Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

1 Múdra žena buduje svoj dom, ale bláznivá ho borí svojimi rukami. 2 Ten, kto chodí vo svojej úprimnosti, bojí sa Hospodina; ale ten, ktorého cesty sú prevrátené, pohŕda ním. 3 V ústach blázna je prút pýchy; ale múdrych ostríhajú ich múdre rty. 4 Keď nieto volov, sú prázdne jasle, ale mnoho dôchodku je v sile vola. 5 Verný svedok neklame; ale falošný svedok hovorí všelijakú lož. 6 Posmievač hľadá múdrosť, ale jej niet, a rozumnému je známosť ľahká. 7 Iď zpred muža blázna, a nepoznáš u neho rtov známosti. 8 Múdrosťou opatrného je rozumieť svojej ceste, a bláznovstvom nerozumných je lesť. 9 Bláznom sa posmieva obeť za hriech; ale medzi úprimnými je záľuba. 10 Srdce zná horkosť svojej duše, a do jeho radosti sa neprimieša cudzí. 11 Dom bezbožných bude vyhladený, ale stán úprimných bude rozkvitať. 12 Niektorá cesta je priamou pred človekom, ale jej koniec cestami smrti. 13 Aj vo smiechu bolieva srdce, a po nej, po radosti, býva zármutok. 14 Svojich ciest sa nasýti ten, kto sa odvrátil srdcom od Boha, a dobrý človek sa vzdiali od neho. 15 Hlúpy verí každému slovu; ale opatrný rozumie svojmu kroku. 16 Múdry sa bojí a odstúpi od zlého, ale blázon dotiera a je smelý. 17 Prudký človek sa dopúšťa bláznovstva, a človek, ktorý vymýšľa zlé, bude nenávidený. 18 Hlúpi dedia bláznovstvo; ale opatrní budú korunovaní známosťou. 19 Zlí sa budú musieť zohnúť pred dobrými a bezbožníci pri bránach spravedlivého. 20 I svojmu blížnemu býva nenávidený chudobný; ale bohatý má mnoho tých, ktorí ho milujú. 21 Ten, kto pohŕda svojím blížnym, hreší; ale ten, kto sa zľutováva nad strápenými, je blahoslavený. 22 Či azda neblúdia tí, ktorí vymýšľajú zlé? Ale milosť a pravda bude tým, ktorí smýšľajú dobré. 23 Z každej práce býva nejaký zisk; ale slovo rtov vedie iba do núdze. 24 Korunou múdrych je ich bohatstvo, a bláznovstvom nerozumných je bláznovstvo. 25 Pravdivý svedok vytrhuje duše; ale ľstivý hovorí všelijakú lož. 26 V bázni Hospodinovej je pevná nádej, a takého človeka synovia budú mať útočište. 27 Bázeň Hospodinova je prameňom života vyhnúť sa osídlam smrti. 28 Vo množstve ľudu je sláva kráľova; ale kde niet ľudí, zkaza vladára. 29 Človek, pomalý do hnevu, má mnoho rozumu; ale prchký prejavuje bláznovstvo. 30 Životom každého tela je zdravé srdce; ale hnisom v kostiach je závisť. 31 Ten, kto utiskuje chudobného, potupuje toho, ktorý ho učinil, a ctí ho ten, kto sa zľutováva nad biednym. 32 Vo svojom nešťastí býva porazený bezbožný; ale spravedlivý sa nadeje i vo svojej smrti. 33 V srdci rozumného odpočíva múdrosť, a to, čo je vo vnútornostiach bláznov, sa pozná. 34 Spravedlivosť vyvyšuje národ; ale hriech je potupou národom. 35 Priazeň kráľova bude rozumnému sluhovi; ale jeho prchlivosť bude údelom tomu, kto robí hanbu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk