Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

Pána vydajú Pilátovi, a Judáš spácha samovraždu.

1 A keď bolo ráno, uradili sa všetci najvyšší kňazi a starší ľudu proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť,
2 a poviažuc ho odviedli a vydali ho Pontskému Pilátovi, vladárovi. 3 Vtedy vidiac Judáš, jeho zradca, že je odsúdený, ľutoval to a vrátil najvyšším kňazom a starším tých tridsať strieborných 4 a povedal: Zhrešil som zradiac nevinnú krv. Ale oni povedali: Čo nám do toho? Ty vidz! 5 A povrhnúc strieborné v chráme išiel preč a odíduc obesil sa. 6 A najvyšší kňazi vzali tie strieborné a povedali: Nepatrí sa nám hodiť ich do korbána, do pokladnice, pretože je to cena krvi. 7 A poradiac sa kúpili za ne to hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. 8 Preto je nazvané to pole poľom krvi až do dnešného dňa. 9 Vtedy sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Jeremiáša, ktorý povedal: A vzali tých tridsať strieborných, kúpnu cenu oceneného, ktorého oceniac kúpili od synov Izraelových, 10 a dali ich za pole hrnčiarovo, tak ako mi nariadil Pán.

Pán pred Pilátom. Zvedený ľud prosí za Barabáša.

11 A Ježiš stál pred vladárom, a vladár sa ho opýtal a riekol: Či si ty ten kráľ Židov? A Ježiš mu povedal: Ty dobre hovoríš.
12 A kým žalovali na neho najvyšší kňazi a starší, nič neodpovedal. 13 Vtedy mu riekol Pilát: Či nečuješ, aké mnohé veci svedčia proti tebe? 14 Ale mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi divil. 15 A na veľkonočný sviatok mal vladár obyčaj prepustiť zástupu jedného väzňa, ktorého chceli. 16 A vtedy mali neobyčajného väzňa, zvaného Barabáša. 17 Tedy keď sa sišli ľudia, povedal im Pilát: Ktorého chcete, aby som vám prepustil, Barabáša a či Ježiša, zvaného Krista? 18 Lebo vedel, že ho zo závisti vydali. 19 A keď sedel na súdnej stolici, poslala k nemu jeho žena s odkazom: Nemaj ničoho s tým spravedlivým, lebo som dnes vo sne mnoho trpela pre neho. 20 Ale najvyšší kňazi a starší naviedli zástupy, aby si prosili Barabáša, a Ježiša aby zahubili. 21 A vladár odpovedal a riekol im: Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? A oni riekli: Barabáša. 22 A Pilát im povedal: Čo tedy mám urobiť s Ježišom, zvaným Kristom? Všetci mu povedali: Ukrižovať ho! 23 A vladár im povedal: A čože zlého učinil? Ale oni ešte väčšmi kričali a hovorili: Ukrižovať ho! 24 A keď videl Pilát, že nič neosoží, ale že povstáva ešte väčší rozbroj, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal: Som čistý od krvi tohoto spravedlivého; vy už teraz vidzte. 25 A všetok ľud odpovedal a riekol: Jeho krv na nás a na naše deti! 26 Vtedy im prepustil Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný.

Vojaci korunujú Pána a odvedú ukrižovať.

27 Vtedy pojali vojaci vladárovi Ježiša do prätória a shromaždili na neho celú čatu.
28 A vyzlečúc ho, odiali ho šarlátovým plášťom 29 a upletúc korunu z tŕnia položili mu ju na hlavu a k jeho pravej ruke dali trstinu a kľakajúc pred ním posmievali sa mu a hovorili: Nech žije kráľ Židov! 30 A napľujúc na neho vzali tú trstinu a bili ho po hlave. 31 A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli ho do jeho rúcha a odviedli ho ukrižovať. 32 A keď vychádzali, našli nejakého človeka, cyrenenského, menom Šimona; toho prinútili, aby niesol jeho kríž.

Ukrižovanie.

33 A keď prišli na miesto, zvané Golgota, čo znamená miesto Lebu,
34 dali mu piť octu, smiešaného so žlčou, a keď ochutnal, nechcel piť. 35 A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac los, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili los. 36 A sediac strážili ho tam. 37 A nad jeho hlavu vyložili jeho vinu napísanú: Toto je Ježiš, ten kráľ Židov. 38 Vtedy boli ukrižovaní s ním dvaja lotri, jeden z pravej a druhý z ľavej strany. 39 A tí, ktorí chodili pomimo, rúhali sa mu pokyvujúc svojimi hlavami 40 a hovorili: Hľa, ty, ktorý boríš chrám a za tri dni staviaš, pomôž samému sebe! Ak si Syn Boží, sostúp s kríža! 41 Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali so zákonníkmi a so staršími a hovorili: 42 Iným pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť. Je kráľom Izraelovým, nech teraz sostúpi s kríža, a uveríme mu. 43 Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce. Veď povedal: Som Boží Syn! 44 A to isté i lotri, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, utŕhali mu. 45 A od šiestej hodiny povstala tma na celej zemi až do deviatej hodiny. 46 A okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš velikým hlasom a povedal: Éli, Éli, lama zabachtani?! To je: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?! 47 A niektorí z tých, ktorí tam stáli, keď to počuli, hovorili: Eliáša volá tento. 48 A hneď bežal jeden z nich, vzal špongiu, naplnil octom, naložil na trsť a napájal ho. 49 Ale ostatní hovorili: Nechaj tak; vidzme, či prijde Eliáš, aby mu spomohol. 50 Ale Ježiš zase vykríkol velikým hlasom a vypustil ducha.

Divy pri ukrižovaní.

51 A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukaly,
52 a hroby sa otváraly a mnohé telá zosnulých svätých vstaly 53 a vyjdúc z hrobov po jeho zmŕtvychvstaní vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. 54 Vtedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, vidiac zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili: Toto bol naozaj Syn Boží. 55 A bolo tam mnoho žien, dívajúcich sa zďaleka, ktoré boly išly za Ježišom od Galilee posluhujúc mu, 56 medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária matka Jakobova a Jozésova, a matka synov Zebedeových.

Pánov pohrab. K hrobu postavia stráž.

57 A keď bol večer, prišiel bohatý človek z Arimátie, menom Jozef, ktorý aj sám bol učeníkom Ježišovým.
58 Ten predstúpil pred Piláta a prosil si telo Ježišovo. Vtedy rozkázal Pilát, aby dali telo. 59 A Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna 60 a složil ho vo svojom novom hrobe, ktorý bol vytesal v skale. A privaliac veliký kameň ku dveriam hrobu odišiel. 61 A bola tam Mária Magdaléna i tá druhá Mária, a sedely naproti hrobu. 62 A druhého dňa, ktorý nasleduje po dni pripravovania, sišli sa najvyšší kňazi a farizeovia k Pilátovi 63 a hovorili: Pane, rozpamätali sme sa, že ten zvodca povedal, keď ešte žil: Po troch dňoch vstanem. 64 Rozkáž tedy bezpečne strážiť hrob až do tretieho dňa, aby snáď neprišli jeho učeníci vnoci a neukradli ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý. 65 A Pilát im povedal: Máte stráž; iďte, strážte, jako viete. 66 A oni odišli a zapečatiac kameň obsadili dobre hrob strážnymi.