Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Proroctvo Balámovo o Izraelovi.

1 Vtedy keď videl Balám, že sa to ľúbi Hospodinovi, aby dobrorečil Izraelovi, neišiel už hľadať čarov ako vše predtým, ale obrátil svoju tvár k púšti.
2 A keď pozdvihol Balám svoje oči, videl Izraela, že leží podľa svojich pokolení, a prišiel na neho Duch Boží. 3 Vtedy začal slávnostne svoju prorockú reč a riekol: Toto hovorí jako výrok Boží Balám, syn Beorov, a hovorí to muž, ktorý má otvorené oko; 4 hovorí ten, ktorý čuje reči silného Boha, ktorý vídava videnia Všemohúceho, ktorý keď aj upadne do spánku, má odkryté oči duše. 5 Oj, aké krásne sú tvoje stány, ó, Jakobe, tvoje príbytky, ó, Izraelu! 6 Tiahnu sa jako potočné doliny; sú jako zahrady popri rieke, jako stromy aloe, ktoré sadil Hospodin, ako cedry nad vodami! 7 Voda potečie z jeho vedier, a jeho semeno na mnohých vodách; jeho kráľ bude vyvýšený viacej než Agag a jeho kráľovstvo sa povznesie. 8 Silný Bôh ho vyviedol z Egypta; vládu má, jako je vláda jednorožca. Požerie národy, svojich protivníkov, a ich kosti rozdrví a poprebáda ich svojimi šípami. 9 Sklonil sa, leží jako lev a jako ľvica; ktože ju soženie, aby vstala?! Ten, kto ti bude žehnať, bude požehnaný; a kto by ti zlorečil, bude zlorečený!

Balák nahnevaný. Proroctvo o Mesiášovi, o Amalechovi a o iných.

10 Vtedy sa zapálil hnev Balákov na Baláma, a pľasknúc rukami riekol Balák Balámovi: Zlorečiť mojim nepriateľom som ťa povolal, a hľa, ty neprestajne dobrorečíš, toto už po tretí raz!
11 A tak teraz sa prac a utekaj na svoje miesto! Povedal som, že ťa budem veľmi ctiť, ale hľa, Hospodin nedal, aby sa ti dostalo cti. 12 Na to povedal Balám Balákovi: Či som azda nehovoril už aj tvojim poslom, ktorých si poslal ku mne, 13 že ani keby mi dal Balák plný svoj dom striebra a zlata, nemohol by som prestúpiť rozkaz Hospodinov a učiniť zo svojho srdca už či dobré či zlé? Povedal som, že čo mi bude hovoriť Hospodin, to budem hovoriť. 14 A teraz hľa, ja idem ku svojmu ľudu. Poď, dajúc radu oznámim ti, čo učiní tento ľud tvojmu ľudu v posledných dňoch. 15 Tu začal slávnostne svoju prorockú reč a riekol: Toto hovorí Balám, syn Beorov, a hovorí to muž, ktorý má otvorené oko, 16 a hovorí ten, ktorý čuje reči silného Boha, ktorý zná známosť Najvyššieho, vídava videnia Všemohúceho, ktorý, aj keď upadne do spánku, má odkryté oči duše. 17 Uvidím ho, ale nie teraz: pozorovať ho budem, ale nie z blízka. Hviezda vyjde z Jakoba, a povstane berla z Izraela, zbije kúty Moábove a rozdrtí všetkých synov hrmotu vojny. 18 Edom bude majetkom, i Seir bude majetkom, jeho nepriatelia. Ale Izrael dokáže hrdinskú silu. 19 A bude panovať pošlý z Jakoba a zahubí ostatok z mesta. 20 Keď uvidel Amalecha, začal i tu slávnostne svoju prorockú reč a riekol: Amalech je počiatkom a prvotinou národov, a jeho sledné bude to, že zahynie navždy. 21 A vidiac Kénitu začal slávnostne svoju prorockú reč a riekol: Pevné je tvoje bydlisko, a tvoje hniezdo je položené na skalu! 22 Isteže nebude Kain na spálenie. Dokedy? Assúr ťa zavedie do zajatia. 23 A ešte započal slávnostne svoju prorockú reč a riekol: Oj, beda, kto bude žiť, keď to učiní silný Bôh? 24 Lode priplujú od brehov Kittím a zohnú Assúra, zohnú i Hébera; aj on zahynie navždy. 25 Potom vstal Balám, išiel a navrátil sa na svoje miesto. Aj Balák išiel svojou cestou.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk