Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Hľadať veci hore, mŕtviť údy na zemi, neluhať; nový človek ani Grék ani Žid.

1 A tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha;
2 na to myslite, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. 3 Lebo ste zomreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu, 4 a keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. 5 Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom, 6 pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti, 7 medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili. 8 Ale teraz složte aj vy to všetko: hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. 9 Neluhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami 10 a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti, podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril, 11 kde už niet ani Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýtu, sluhu, slobodného, ale všetko a vo všetkom Kristus.

Obliecť rúcho svätosti, pokoj Boží, slovo Kristovo, všetko v mene Pánovom.

12 A tak si oblečte jako vyvolení Boží, svätí a milovaní srdečnú sústrasť milosrdnú, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť
13 znášajúc jeden druhého a odpúšťajúc si, keby mal niekto na niekoho žalobu, jako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. 14 Ale nad to nado všetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. 15 A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. 16 Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate vo všetkej múdrosti; učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi. 17 A všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša ďakujúc Bohu a Otcovi skrze neho.

Povinnosti žien, mužov, detí, sluhov a pánov.

18 Vy, ženy, podriaďujte sa vlastným mužom, ako sa sluší v Pánovi.
19 Vy, mužovia, milujte svoje ženy a nerozhorčujte sa na ne. 20 Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je ľúbe Pánovi. 21 Vy, otcovia, nedráždite svojich detí, aby neztratily smelosti a vôle. 22 Vy, sluhovia, poslúchajte svojich pánov v tele vo všetkom a neslúžte verne iba naoko jako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale v prostote srdca bojac sa Boha. 23 A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše jako Pánovi a nie ľuďom 24 vediac, že od Pána vezmete odplatu dedičstva, lebo Pánu Kristovi slúžite. 25 A ten, kto pácha neprávosť, odnesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal. A Bôh nehľadí na osobu.