Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Druhá reč Elífaza

1 Na to odpovedal Elifaz Témanský a riekol:
2 Či azda múdry bude odpovedať známosťou vzduchu a naplní svoje vnútro východným vetrom 3 karhajúc slovom, ktoré neprospeje, alebo rečami, ktorými neosoží? 4 K tomu ty ešte rušíš bázeň Božiu a ubieraš zbožnej mluvy pred silným Bohom. 5 Lebo tvoja neprávosť učí tvoje ústa, a zvolil si jazyk chytrákov. 6 Odsudzujú ťa tvoje vlastné ústa a nie ja; tvoje rty svedčia proti tebe. 7 Či si sa ty prvý narodil z ľudí alebo či si bol počatý prv ako boly brehy? 8 Či si azda počúval v tajnej rade Božej alebo si strhol múdrosť na seba? 9 Čo vieš, čoho by sme my nevedeli? Čomu rozumieš, čoho by nebolo aj pri nás? 10 I šedivý i starec je medzi nami, čo do veku, starší ako tvoj otec. 11 Či sú ti málo potešenia silného Boha alebo jeho slovo, ktorým tak nežne hovorí s tebou? 12 Čo ťa unieslo tvoje srdce, a prečo tak pozerajú tvoje oči, 13 že obraciaš svojho ducha proti silnému Bohu a vyvodíš také reči zo svojich úst? 14 Čo je smrteľný človek, aby bol čistý, a aby bol spravedlivý ten, kto sa narodil zo ženy? 15 Hľa, neverí ani svojim svätým, a nebesia nie sú čisté v jeho očiach! 16 A čo potom ohavný a zkazený, človek, ktorý pije neprávosť ako vodu. 17 Poviem ti, počuj ma! A nech porozprávam to, čo som videl, 18 to, čo povedali múdri a nezatajili toho, čo slýchali od svojich otcov. 19 Im samým bola daná zem, ani neprešiel cez nich cudzí. 20 Po všetky svoje dni sa trápi bezbožník, a malý počet rokov je uschovaný pre ukrutníka. 21 Hlas strachov zavznieva v jeho ušiach; v čas pokoja prijde na neho zhubca. 22 Neverí, že by sa kedy navrátil zo tmy, a je vyhliadnutý pre meč. 23 Túla sa za chlebom starajúc sa: Kde vezmem? Vie, že je už po jeho ruke pripravený deň tmy. 24 Desia ho súženie a úzkosť; uderí to na neho jako kráľ, hotový do boja. 25 Lebo vztiahol svoju ruku proti silnému Bohu a postavil sa spurne proti Všemohúcemu. 26 Pobehol proti nemu tvrdou šijou, hustým hrbov svojich štítov. 27 Lebo pokryl svoju tvár svojím tukom a nabral sadla na slabiny. 28 A býval v zkazených mestách, v domoch, v ktorých nemali bývať, ktoré boly určené na hromady rumov. 29 Nezbohatne, ani neobstojí jeho imanie, ani sa ťarchou nebude kloniť ich nadobudnutý majetok k zemi. 30 Neuhne zo tmy; plameň usuší jeho výhonok, a uhne od ducha jeho úst. 31 Nech neverí v márnosť, blúdi; lebo márnosť, bude to, čo dostane do zámeny. 32 Ešte ani nebude jeho deň, a splní sa to, a jeho vetev sa nebude zelenať. 33 Zmarí jako vinič svoj nedozrelok; svrhne svoj kvet ako oliva. 34 Lebo shromaždenie pokrytca zjalovie, a oheň spáli stány úplatného daru. 35 Tehotnejú trápením a rodia neprávosť, a ich lono pripravuje lesť.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk