Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

1 Ten, kto miluje kázeň, miluje známosť, a ten, kto nenávidí karhania, je ako hovädo. 2 Dobrý človek dosiahne priazne od Hospodina; ale muža, ktorý pácha nešľachetnosti, odsúdi. 3 Človek neobstojí v bezbožnosti, ale koreň spravedlivých sa nepohne. 4 Chrabrá žena statočná je korunou svojho muža; ale jako hnis v jeho kostiach je tá, ktorá pôsobí hanbu. 5 Myšlienky spravedlivých sú spravedlivým súdom; zúmysly bezbožníkov sú lesť. 6 Slová bezbožníkov sú nastrojené úkladiť krvi; a ústa úprimných? Tie ich vytrhnú zo zlého. 7 Len prevrátiť bezbožníkov, a niet ich; ale dom spravedlivých obstojí. 8 Človeka chvália podľa jeho rozumu; ale tým, kto je prevráteného srdca, budú opovrhovať. 9 Lepší je nevážený, ktorý má sluhu, ako ten, kto sa robí slávnym a nemá chleba. 10 Spravedlivý zná dušu svojho hoväda a pečuje oň, ale srdce bezbožných je ukrutné. 11 Ten, kto obrába svoju zem, nasýti sa chleba; ale ten, kto nasleduje zaháľačov, je bez rozumu. 12 Bezbožník pachtí po love zlých ľudí, ale koreň spravedlivých vydáva ovocie. 13 V prestúpení rtov leží osídlo pre zlého, ale spravedlivý vyjde z úzkosti. 14 Z ovocia svojich úst sa každý nasýti dobrého, a zásluha rúk človeka sa mu vráti. 15 Cesta blázna je priamou v jeho očiach, ale ten, kto poslúcha radu, je múdry. 16 Hnev blázna sa naskutku pozná; ale ten, kto skrýva hanbu, je chytrý. 17 Ten, kto smele hovorí pravdu, vyhlasuje spravedlivosť, ale falošný svedok lesť. 18 Niekto hovorí nerozvážlive, jako keby bodal mečom; ale jazyk múdrych je hotovým liekom. 19 Pravdivé rty budú stáť na veky, ale lživý jazyk na chvíľu. 20 Lesť je v srdci tých, ktorí vymýšľajú zlé; ale tí, ktorí radia to, čo donáša pokoj, majú radosť. 21 Neprihodí sa spravedlivému nijaká zlá vec; ale bezbožníci budú plní zlého. 22 Lživé rty sú ohavnosťou Hospodinovi; ale tí, ktorí činia pravdu, sa mu ľúbia. 23 Chytrý človek skrýva známosť, ale srdce nerozumných vyvoláva bláznovstvo. 24 Ruka usilovných bude panovať, ale ľstivá a lenivá bude dávať plat. 25 Starosť v srdci človeka tlačí ho dolu; ale dobré slovo ho obveselí. 26 Spravedlivý človek upraví svojho blížneho na cestu; ale cesta bezbožníkov zavedie ich samých. 27 Nebude piecť ľstivý človek toho, čo ulovil; ale u pilného je vzácny majetok človeka. 28 Na stezke spravedlivosti je život, a na jej ceste, na jej chodníku niet smrti.