Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

15. kapitola

Údel Júdov.

1 A toto bol los pokolenia synov Júdových po ich čeľadiach. Pripadol im k hranici Edoma púšte Tsin na juh, od najďaľšieho kraja poludnieho.
2 A hranicou na juhu im bolo: od konca Soľného mora, od jazyka, obráteného na juh. 3 A tiahla sa na juh popri svahu Akrabbím a prešla do Tsin a išla hore od juhu smerom ku Kádeš-barnei a prešla do Checróna a tiahla sa hore do Addára a obchádzala Karkáhu; 4 odtiaľ prešla do Acmona a vyšla k Egyptskému potoku, a hranica vychádzala k moru. To vám, povedal, bude hranicou na juhu. 5 A hranicou na východ bolo Soľné more až po dolný koniec Jordána; a hranica strany na sever bola od jazyka Soľného mora, do konca Jordána. 6 A hranica išla hore do Bét-hogly a prechádzala od severa popri Bét-arábe a hranica išla hore ku kameňu Bohana, syna Rúbenovho. 7 A hranica išla hore do Debíra, z údolia Áchor, a na sever bola obrátená ku Gilgalu, ktorý je naproti svahu Adummima, ktorý je od juhu doliny, a hranica prešla k vodám Én-šemeša a vychádzala ku studni Rogel. 8 A zase išla hranica hore dolinou syna Hinnoma ku strane Jebuzeja od juhu, to je Jeruzalem, a hranica sa tiahla hore k temenu vrchu, ktorý je naproti doline Hinnoma k moru, na západ, ktorý je na konci údolia Refaim na sever. 9 A hranica sa tiahla od temena toho vrchu k studni vody Neftoach a vychádzala k mestám vrchu Efronovho a ďalej išla hranica do Bály, a to je Kirjat-jearím. 10 A z Bály sa zatočila hranica k moru, smerom k vrchu Seira a prešla ku strane vrchu Jearím od severa, a to je Chesálon, a sišla do Bét-šemeša a prešla do Timny. 11 A hranica vyšla ku strane Ekróna, na sever, a hranica sa tiahla do Šikkeróna a prešla k vrchu Bály a vyšla do Jabneéla, a hranica vychádzala k moru. 12 A západná hranica sahala po Veľké more a po jeho územie. To bola hranica synov Júdových dookola, po ich čeľadiach.

Dobývanie Kálefovo. Jeho dcéra.

13 A Kálefovi, synovi Jefunneho, dal podiel medzi synmi Júdovými podľa rozkazu Hospodinovho, daného Jozuovi, mesto Arbeho, otca Enákovho, a to je Hebron.
14 A Kálef vyhnal ztade troch synov Enákových, Šešaiho, Achimána a Talmaiho, deti Enákove. 15 A odtiaľ odišiel hore k obyvateľom Debíra, a meno Debíra bolo predtým Kirjat-sefer. 16 A Kálef povedal: Tomu, kto zbije Kirjat-sefer a zaujme ho, dám Aschu, svoju dcéru, za ženu. 17 A zaujal ho Otniel, syn Keneza, brata Kálefovho, a tak mu dal Aschu, svoju dcéru, za ženu. 18 A stalo sa, keď prišla k nemu, že ho naviedla, aby žiadal od jej otca pole. Preto sosadla rýchle s osla, a Kálef jej povedal: Čo chceš? 19 A riekla: Daj mi požehnanie; lebo si mi dal zem na juhu; nuž daj mi aj pramene vôd. A tak jej dal horné pramene i dolné pramene. 20 To je dedičstvo pokolenia synov Júdových po ich čeľadiach.

Mestá Júdove.

21 A mestá od konca územia pokolenia synov Júdových popri území Edomovom na juhu boly: Kabceel, Éder a Jagúr,
22 Kína, Dímona a Adada, 23 Kédeš, Chácor a Jitnán, 24 Zíf, Telem a Bealót, 25 Chácor, Chadata a Kerijót; Checron, a to je Chácor; 26 Amám, Šema a Moláda, 27 Chacar-gadda, Chešmon a Bét-pálet, 28 Chacar-šual, Bér-šeba a Bizjótia, 29 Bála, Ijim a Ecem, 30 Eltólad, Chesil a Chorma, 31 Ciklag, Madmanna a Sansanna, 32 Lebaót, Šilchim, Ajín a Rimmon; všetkých miest bolo dvadsať deväť a ich dediny. 33 Na nížine boly Eštaol, Cára a Ašna, 34 Zánoach, Én-ganním, Tappuach a Enám, 35 Jarmút, Adullam, Socho a Azéka, 36 Šaraim, Aditaim, Gedéra a Gederotaim, štrnásť miest a ich dediny. 37 Cenán, Chadáša a Migdalgád, 38 Dilán, Micpa a Jokteel, 39 Lachiš, Bacekat a Eglon, 40 Kabon, Lachmas a Kitlíš, 41 Gedérot, Bét-dágon, Náma a Makkéda, šestnásť miest a ich dediny. 42 Libna, Eter a Ášan, 43 Jiftach, Ašna a Necíb, 44 Keila, Achzib, a Maréša, deväť miest a ich dediny. 45 Ekron i jeho mestečká i jeho dediny. 46 Od Ekrona a smerom k moru všetky, ktoré sú po strane Ašdóda, a ich dediny; 47 Ašdód, jeho mestečká i jeho dediny, Gaza, jej mestečká i jej dediny až po Egyptský potok a po Veľké more a územie. 48 A na vrchoch: Šamír, Jattír a Sócho, 49 Danna a Kirjat-sanna, ktoré je Debír, 50 Anáb, Eštemo a Aním, 51 Góšen, Cholon a Gilo, jedenásť miest a ich dediny. 52 Arab, Dúma a Ešán, 53 Janum, Bét-tappuach a Aféka, 54 Chumta, Mesto Arbeho, ktoré je Hebron a Cior, deväť miest a ich dediny. 55 Maon, Karmel, Zif a Juta, 56 Jizreel, Jokdeam a Zánoach, 57 Kain, Gibea a Timna, desať miest a ich dediny. 58 Chalchul, Bét-cúr a Gedor, 59 Márat, Bétanót, a Eltekon, šesť miest a ich dediny. 60 Kirjat-bál, a to je Kirjat-jearím, a Rabba, dve mestá a ich dediny. 61 Na púšti: Bét-arába, Middín, Sehácha, 62 Nišban, Soľné Mesto a Én-gedi, šesť miest a ich dediny.

Jeruzalem v moci Jebuzeja.

63 Ale Jebuzejov, obyvateľov Jeruzalema, nemohli vyhnať synovia Júdovi. A tak býva Jebuzej so synmi Júdovými v Jeruzaleme až do tohoto dňa.