dôchodkov v nespravedlivosti. 9 Srdce človeka vymýšľa svoju cestu; ale Hospodin riadi jeho krok. 10 Výpoveď Božia je na rtoch kráľových; preto v súde nech sa neprehrešia jeho ústa! 11 Váha a spravedlivé vážky sú Hospodinove; všetky kamene závažia sú jeho dielom. 12 Ohavnosťou je kráľom činiť bezbožnosť, lebo spravedlivosťou stojí pevne trón. 13 Záľubou kráľov sú rty spravedlivosti, a toho, kto hovorí pravdu, milujú. 14 Prudký hnev kráľov hotoví poslovia smrti; ale múdry muž ho mieri. 15 Vo svetle tvári kráľovej je život, a jeho láskavosť je ako oblak jarného dažďa. 16 Nadobudnúť múdrosti, oj, o koľko je to lepšie ako zlato! A nadobudnúť rozumnosti je výbornejšie nad striebro. 17 Hradskou cestou úprimných je odstúpiť od zlého; ten, kto ostríha svoju dušu, strežie svoju cestu. 18 Pred skrúšením chodí pýcha a pred pádom povyšovania sa ducha. 19 Lepšie je byť poníženého ducha s pokornými ako deliť korisť s pyšnými. 20 Ten, kto pozoruje na slovo, najde dobré, a ten, kto sa nadeje na Hospodina, je blahoslavený. 21 Ten, kto je múdreho srdca, volá sa rozumný, a sladkosť rtov pridáva naučenia. 22 Rozum je prameňom života tým, ktorí ho majú; ale kázňou bláznov je bláznovstvo. 23 Srdce múdreho spravuje rozumne jeho ústa a na jeho rty pridáva naučenia. 24 Plástom medu sú ľúbezné reči, sladkosťou duši a lekárstvom kosti. 25 Niektorá cesta je priamou pred človekom; ale jej koniec cestami smrti. 26 Pracovitá duša pracuje sebe, lebo takého človeka pobádajú jeho ústa. 27 Nešľachetný muž beliálov kope zlé, a na jeho rtoch je niečo jako spaľujúci oheň. 28 Prevrátený človek rozsieva svár, a pletichár rozlučuje priateľov. 29 Ukrutný človek mámi a zvádza svojho blížneho a vedie ho cestou nie dobrou. 30 Zažmuruje svoje oči vymýšľajúc všelijakú prevrátenosť, svierajúc svoje rty vykonáva zlé. 31 Ozdobnou korunou sú šediny; najde sa na ceste spravedlivosti. 32 Lepší ten, kto je pomalý do hnevu, ako silák, a kto panuje nad svojím duchom, ako ten, kto zaujal mesto. 33 Los sa hodí do lona; ale od Hospodina je všetok jeho súd.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk