Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

1 Krotká odpoveď odvracia prchlivosť; ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. 2 Jazyk múdrych ozdobuje známosť; ale ústa bláznov vylievajú bláznovstvo. 3 Oči Hospodinove vidia na všetkých miestach, hľadiac pozorujú zlých i dobrých. 4 Zdravý jazyk je stromom života; ale prevrátenosť v ňom je skrúšením ducha. 5 Blázon pohŕda kázňou svojho otca; ale ten, kto zachováva karhanie, nadobudne opatrnosti. 6 V dome spravedlivého je veľký dostatok; ale v dôchodku bezbožného zmätok. 7 Rty múdrych rozsievajú známosť, ale srdce bláznov nie tak. 8 Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi; ale modlitba úprimných sa mu ľúbi. 9 Ohavnosťou Hospodinovi je cesta bezbožného; ale toho, kto sa ženie za spravedlivosťou, miluje. 10 Prísny trest tomu, kto opúšťa cestu; ten, kto nenávidí karhania, zomrie. 11 ŠeolŠeol = peklo, abaddon = zatratenie a abaddon sú pred Hospodinom, a pravdaže srdcia synov človeka! 12 Nemiluje posmievač toho, aby ho niekto karhal; k múdrym nepojde. 13 Radostné srdce obveseľuje tvár; ale bolesťou srdca je zronený duch. 14 Srdce rozumného hľadá známosť; ale ústa bláznov sa pasú na bláznovstve. 15 Všetky dni chudobného človeka utrápeného sú zlé; ale ten, kto je veselého srdca, má vždycky hody. 16 Lepšie málo v bázni Hospodinovej ako veliký poklad a v ňom nepokoj. 17 Lepší pokrm zo zeliny, kde je láska, ako vykŕmený vôl a s ním nenávisť. 18 Hnevivý človek vzbudzuje svár; ale pomalý do hnevu upokojuje spor. 19 Cesta leňocha je ako plot z tŕnia; ale draha úprimných je nasypaná a urovnaná. 20 Múdry syn robí otcovi radosť; ale bláznivý človek pohŕda svojou matkou. 21 Bláznovstvo je radosťou tomu, kto je bez rozumu; ale umný muž kráča rovno. 22 Keď neni rady, bývajú zmarené úmysly; ale vo množstve radcov bude stáť. 23 Človek má radosť z odpovedi svojich úst, a slovo na svoj čas, oj, aké je dobré. 24 Cestou života je rozumnému ísť hore, aby sa odchýlil od pekla dole. 25 Dom pyšných vytrhne Hospodin a postaví pevne medzu vdovy. 26 Ohavnosťou sú Hospodinovi myšlienky zlého, ale čistými sú mu príjemné reči. 27 Lakomec, ktorý dychtí po zisku, trápi svoj dom; ale ten, kto nenávidí darov, bude žiť. 28 Srdce spravedlivého rozmýšľa, čo odpovedať; ale ústa bezbožných vylievajú všelijakú zlosť. 29 Hospodin je ďaleko od bezbožných, ale modlitbu spravedlivých čuje. 30 Svetlo očí pôsobí srdcu radosť; dobrá zvesť dodáva kostiam tuku. 31 Ucho, ktoré poslúcha karhanie života, bude bývať medzi múdrymi. 32 Ten, kto opúšťa kázeň, opovrhuje svojou dušou; ale ten, kto poslúcha karhanie, nadobúda rozumu. 33 Bázeň Hospodinova je kázňou múdrosti, a pred slávou ide pokora.