Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

1 Príslovia Šalamúnove. Múdry syn obveseľuje otca, a bláznivý syn je zármutkom svojej matke.

Obsah nasledujúcich kapitôl až do 29. kapitoly je: Myšlienky, skutky a koniec múdrych a bláznov.

2 Nepomôžu bezbožné poklady, ale spravedlivosť vytrhne zo smrti.
3 Hospodin nedá lačnieť duši spravedlivého; ale to, po čom dychtia bezbožní, odmrští. 4 Chudobný bude ten, kto robí ľstivou rukou, ale ruka usilovných obohacuje. 5 Ten, kto shromažďuje v lete, je rozumný syn; ten, kto vyspáva v žatve, je syn, ktorý robí hanbu. 6 Požehnania prijdú na hlavu spravedlivého, ale ústa bezbožných prikrývajú ukrutnosť. 7 Pamiatka spravedlivého je na požehnanie, ale meno bezbožníkov zhnije. 8 Ten, kto je múdreho srdca prijme prikázania, ale blázon pochabých rtov bude porazený. 9 Ten, kto chodí v bezúhonnosti, pojde bezpečne; ale ten, ktorého cesty sú krivé, pozná sa. 10 Ten, kto žmurká okom, pôsobí trápenie, a blázon pochabých rtov bude porazený. 11 Ústa spravedlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožných prikrývajú ukrutnosť. 12 Nenávisť vzbudzuje sváry, ale láska prikrýva všetky prestúpenia. 13 Vo rtoch rozumného nachodí sa múdrosť, ale palica na chrbát toho, kto je bez rozumu. 14 Múdri skrývajú známosť, ale ústa blázna blízka zkaza. 15 Majetok bohatého je jeho pevným mestom; zkazou chudobných je ich chudoba. 16 Práca spravedlivého je na život, dôchodok bezbožného na hriech. 17 Cestou k životu putuje ten, kto ostríha kázeň; ale ten, kto opúšťa karhanie, blúdi. 18 Ten, kto prikrýva nenávisť, je človek lživých rtov, a ten, kto vynáša zlú povesť, je blázon. 19 Hovoriť mnoho nie je bez hriechu; ale ten, kto zdržuje svoje rty, má rozum. 20 Jazyk spravedlivého je výborným striebrom; srdce bezbožných s jeho rozumom stojí za málo. 21 Rty spravedlivého pasú mnohých, a blázni zomierajú preto, že sú bez rozumu. 22 Požehnanie Hospodinovo je to, čo obohacuje, a nepridáva s ním trápenia. 23 Bláznovi je žartom robiť nešľachetnosť, a tak je umnému mužovi múdrosť. 24 Čoho sa obáva bezbožný, to prijde na neho, a to, čo si žiadajú spravedliví, dá Bôh. 25 Ako prejde víchrica, už aj nieto bezbožníka; ale spravedlivý je základom večnosti. 26 Jako ocot zubom a jako dym očiam, tak je lenivý tým, ktorí ho posielajú. 27 Bázeň Hospodinova pridáva dní, a roky bezbožných bývajú ukrátené. 28 Očakávanie spravedlivých je radosť, ale nádej bezbožných zahynie. 29 Cesta Hospodinova je pevnosťou bezúhonnosti a zkazou tým, ktorí páchajú neprávosť. 30 Spravedlivý sa nepohne na veky, ale bezbožníci nebudú bývať v zemi. 31 Ústa spravedlivého vydávajú múdrosť, ale jazyk prevráteností bude vyťatý. 32 Rty spravedlivého znajú, čo je ľúbe, ale ústa bezbožníkov hovoria prevrátenosti.