Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

1 Ten, kto miluje kázeň, miluje známosť, a ten, kto nenávidí karhania, je ako hovädo. 2 Dobrý človek dosiahne priazne od Hospodina; ale muža, ktorý pácha nešľachetnosti, odsúdi. 3 Človek neobstojí v bezbožnosti, ale koreň spravedlivých sa nepohne. 4 Chrabrá žena statočná je korunou svojho muža; ale jako hnis v jeho kostiach je tá, ktorá pôsobí hanbu. 5 Myšlienky spravedlivých sú spravedlivým súdom; zúmysly bezbožníkov sú lesť. 6 Slová bezbožníkov sú nastrojené úkladiť krvi; a ústa úprimných? Tie ich vytrhnú zo zlého. 7 Len prevrátiť bezbožníkov, a niet ich; ale dom spravedlivých obstojí. 8 Človeka chvália podľa jeho rozumu; ale tým, kto je prevráteného srdca, budú opovrhovať. 9 Lepší je nevážený, ktorý má sluhu, ako ten, kto sa robí slávnym a nemá chleba. 10 Spravedlivý zná dušu svojho hoväda a pečuje oň, ale srdce bezbožných je ukrutné. 11 Ten, kto obrába svoju zem, nasýti sa chleba; ale ten, kto nasleduje zaháľačov, je bez rozumu. 12 Bezbožník pachtí po love zlých ľudí, ale koreň spravedlivých vydáva ovocie. 13 V prestúpení rtov leží osídlo pre zlého, ale spravedlivý vyjde z úzkosti. 14 Z ovocia svojich úst sa každý nasýti dobrého, a zásluha rúk človeka sa mu vráti. 15 Cesta blázna je priamou v jeho očiach, ale ten, kto poslúcha radu, je múdry. 16 Hnev blázna sa naskutku pozná; ale ten, kto skrýva hanbu, je chytrý. 17 Ten, kto smele hovorí pravdu, vyhlasuje spravedlivosť, ale falošný svedok lesť. 18 Niekto hovorí nerozvážlive, jako keby bodal mečom; ale jazyk múdrych je hotovým liekom. 19 Pravdivé rty budú stáť na veky, ale lživý jazyk na chvíľu. 20 Lesť je v srdci tých, ktorí vymýšľajú zlé; ale tí, ktorí radia to, čo donáša pokoj, majú radosť. 21 Neprihodí sa spravedlivému nijaká zlá vec; ale bezbožníci budú plní zlého. 22 Lživé rty sú ohavnosťou Hospodinovi; ale tí, ktorí činia pravdu, sa mu ľúbia. 23 Chytrý človek skrýva známosť, ale srdce nerozumných vyvoláva bláznovstvo. 24 Ruka usilovných bude panovať, ale ľstivá a lenivá bude dávať plat. 25 Starosť v srdci človeka tlačí ho dolu; ale dobré slovo ho obveselí. 26 Spravedlivý človek upraví svojho blížneho na cestu; ale cesta bezbožníkov zavedie ich samých. 27 Nebude piecť ľstivý človek toho, čo ulovil; ale u pilného je vzácny majetok človeka. 28 Na stezke spravedlivosti je život, a na jej ceste, na jej chodníku niet smrti.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk