Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

Balám dobrorečí Izraelovi.

1 A Balám povedal Balákovi: Postav mi tu sedem oltárov a prihotov mi tu sedem juncov a sedem baranov.
2 A Balák urobil tak, ako hovoril Balám. Potom obetoval Balák a Balám junca a barana na každom oltári. 3 Potom povedal Balám Balákovi: Stoj tu pri svojej zápalnej obeti, a ja pojdem, snáď mi prijde Hospodin vústrety, a to, čo mi ukáže, oznámim ti. A odišiel na vysoké miesto holé. 4 A Bôh sa stretol s Balámom, a riekol mu: Pripravil som tých sedem oltárov a obetoval som junca a barana na každom oltári. 5 Tu vložil Hospodin slovo do úst Balámových a riekol: Navráť sa k Balákovi a takto budeš hovoriť. 6 A navrátil sa k nemu, a hľa, stál pri svojej zápalnej obeti, on i všetky kniežatá Moábove. 7 Začal slávnostne svoju prorockú reč a riekol: Hen od Arama doviedol ma Balák, kráľ Moába, od vrchov Východu. Poď vraj, prekľaj mi Jakoba a nože poď, zabúr hnevom na Izraela! 8 Čože by som zlorečil tomu, komu nezlorečí silný Bôh?! A čo by som vylieval hnev na toho, na koho sa nehnevá Hospodin!? 9 Lebo ho vidím s vrchu skál a s vŕškov ho pozorujem. Hľa, je to ľud, ktorý bude bývať osobitne a nebude počítaný medzi iné národy. 10 Kto spočíta prach Jakobov? A kto počet štvrtého dielu Izraelovho?! Nech zomrie moja duša smrťou spravedlivých, a môj koniec nech je ako jeho! 11 Na to povedal Balák Balámovi: Čo si mi to urobil?! Pojal som ťa, aby si zlorečil mojim nepriateľom, a hľa, ty len žehnáš a žehnáš! 12 Odpovedal a riekol: Či azda nemám zachovať to, čo Hospodin vloží do mojich úst, aby som to hovoril?

Balám znova dobrorečí.

13 A Balák mu povedal: Poď, prosím, so mnou na iné miesto, odkiaľ ho tiež uvidíš. Avšak uvidíš iba jeho koniec a neuvidíš ho celého a preklň mi ho odtiaľ!
14 A tak ho pojal na pole Cofim, na temeno vrchu Pizga a postaviac sedem oltárov obetoval junca a barana zápalnou obeťou na každom oltári. 15 Potom povedal Balákovi: Stoj tu pri svojej zápalnej obeti, kým ja pojdem tamto v ústrety Hospodinovi. 16 A Hospodin sa stretol s Balámom a vložil slovo do jeho úst a riekol: Navráť sa k Balákovi a takto budeš hovoriť. 17 Keď potom prišiel k nemu, hľa, stál pri svojej zápalnej obeti a kniežatá Moábove s ním. A Balák mu povedal: Čo hovoril Hospodin? 18 Tu začal slávnostne svoju prorockú reč a riekol: Povstaň, Baláku, a počuj! Pozoruj na mňa ušima, synu Cipporov! 19 Silný Bôh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval. Či azda on povie a nevykoná? A keď hovoril, či neučiní tak, aby to stálo? 20 Hľa, prijal som rozkaz dobrorečiť, a keď on dobrorečil, ja toho neodvrátim. 21 Nebude hľadieť na neprávosť v Jakobovi ani neuvidí trápenia v Izraelovi, Hospodin, jeho Bôh, je s ním a radostné pokrikovanie kráľa v ňom. 22 Silný Bôh ich vyviedol z Egypta; vládu má, jako je vláda jednorožca. 23 Lebo nie je kúzla proti Jakobovi ani čarov proti Izraelovi. V svojom čase bude sa hovoriť o Jakobovi a o Izraelovi: Čo všetko učinil silný Bôh! 24 Hľa, ľud, povstane jako ľvica a vzchopí sa jako mladý lev: neľahne, dokiaľ nebude žrať koristi a nenapije sa krvi pobitých. 25 A Balák povedal Balámovi: Už mu viacej ani nezloreč ani mu viacej nedobroreč! 26 Na to odpovedal Balám a riekol Balákovi: Či som ti nehovoril, že všetko, čo bude hovoriť Hospodin, to učiním? 27 A Balák povedal Balámovi: Nože poď prosím, zavediem ťa na iné miesto; snáď sa bude ľúbiť Bohu, aby si mi mu odtiaľ zlorečil. 28 A tak pojal Balák Baláma na temeno vrchu Peor, ktorý hľadí na šírinu púšte. 29 A Balám povedal Balákovi: Postav mi tu sedem oltárov a priprav mi tu sedem juncov a sedem baranov. 30 A Balák urobil tak, ako povedal Balám, a zase obetoval junca a barana na každom oltári.