Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

51. kapitola

1 Takto hovorí Hospodin: Hľa, zobudím na Babylon a proti obyvateľom srdca tých, ktorí povstávajú proti mne, ducha zhubcu. 2 A pošlem proti Babylonu cudzincov, ktorí ho prevejú a vyprázdnia jeho zem, pretože budú proti nemu dookola v deň jeho zlého. 3 Proti tomu, ktorý naťahuje. Nech len natiahne naťahujúci svoje lučište! A proti tomu, ktorý sa vypína vo svojom pancieri! Nezľutujte sa nad jeho mládencami, mládencami Babylona; zahlaďte všetko jeho vojsko s kliatbou úplnej záhuby! 4 A tak padnú pobití v zemi Chaldejov a prebodnutí na jeho uliciach. 5 Lebo veď Izrael nie je vdovec ani Júda, opustený od svojho Boha, od Hospodina Zástupov, keď aj ich zem, pravda, je plná previnenia proti Svätému Izraelovmu. 6 Utečte zprostred Babylona! A zachráňte útekom každý svoju dušu! Aby ste nezahynuli majúc účasť v jeho neprávosti! Lebo je to čas pomsty Hospodinovej, ktorý mu dáva odplatu. 7 Babylon bol zlatým pohárom v ruke Hospodinovej, opájajúcim celú zem; z jeho vína pily národy, preto sa zbláznily národy. 8 Babylon padne náhle a bude skrúšený! Nože kvíľte nad ním! Naberte balzamu na jeho bolesť, ak by bol nejako vyhojený! 9 Hojili sme Babylon, ale nie je vyhojený; opustite ho, a poďme každý do svojej zeme, lebo jeho súd sahá až do neba a je vyzdvihnutý až do najvyšších oblakov. 10 Hospodin vyviedol našu spravedlivosť. Poďte a rozprávajme na Sione dielo Hospodina, svojho Boha. 11 Vyleštite strely, poberte štíty! Hospodin zobudil ducha médskych kráľov, lebo jeho úmysel je proti Babylonu, aby ho zkazil; pretože je to pomsta Hospodinova, pomsta jeho chrámu. 12 Pozdvihnite prápor proti múrom Babylona, zosilnite stráž, postavte strážnych, pripravte úklady: lebo Hospodin aj umyslel aj učiní to, čo hovoril proti obyvateľom Babylona. 13 Oj, ty, ktorý bývaš nad mnohými vodami, ktorý máš množstvo pokladov, prišiel tvoj koniec, miera tvojho lakomstva! 14 Hospodin Zástupov prisahal na svoju dušu: Naplním ťa ľuďmi jako žravou chrobačou, a budú radostne pokrikovať nad tebou. 15 Ty, ktorý učiníš zem svojou silou, ktorý pevne staviaš okruh sveta svojou múdrosťou a svojím umom si roztiahol nebesia; 16 keď vydáš hlas, povstane hučanie vôd na nebi, a pôsobíš to, aby vystupovaly pary od konca zeme; činíš dažďu blesky a vyvodíš vietor zo svojich pokladov. 17 Zhovädnel každý človek natoľko, že nezná toho; hanbiť sa bude každý zlatník pre svoju rytinu; lebo jeho sliatina je lesť, a niet v nich ducha. 18 Takí bohovia sú márnosť, dielo zvodov do bludu; v čase svojho navštívenia zahynú. 19 No, nie ako títo údel Jakobov; lebo on je tvorcom všetkého a berlou svojho dedičstva. Hospodin Zástupov jeho meno.- 20 Ty si mi kladivom, vojennými nástrojmi; tebou rozbíjam národy a tebou kazím kráľovstvá, 21 tebou rozrážam koňa i jeho jazdca a tebou rozrážam voz i jeho vozku; 22 tebou rozrážam muža i ženu a tebou rozrážam starca i dieťa a tebou rozrážam mládenca i pannu; 23 tebou rozrážam pastiera i jeho stádo a tebou rozrážam oráča i jeho záprah a tebou rozrážam vojvodov i kniežatá.- 24 A odplatím Babylonu a všetkým obyvateľom Chaldejov všetko ich zlé, ktoré robili na Sione, pred vašimi očami, hovorí Hospodin. 25 Hľa, ja som proti tebe, vrchu hubiteľa, hovorí Hospodin, ktorý hubíš celú zem, a vystriem na teba svoju ruku a zvalím ťa z tých skál a vydám ťa, aby si bol vrchom pohoreniska. 