Predchádzajúca kapitola

28. kapitola

Anjel svedčí ženám o Pánovom vzkriesení. Pán sa im zjaví.

1 Potom pozde na koniec soboty, keď už svitalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna i tá druhá Mária pozrieť hrob.
2 A hľa, povstalo veliké zemetrasenie, lebo anjel Pánov sostúpiac z neba pristúpil a odvalil kameň odo dverí a posadil sa na ňom. 3 A bol na pohľad ako blesk, a jeho rúcho bolo biele jako sneh. 4 A od strachu pred ním sa náramne zhrozili strážni a boli jako mŕtvi. 5 A anjel odpovedal a riekol ženám: Vy sa nebojte! Lebo viem, že Ježiša, toho ukrižovaného, hľadáte. 6 Niet ho tu, lebo vstal, tak ako povedal. Poďte, pozrite miesto, kde ležal Pán. 7 A iďte rýchle a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a hľa, predchádza vás do Galilee, tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to! 8 A vyjdúc rýchle od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou bežaly zvestovať jeho učeníkom. 9 A jako tak išly zvestovať jeho učeníkom, tu hľa, Ježiš sa stretol s nimi a povedal: Zdravstvujte! A ony pristúpily, chopily sa jeho nôh a klaňaly sa mu. 10 Vtedy im povedal Ježiš: Nebojte sa! Iďte, zvestujte mojim bratom, aby odišli do Galilee a tam ma uvidia.

Najvyšší kňazi podplatia stráž.

11 A keď ony išly, tu hľa, niektorí z tej stráže prišli do mesta a zvestovali najvyšším kňazom všetko, čo sa stalo.
12 A oni sa sišli so staršími a poradiac sa dali vojakom hodne peňazí 13 a riekli: Povedzte, že jeho učeníci prišli vnoci a ukradli ho, keď sme my spali. 14 A keby sa to dopočulo u vladára, my ho prehovoríme a vás urobíme bezstarostných. 15 A oni vzali peniaze a urobili, jako boli poučení. A tá reč je rozhlásená u Židov až do dnešného dňa.

Pánov povel robiť svet jeho učeníkmi.

16 A tí jedonásti učeníci išli do Galilee, na vrch, kam im bol nariadil Ježiš.
17 A keď ho videli, klaňali sa mu, ale niektorí pochybovali. 18 A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. 19 A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha 20 učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.