Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

Pán predpovedá svoje blízke utrpenie.

1 A stalo sa, keď dokončil Ježiš všetky tieto reči, že povedal svojim učeníkom:
2 Viete, že po dvoch dňoch bude Veľká noc, a Syn človeka sa vydáva ta, aby bol ukrižovaný. 3 Vtedy sa sišli najvyšší kňazi, zákonníci a starší ľudu do dvorany najvyššieho kňaza, zvaného Kaifáša, 4 a uradili sa, aby lapili Ježiša ľsťou a zabili, 5 ale hovorili: Nie na sviatok, aby nepovstala vzbura medzi ľudom.

Žena pomaže Pána u Šimona Malomocného.

6 A keď bol Ježiš v Betánii, v dome Šimona Malomocného,
7 pristúpila k nemu žena, ktorá mala alabastrovú nádobu masti, veľmi drahej, a vyliala mu ju na hlavu, keď sedel za stolom. 8 A keď to videli jeho učeníci, mrzeli sa a vraveli: Načo táto ztrata? 9 Lebo táto masť sa mohla predať za mnoho peňazí, a mohlo sa dať chudobným. 10 Ale keď to spozoroval Ježiš, povedal im: Načo trápite ženu? Lebo vykonala dobrý skutok naproti mne. 11 Lebo chudobných máte vždycky so sebou, ale mňa nebudete mať vždycky. 12 Lebo že táto vyliala túto masť na moje telo, učinila to na môj pohrab. 13 Ameň vám hovorím, že kdekoľvek bude kázané toto evanjelium po celom svete, bude sa hovoriť aj to, čo táto vykonala, na jej pamiatku.

Judáš prijme peniaze zrady.

14 Vtedy odišiel jeden z tých dvanástich, zvaný Judáš Iškariotský, k najvyšším kňazom
15 a povedal: Čo mi chcete dať, a ja vám ho zradím? A oni mu odčítali tridsať strieborných. 16 A od tej chvíle hľadal príležitosť, aby ho zradil.

Pán jie baránka.

17 A v prvý deň nekvasených chlebov pristúpili učeníci k Ježišovi a povedali mu: Kde chceš, aby sme ti prihotovili, žeby si jedol baránka?
18 A on povedal: Iďte do mesta k tomu a k tomu a povedzte mu: Učiteľ ti odkazuje: Môj čas je blízko; u teba budem jesť baránka so svojimi učeníkmi. 19 A učeníci urobili tak, ako im nariadil Ježiš, a prihotovili baránka. 20 A keď bol večer, sadol za stôl i s dvanástimi. 21 A keď jedli, povedal: Ameň vám hovorím, že jeden z vás ma zradí. 22 A veľmi sa rmútiac začali mu hovoriť jeden každý z nich: Či som to azda ja, Pane? 23 A on odpovedal a riekol: Ktorý omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí. 24 No, Syn človeka síce ide, jako je o ňom napísané, avšak beda tomu človekovi, skrze ktorého sa Syn človeka zrádza; lepšie by mu bolo bývalo, keby sa ten človek nebol narodil. 25 A odpovedal Judáš, ktorý ho zrádzal, a riekol: Či som to azda ja, rabbi? A Ježiš mu riekol: Ty si povedal.

Pán podáva chlieb a víno.

26 A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, a keď bol dobrorečil, lámal a dával učeníkom a povedal: Vezmite, jedzte: toto je moje telo.
27 Potom vzal kalich a poďakujúc dal im so slovami: Pite z neho všetci, 28 lebo toto je moja tej novej smluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. 29 Ale hovorím vám, že odteraz nebudem nikdy piť z tohoto plodu viniča, až do toho dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.

Všetci sa pohoršíte...

30 A zaspievajúc pieseň vyšli na Olivový vrch.
31 Vtedy im povedal Ježiš: Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané: Biť budem pastiera, a rozpŕchnu sa ovce stáda. 32 Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galilee. 33 A Peter odpovedal a riekol mu: Ak by sa aj všetci pohoršili na tebe, ja sa nikdy nepohorším! 34 Ježiš mu povedal: Ameň ti hovorím, že tejto noci, prv než zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. 35 A Peter mu povedal: Ani keby som musel s tebou zomrieť, nikdy ťa nezapriem! Podobne hovorili aj všetci ostatní učeníci.

Zápas v Getsémane.

36 Vtedy prišiel s nimi Ježiš na miesto, zvané Getsémane, a povedal učeníkom: Poseďte tu, až odídem a pomodlím sa tamto.
37 A pojmúc so sebou Petra a dvoch synov Zebedeových začal sa rmútiť a veľmi teskniť. 38 Vtedy im povedal: Moja duša je smutná až na smrť; zostaňte tu a bdejte so mnou! 39 A poodíduc trochu ďalej napred padol na svoju tvár, modlil sa a hovoril: Môj Otče, ak je možné, nech odíde odo mňa tento kalich, avšak nie ako ja chcem, ale jako ty. 40 Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať a povedal Petrovi: Či ste takto nemohli so mnou bdieť jednu hodinu? 41 Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! Duch síce je hotový, ale telo je krehké. 42 Opät odišiel po druhé a modlil sa a hovoril: Môj Otče, ak ma nemôže minúť tento kalich, len keď ho vypijem, nech sa stane tvoja vôľa! 43 A keď prišiel, zase ich našiel spať, lebo ich oči boly obtiažené. 44 A nechajúc ich znova odišiel a modlil sa po tretie, povediac to isté slovo. 45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: Teraz už spite a odpočívajte! Hľa, priblížila sa hodina, a Syna človeka zrádzajú do rúk hriešnikov. 46 Vstaňte, poďme, hľa, už sa priblížil ten, ktorý ma zrádza.

Judáš zradí Pána.

47 A kým ešte hovoril, hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veliký zástup s mečami a kyjami od najvyšších kňazov a od starších ľudu.
48 A jeho zradca im bol dal znamenie: Ktorého bozkám, ten je, chyťte ho. 49 A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Zdravím ťa, rabbi! A zbozkával ho. 50 A Ježiš mu povedal: Priateľu, načo si prišiel? Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a jali ho. 51 A hľa, zrazu jeden z tých, ktorí boli s Ježišom, vystrel ruku, vytiahnul svoj meč a uderiac sluhu najvyššieho kňaza odťal mu ucho. 52 Vtedy mu povedal Ježiš: Daj svoj meč zpät na jeho miesto, lebo všetci, ktorí berú meč, zahynú mečom. 53 Alebo či myslíš, že nemôžem teraz poprosiť svojho Otca, a pristavil by mi viacej než dvanásť legionov anjelov? 54 Ale jako by sa potom naplnily písma, že musí byť tak? 55 V tú hodinu povedal Ježiš zástupom: Ako na lotra ste vyšli s mečami a kyjami, aby ste ma zajali. Každý deň som sedel u vás a učil v chráme, a nejali ste ma. 56 Ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnily písma prorokov. Vtedy ho opustili všetci učeníci a utiekli.

Pána potupia pred vysokou radou.

57 A oni zajmúc Ježiša, odviedli ho ku Kaifášovi, najvyššiemu kňazovi, kde sa boli sišli zákonníci a starší.
58 A Peter išiel za ním zďaleka až do dvora najvyššieho kňaza a vojdúc do vnútra sadnul si so služobníkmi, aby videl koniec. 59 A najvyšší kňazi, starší a celá vysoká rada hľadali falošné svedoctvo proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť, 60 ale nenašli, a hoc aj mnohí falošní svedkovia predstúpili, nenašli. A napokon predstúpili dvaja falošní svedkovia 61 a riekli: Tento povedal: Ja môžem zboriť chrám Boží a za tri dni ho vystaviť. 62 Na to povstal najvyšší kňaz a povedal mu: Či nič neodpovedáš, čo títo svedčia proti tebe? 63 Ale Ježiš mlčal. A najvyšší kňaz odpovedal a riekol mu: Prísahou na živého Boha ťa zaväzujem, aby si nám povedal, či si ty Kristus, ten Syn Boží. 64 A Ježiš mu riekol: Ty si povedal; len vám hovorím, že odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch. 65 Vtedy roztrhol najvyšší kňaz svoje rúcho a povedal: Rúhal sa; čo ešte potrebujeme svedkov? Hľa, teraz ste počuli jeho rúhanie. 66 Čo sa vám zdá? A oni odpovedali a riekli: Vinný je smrti. 67 Vtedy mu pľuli do tvári a pohlavkovali ho, a iní ho zase bili palicami 68 a hovorili: Prorokuj nám, Kriste, kto ťa uderil!

Peter zaprie svojho Pána.

69 A Peter sedel vonku na dvore. A pristúpila k nemu jedna dievčina a povedala: Aj ty si bol s tým galilejským Ježišom.
70 Ale on zaprel pred všetkými a povedal: Neviem, čo hovoríš. 71 A jako vyšiel do brány, videla ho iná a povedala tým, ktorí tam boli: Aj tento bol s Ježišom, s tým Nazaretským. 72 A opät zaprel s prísahou: Neznám toho človeka. 73 Potom po malej chvíli pristúpili tí, ktorí tam stáli, a povedali Petrovi: Ba skutočne si aj ty z nich, lebo aj tvoja reč ťa prezrádza. 74 Vtedy sa začal klnúť a prisahať, vraj neznám toho človeka. A hneď zaspieval kohút. 75 A Peter sa rozpamätal na slovo Ježišovo, ktorý mu bol povedal: Prv než zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. A vyjdúc von plakal horko.