Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Starosť o Laodiceu. Význam pravej známosti Božej. Byť pevní vo viere.

1 Lebo chcem, aby ste vedeli, jaký veľký boj mám za vás, a za takých, ktorí sú v Laodicei, a za všetkých, ktorí nevideli mojej tvári v tele,
2 aby boly potešené ich srdcia, spojených v jedno v láske, a to cieľom všetkého bohatstva plnosti rozumu, cieľom pravého poznania tajomstva Boha a Otca a Krista, 3 v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti. 4 Ale to hovorím, aby vás nikto neoklamal falošnými dôvodmi, pravde podobnou rečou. 5 Lebo ak som aj telom neprítomný, ale som duchom s vami radujúc sa a vidiac váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. 6 A tak tedy, jako ste prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom choďte, 7 zakorenení a budovaní na ňom a upevňovaní vo viere, jako ste naučení, hojnejúc v nej ďakovaním.

Výstraha pred falošnou múdrosťou. Plnosť v Kristu. Pravá obriezka. Odstránené písmo.

8 Hľaďte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiouSvetskou múdrosťou a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista;
9 lebo v ňom prebýva všetka plnosť božstva telesne, 10 a ste v ňom naplnení, ktorý je hlavou každého kniežatstva a každej vrchnosti, 11 v ktorom ste aj obrezaní obriezkou, nie učinenou rukou, vo svlečení tele hriechov ľudského tela, v obriezke Kristovej, 12 súc s ním spolu pohrobení v krste, v ktorom, totiž v Kristovi, ste aj spolu vstali z mŕtvych skrze vieru pôsobenia Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. 13 I vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti svojho tela, spolu oživil s ním darujúc vám z milosti všetky hriechy, 14 vymažúc písmo, napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám, a vzal ho z prostredku pribijúc ho na kríž 15 a odzbrojac kniežatstvá a vrchnosti vystavil ich verejne na odiv víťazosláviac nad nimi v ňom.

Rôzne napomenutia. Márnosť ceremónií.

16 Tedy nech vás nikto nesúdi pre pokrm alebo nápoj alebo pre nejaký sviatok alebo novmesiac alebo pre soboty,
17 čo všetko je tôňou budúcich vecí, ale telo je Kristovo. 18 Nech vás nikto nepripraví o víťazné chcúc to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom anjelov dávajúc sa do toho, čoho nevidel, súc darmo nadúvaný mysľou svojho tela 19 a nedržiac sa hlavy, odkiaľ celé telo skrze poje a sväzky zaopatrované výživou a spolu viazané, rastie vzrastom Božím. 20 A tak jestli ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo si potom ešte, jako keby ste žili v svete, dáte predpisovať zákony 21 (Vraj nechyť sa ani neokús ani sa nedotkni! 22 Čo všetko je spotrebou na zkazu) podľa príkazov a učení ľudí. 23 Čo má smysel v múdrosti v samozvolenom náboženstve a v takej pokore jako aj v nešetrení tela, kým to nemá nijakej ceny a je iba na zasýtenie tela.