Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

1 Príslovia Šalamúnove. Múdry syn obveseľuje otca, a bláznivý syn je zármutkom svojej matke.

Obsah nasledujúcich kapitôl až do 29. kapitoly je: Myšlienky, skutky a koniec múdrych a bláznov.

2 Nepomôžu bezbožné poklady, ale spravedlivosť vytrhne zo smrti.
3 Hospodin nedá lačnieť duši spravedlivého; ale to, po čom dychtia bezbožní, odmrští. 4 Chudobný bude ten, kto robí ľstivou rukou, ale ruka usilovných obohacuje. 5 Ten, kto shromažďuje v lete, je rozumný syn; ten, kto vyspáva v žatve, je syn, ktorý robí hanbu. 6 Požehnania prijdú na hlavu spravedlivého, ale ústa bezbožných prikrývajú ukrutnosť. 7 Pamiatka spravedlivého je na požehnanie, ale meno bezbožníkov zhnije. 8 Ten, kto je múdreho srdca prijme prikázania, ale blázon pochabých rtov bude porazený. 9 Ten, kto chodí v bezúhonnosti, pojde bezpečne; ale ten, ktorého cesty sú krivé, pozná sa. 10 Ten, kto žmurká okom, pôsobí trápenie, a blázon pochabých rtov bude porazený. 11 Ústa spravedlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožných prikrývajú ukrutnosť. 12 Nenávisť vzbudzuje sváry, ale láska prikrýva všetky prestúpenia. 13 Vo rtoch rozumného nachodí sa múdrosť, ale palica na chrbát toho, kto je bez rozumu. 14 Múdri skrývajú známosť, ale ústa blázna blízka zkaza. 15 Majetok bohatého je jeho pevným mestom; zkazou chudobných je ich chudoba. 16 Práca spravedlivého je na život, dôchodok bezbožného na hriech. 17 Cestou k životu putuje ten, kto ostríha kázeň; ale ten, kto opúšťa karhanie, blúdi. 18 Ten, kto prikrýva nenávisť, je človek lživých rtov, a ten, kto vynáša zlú povesť, je blázon. 19 Hovoriť mnoho nie je bez hriechu; ale ten, kto zdržuje svoje rty, má rozum. 20 Jazyk spravedlivého je výborným striebrom; srdce bezbožných s jeho rozumom stojí za málo. 21 Rty spravedlivého pasú mnohých, a blázni zomierajú preto, že sú bez rozumu. 22 Požehnanie Hospodinovo je to, čo obohacuje, a nepridáva s ním trápenia. 23 Bláznovi je žartom robiť nešľachetnosť, a tak je umnému mužovi múdrosť. 24 Čoho sa obáva bezbožný, to prijde na neho, a to, čo si žiadajú spravedliví, dá Bôh. 25 Ako prejde víchrica, už aj nieto bezbožníka; ale spravedlivý je základom večnosti. 26 Jako ocot zubom a jako dym očiam, tak je lenivý tým, ktorí ho posielajú. 27 Bázeň Hospodinova pridáva dní, a roky bezbožných bývajú ukrátené. 28 Očakávanie spravedlivých je radosť, ale nádej bezbožných zahynie. 29 Cesta Hospodinova je pevnosťou bezúhonnosti a zkazou tým, ktorí páchajú neprávosť. 30 Spravedlivý sa nepohne na veky, ale bezbožníci nebudú bývať v zemi. 31 Ústa spravedlivého vydávajú múdrosť, ale jazyk prevráteností bude vyťatý. 32 Rty spravedlivého znajú, čo je ľúbe, ale ústa bezbožníkov hovoria prevrátenosti.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk