Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

Druhá Elíhuova reč

1 A ešte odpovedal Elíhu a riekol:
2 Počujte, múdri, moje slová; a vy, ktorí viete voľačo, pozorujte ma ušima! 3 Lebo ucho posudzuje slová, a ďasno ochutnáva pokrm. 4 Zvoľme si súd; poznajme medzi sebou, čo je dobré. 5 Lebo Job povedal: Som spravedlivý, ale silný Bôh odmietnul môj súd. 6 Napriek svojmu spravedlivému súdu luhám! Moja strela je smrteľná bez prestúpenia! 7 Kto je muž ako Job, ktorý by pil výsmech ako vodu? 8 Ktorý putuje do spolku s činiteľmi neprávosti a je hotový ísť s bezbožnými mužmi? 9 Lebo hovorí: Neprospeje človekovi, keď sa bude ľúbiť u Boha. 10 Preto, mužovia rozumného srdca, počujte ma! Nech je to preč od silného Boha, aby mal učiniť nejakú bezbožnosť a Všemohúci nejakú neprávosť! 11 Lebo on odplatí človekovi jeho skutok a dá najsť každému podľa toho, jaká je čia cesta. 12 Áno, je istá pravda, že silný Bôh neučiní bezbožnosti, a Všemohúci neprevráti súdu. 13 Kde kto mu sveril zem, aby na ňu dozeral, a kto složil na neho celý okruh sveta? 14 Keby naň obrátil svoje srdce, a keby jeho ducha a jeho dych vzal k sebe; 15 razom by zomrelo každé telo, a tak by sa človek navrátil do prachu. 16 Ak je tedy u teba rozum, nože počuj to, pozoruj ušima na hlas mojich slov! 17 Či by azda ten, kto by nenávidel súdu, mohol spravovať? Alebo či toho, ktorý je svrchovane spravedlivý a mocný, vyhlásiš za bezbožného? 18 Či sa patrí povedať kráľovi: Ty nešľachetníku! Vy bezbožníci! kniežatám? 19 Tým menej tomu, ktorý nehľadí na osobu vladárov, a u ktorého nemá prednosti urodzený pred chudobným, lebo všetci sú dielom jeho rúk. 20 Náhle zomierajú, a o polnoci; národ sa otrasie a zajde, a odstránia mocného, nie ľudskou rukou. 21 Lebo jeho oči hľadia na cesty človeka, a vidí všetky jeho kroky. 22 Neni tmy a neni tône smrti, kde by sa skryli činitelia neprávosti. 23 Lebo ani nevzkladá viacej na človeka, aby išiel k silnému Bohu na súd. 24 Láme mocných bez vyšetrovania a stavia iných na ich miesto. 25 Pretože on zná ich skutky, a len čo sa obráti noc, bývajú zdrtení. 26 Medzi inými bezbožníkmi ich bije na mieste divákov, 27 preto, že odstúpili od neho nenasledujúc ho a neporozumeli niktorým jeho cestám 28 pôsobiac to, že prichádza k nemu krik chudobného. A on počuje krik biednych. 29 No, keď on upokojí, kto potom odsúdi?! Alebo keď skryje svoju tvár, kto ho uvidí? Jedno, či už nad celým národom a či nad jednotlivým človekom, 30 aby nekraľoval človek pokrytec, zpomedzi tých, ktorí sú osídlom národa. 31 Lebo takto sa povie silnému Bohu: Ponesiem, nebudem robiť zlého. 32 Tomu, čoho nevidím, ma ty vyuč; ak som urobil nejakú neprávosť, neurobím viacej. 33 Či to azda má odplacovať podľa tvojho zdania, keď zavrhuješ? Lebo ty budeš voliť a nie ja. Alebo čo vieš, hovor! 34 Mužovia rozumného srdca mi povedia, i každý múdry človek, ktorý ma čuje: 35 Job nehovorí v pravej známosti, a jeho slová nie sú povedané v rozumnosti. 36 Oj, aby bol Job zkúšaný do nekonečna pre odpovedania podľa spôsobu ľudí neprávosti! 37 Lebo pridáva k svojmu hriechu spúru; medzi nami tlieska rukami a množí svoje reči proti silnému Bohu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk