Predchádzajúca kapitola

34. kapitola

Druhá Elíhuova reč

1 A ešte odpovedal Elíhu a riekol:
2 Počujte, múdri, moje slová; a vy, ktorí viete voľačo, pozorujte ma ušima! 3 Lebo ucho posudzuje slová, a ďasno ochutnáva pokrm. 4 Zvoľme si súd; poznajme medzi sebou, čo je dobré. 5 Lebo Job povedal: Som spravedlivý, ale silný Bôh odmietnul môj súd. 6 Napriek svojmu spravedlivému súdu luhám! Moja strela je smrteľná bez prestúpenia! 7 Kto je muž ako Job, ktorý by pil výsmech ako vodu? 8 Ktorý putuje do spolku s činiteľmi neprávosti a je hotový ísť s bezbožnými mužmi? 9 Lebo hovorí: Neprospeje človekovi, keď sa bude ľúbiť u Boha. 10 Preto, mužovia rozumného srdca, počujte ma! Nech je to preč od silného Boha, aby mal učiniť nejakú bezbožnosť a Všemohúci nejakú neprávosť! 11 Lebo on odplatí človekovi jeho skutok a dá najsť každému podľa toho, jaká je čia cesta. 12 Áno, je istá pravda, že silný Bôh neučiní bezbožnosti, a Všemohúci neprevráti súdu. 13 Kde kto mu sveril zem, aby na ňu dozeral, a kto složil na neho celý okruh sveta? 14 Keby naň obrátil svoje srdce, a keby jeho ducha a jeho dych vzal k sebe; 15 razom by zomrelo každé telo, a tak by sa človek navrátil do prachu. 16 Ak je tedy u teba rozum, nože počuj to, pozoruj ušima na hlas mojich slov! 17 Či by azda ten, kto by nenávidel súdu, mohol spravovať? Alebo či toho, ktorý je svrchovane spravedlivý a mocný, vyhlásiš za bezbožného? 18 Či sa patrí povedať kráľovi: Ty nešľachetníku! Vy bezbožníci! kniežatám? 19 Tým menej tomu, ktorý nehľadí na osobu vladárov, a u ktorého nemá prednosti urodzený pred chudobným, lebo všetci sú dielom jeho rúk. 20 Náhle zomierajú, a o polnoci; národ sa otrasie a zajde, a odstránia mocného, nie ľudskou rukou. 21 Lebo jeho oči hľadia na cesty človeka, a vidí všetky jeho kroky. 22 Neni tmy a neni tône smrti, kde by sa skryli činitelia neprávosti. 23 Lebo ani nevzkladá viacej na človeka, aby išiel k silnému Bohu na súd. 24 Láme mocných bez vyšetrovania a stavia iných na ich miesto. 25 Pretože on zná ich skutky, a len čo sa obráti noc, bývajú zdrtení. 26 Medzi inými bezbožníkmi ich bije na mieste divákov, 27 preto, že odstúpili od neho nenasledujúc ho a neporozumeli niktorým jeho cestám 28 pôsobiac to, že prichádza k nemu krik chudobného. A on počuje krik biednych. 29 No, keď on upokojí, kto potom odsúdi?! Alebo keď skryje svoju tvár, kto ho uvidí? Jedno, či už nad celým národom a či nad jednotlivým človekom, 30 aby nekraľoval človek pokrytec, zpomedzi tých, ktorí sú osídlom národa. 31 Lebo takto sa povie silnému Bohu: Ponesiem, nebudem robiť zlého. 32 Tomu, čoho nevidím, ma ty vyuč; ak som urobil nejakú neprávosť, neurobím viacej. 33 Či to azda má odplacovať podľa tvojho zdania, keď zavrhuješ? Lebo ty budeš voliť a nie ja. Alebo čo vieš, hovor! 34 Mužovia rozumného srdca mi povedia, i každý múdry človek, ktorý ma čuje: 35 Job nehovorí v pravej známosti, a jeho slová nie sú povedané v rozumnosti. 36 Oj, aby bol Job zkúšaný do nekonečna pre odpovedania podľa spôsobu ľudí neprávosti! 37 Lebo pridáva k svojmu hriechu spúru; medzi nami tlieska rukami a množí svoje reči proti silnému Bohu.