Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

1 Falošná váha je ohavnosťou Hospodinovi, ale spravedlivé závažie sa mu ľúbi. 2 Prijde pýcha, prijde i hanba; ale u skromných je múdrosť. 3 Bezúhonnosť úprimných ich povedie, a spreneverilcov zahubí ich vlastná prevrátenosť. 4 Nepomôže majetok v deň zúrivého hnevu, ale spravedlivosť vytrhne zo smrti. 5 Spravedlivosť bezúhonného urovnáva jeho cestu, a bezbožník padne svojou vlastnou bezbožnosťou. 6 Spravedlivosť úprimných ich vytrhne, ale tí, ktorí robia neverne, budú lapení v zlobe. 7 Keď zomiera bezbožný človek, hynie nádej; hynie aj očakávanie veľkých síl. 8 Spravedlivý bude vytrhnutý z úzkosti, a na jeho miesto prijde bezbožný. 9 Pokrytec kazí svojho blížneho ústami, ale spravedliví bývajú vytrhnutí známosťou. 10 Zo šťastia spravedlivých sa veselí mesto, a keď hynú bezbožníci, býva plesanie. 11 Požehnaním úprimných ľudí statočných sa vyvyšuje mesto, a ústami bezbožníkov sa borí. 12 Človek bez rozumu pohŕda svojím blížnym; ale rozumný človek mlčí. 13 Pomluvač túlajúc sa odkrýva tajomstvo, ale človek verného ducha zakrýva vec. 14 Kde nieto múdrej správy, padá ľud, a záchrana je vo množstve radcov. 15 Veľmi si škodí človek, keď sa zaručuje za cudzieho; ale ten, kto nenávidí rukojemstva, je bezpečný. 16 Šľachetná žena dosiahne česti, a násilníci dosiahnu bohatstva. 17 Milosrdný človek robí dobre svojej duši, ale ukrutný trápi svoje vlastné telo. 18 Bezbožník si nadobúda falošného zárobku, ale ten, kto seje spravedlivosť, vernej mzdy istej. 19 Tak je spravedlivosť na život, a ten, kto sa ženie za zlým, robí to na svoju smrť. 20 Ohavnosťou sú Hospodinovi prevrátení srdcom; ale jeho záľuba je v tých, ktorých cesta je bezúhonná. 21 Zlý človek, keby si hneď vzal pomoc na pomoc, nebude bez trestu; ale semeno spravedlivých unikne. 22 Zlatá obrúčka na pysku svine pekná žena a bez rozumu. 23 Žiadosť spravedlivých je len dobré, očakávanie bezbožníkov prchký hnev. 24 Niekto zrovna rozhadzuje, a ešte mu pribýva, a zase iný šetrí viac ako je slušné, ale vše na nedostatok. 25 Duša požehnania sa vytučí, a ten, kto zvlažuje, bude i sám zvlažený. 26 Tomu, kto zadržuje zbožie, budú zlorečiť ľudia; ale požehnanie prijde na hlavu toho, kto ho predáva. 27 Ten, kto snažne a včasne hľadá dobré, hľadá priazeň; ale ten, kto vyhľadáva zlé, prijde na neho. 28 Ten, kto sa nadeje na svoje bohatstvo, padne; ale spravedliví budú pučať ako lístie. 29 Ten, kto trápi svoj dom, bude dediť vietor, a blázon bude sluhom tomu, kto je múdreho srdca. 30 Ovocie spravedlivého je stromom života, a ten, kto jíma duše, je múdry. 31 Hľa, spravedlivému býva odplatené na zemi, a pravdaže bezbožnému a hriešnikovi!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk