Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Pánom, modliť sa, chodiť v múdrosti; reč ľúbezná.

1 Vy, pánovia, dávajte sluhom to, čo je spravedlivé a rovnosť vediac, že aj vy máte Pána v nebesiach.
2 Na modlitbe zotrvávajte bdejúc v nej s ďakovaním 3 a zároveň sa modlite i za nás, žeby nám Bôh otvoril dvere slova hovoriť tajomstvo Kristovo, pre ktoré som i spútaný, 4 aby som ho zjavoval tak, ako mi treba hovoriť. 5 Choďte v múdrosti pred tými, ktorí sú vonku, vykupujúc čas. 6 Vaša reč nech je vždy ľúbezná, spríjemnená soľou, aby ste vedeli, jako máte jednému každému odpovedať.

Osobné, pozdravy, list čítať i v Laodicei.

7 Čo a jako je so mnou, to všetko vám oznámi Tychikus, milovaný brat a verný služobník a spolusluha v Pánovi,
8 ktorého som poslal k vám na to isté, aby tiež zvedel, ako sa vy máte a čo robíte a aby potešil vaše srdcia, 9 s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je jedným z vás, tí vám oznámia všetko, čo sa tu deje. 10 Pozdravuje vás Aristarchus, môj spoluzajatec a Marek, sestrenec Barnabášov, (o ktorom ste dostali príkazy. Keby prišiel k vám, prijmite ho), 11 a Jezus, zvaný Justus, ktorí sú z obriezky. To sú jediní spolupracovníci v kráľovstve Božom, ktorí mi boli a sú na potešenie. 12 Pozdravuje vás Epafras, ktorý je z vás, sluha Krista Ježiša, ktorý vždy zápasí za vás na modlitbách, aby ste stáli dokonalí a naplnení každou vôľou Božou. 13 Lebo mu dávam svedoctvo, že má veľkú horlivosť (a mnohú prácu) za vás a za tých, ktorí sú v Laodicei a v Hierapoli. 14 Pozdravuje vás Lukáš, lekár, milovaný, a Démas. 15 Pozdravujte bratov v Laodicei aj Nymfána i sbor, ktorý je v jeho dome. 16 A keď bude list prečítaný u vás, urobte tak, aby bol prečítaný aj v sbore Laodičanov a ten z Laodicee, aby ste aj vy prečítali. 17 A povedzte Archippovi: Vidz službu, ktorú si prijal v Pánovi, aby si ju vyplnil. 18 Pozdrav mojou vlastnou rukou Pavlovou. Pamätajte na moje putá! Milosť Božia nech je s vami! Ameň.