Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

1 A bol istý človek z farizeov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža. 2 Ten prišiel k Ježišovi vnoci a povedal mu: Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha jako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Bôh. 3 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. 4 A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? 5 Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. 6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. 7 Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova. 8 Vietor, kam chce, tam veje, a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide; tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha. 9 A Nikodém odpovedal a riekol mu: Jako sa to môže stať? 10 Ježiš odpovedal a riekol mu: Veď si ty učiteľ Izraelov a toho nevieš? 11 Ameň, ameň ti hovorím, že čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate nášho svedoctva. 12 Ak som vám povedal zemské veci, a neveríte, jako potom, ak vám poviem nebeské, uveríte?! 13 A nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, ktorý sostúpil z neba - Syn človeka, ktorý je v nebi. 14 A jako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka, 15 aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 16 Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 17 Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. 18 Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. 19 A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 20 Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboly trestané jeho skutky. 21 Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boly zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu. 22 Potom prišiel Ježiš i jeho učeníci do Judskej zeme a tam sa zdržoval s nimi a krstil. 23 A krstil i Ján v Énone, blízko Sálema, lebo tam boly mnohé vody, a prichádzali ta a krstili sa. 24 Lebo Ján nebol ešte hodený do žalára. 25 Vtedy povstal spor medzi niektorými z učeníkov Jánových so Židmi o očisťovanie. 26 A prišli k Jánovi a povedali mu: Rabbi, ten, ktorý bol s tebou za Jordánom, ktorému si ty vydal svedoctvo, hľa, on krstí, a všetci idú k nemu. 27 Ján odpovedal a riekol: Človek nemôže nič vziať, keby mu nebolo dané z neba. 28 Vy mi sami svedčíte, že som povedal: Ja nie som Kristus, ale že som poslaný pred ním. 29 Ten, ktorý má nevestu, je ženích, a priateľ ženíchov, ktorý tam stojí a čuje ho, veľmi sa raduje pre hlas ženícha. Nuž táto moja radosť sa splnila. 30 On musí rásť a ja sa menšiť. 31 Ten, ktorý prichádza s hora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, je zo zeme a hovorí zo zeme; ten, ktorý prichádza z neba, je nad všetkých, 32 a čo videl a počul, to svedčí, ale nikto neprijíma jeho svedoctva. 33 Kto prijal jeho svedoctvo, ten spečatil, že Bôh je pravdivý. 34 Lebo ten, ktorého poslal Bôh, hovorí slová Božie; lebo nie z miery dáva Bôh Ducha. 35 Otec miluje Syna a dal všetko do jeho ruky. 36 Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom.