Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

16. kapitola

Údel synov Jozefových.

1 A synom Jozefovým vyšiel los na územie od Jordána pri Jerichu popri vodách Jericha, na východ, púšť, ktorá vystupuje od Jericha cez vrchy do Bét-ela.
2 A od Bét-ela vychádzala do Lúza a prechádzala popri území Arki do Ataróta. 3 Potom sostupovala smerom k moru popri území Jafleťanov až ku chotáru Dolného Bét-chorona a až po Gezer a vychádzala k moru, na západ. 4 A tedy dostali synovia Jozefovi, Manasses a Efraim, svoje dedičstvo. 5 A toto bola hranica synov Efraimových po ich čeľadiach: hranica ich dedičstva bola na východ od Atarót-addára až po Horný Bét-choron. 6 A hranica vychádzala k moru pri Michmetate od severa, a hranica obchádzala na východ Tánat-šilo a prechádzala ho na východ do Janoachy. 7 A od Janoachy išla dolu do Ataróta a do Nárata a udierala do Jericha a vychádzala k Jordánu. 8 Z Tappucha išla hranica k moru, ku potoku Kána, a vychádzala k moru. To bolo dedičstvo pokolenia synov Efraimových po ich čeľadiach. 9 A mestá, oddelené pre synov Efraimových, boly medzi dedičstvom synov Manassesových, všetky mestá a ich dediny. 10 Ale nevyhnali Kananeja, ktorý býval v Gezere, a tak býva Kananej prostred Efraima až do tohoto dňa a slúži dávajúc poplatok.