26 Ani nevezmú z teba kameňa na uhol ani kameňa do základov, lebo budeš večnou pustinou, hovorí Hospodin. 27 Vyzdvihnite prápor v zemi, trúbte na trúbu medzi národami, posväťte národy proti nemu do boja, svolajte proti nemu kráľovstvá Ararat, Minni a Aškenáz, ustanovte vojvodcu proti nemu, doveďte hore koní jako žravej chrobače hroznej! 28 Posväťte národy proti nemu do boja, kráľov Médska i jeho vojvodov i všetky jeho kniežatá i celú zem jeho panstva. 29 A triasť sa bude zem a bude sa svíjať bolesťou, lebo budú stáť úmysly Hospodinove proti Babylonu, že obráti Babylonskú zem na pustú pustinu tak, že tam nebude obyvateľa. 30 Prestanú bojovať hrdinovia Babylona, budú sedieť v pevnostiach; opadne ich hrdinská sila; budú ženami; zapália jeho príbytky, polámané budú jeho závory; 31 behúň pobeží oproti behúňovi a posol so zvesťou oproti poslovi, aby zvestovali babylonskému kráľovi, že je vzaté jeho mesto od konca, 32 že sú vzaté i brody a že jazerá spálili ohňom, a bojovní mužovia sú predesení. 33 Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Dcéra Babylona bude jako humno v čase, keď ho šliapu; ešte niečo málo, a prijde pre ňu doba žatvy. 34 Vyžiera ma, hluší ma Nabuchodonozor, babylonský kráľ, postavil ma jako prázdnu nádobu, hlce ma jako drak, plní svoje brucho mojimi lahôdkami, zahnal ma. 35 Ukrutnosť, ktorá sa deje mne a môjmu telu, nech prijde na Babylon, hovorí obyvateľka Siona, a moja krv volá proti obyvateľom zeme Chaldejov! hovorí Jeruzalem. 36 Preto takto hovorí Hospodin: Hľa, ja budem riešiť tvoju pravotu a pomstím ťa a vysuším jeho more a spôsobím to, aby vyschol jeho prameň. 37 A tak bude Babylon hromadami rumov, príbytkom šakalov, strašnou pustinou a hrubým posmechom natoľko, že tam nebude obyvateľa. 38 Spolu budú revať ako mladí ľvi, budú skučať ako ľvíčatá. 39 Keď sa rozohrejú, pripravím ich hostinu, a opojím ich, aby plesali, a potom zaspia večným spánkom a neprebudia sa viacej, hovorí Hospodin. 40 Soženiem ich dolu jako tučné ovce na zabitie, jako baranov s kozlami. 41 Oj, ako je vzatý ŠešachKraj v Babylonsku a jako dochytená chlúba celej zeme, jako je Babylon obrátený na strašnú pustinu medzi národami! 42 More vyjde hore na Babylon, pokrytý bude množstvom jeho vĺn. 43 Jeho mestá budú obrátené na strašnú pustinu - bude to vypráhla zem a pustá, zem -, nebude v nich bývať niktorý človek ani nepojde cez ne syn človeka. 44 A navštívim aj Béla v Babylone a vytrhnem to, čo pohltil, z jeho úst a nepohrnú sa viacej k nemu národy; padne i múr Babylona. 45 Vyjdite z jeho stredu, môj ľude, a zachráňte útekom každý svoju dušu pred páľou hnevu Hospodinovho! 46 A aby nezmalátnelo vaše srdce, a báli by ste sa pri zvesti, ktorá sa bude čuť v zemi, a keď prijde jedného roku jedna zvesť, a potom druhého roku druhá zvesť. A bude ukrutnosť v zemi: panovník povstane na panovníka. 47 Preto hľa, idú dni, že navštívim rytiny Babylona, a hanbiť sa bude celá jeho zem, a všetci jeho pobití padnú v jeho strede. 48 A tak budú prespevovať nad Babylonom nebesia i zem i všetko, čo je v nich, lebo od severa mu prijdú zhubcovia, hovorí Hospodin. 49 Aj Babylonu, ktorý spôsobil to, aby padli pobití Izraelovi, aj Babylonu padnú pobití celej zeme. 50 Vy, ktorí ste unikli meču, iďte, nestojte, spomínajte na Hospodina zďaleka, a Jeruzalem nech vystúpi na vaše srdce! 51 Hanbíme sa, lebo sme počuli potupu, stud pokryl našu tvár, pretože cudzinci prišli na svätyne domu Hospodinovho.- 52 Preto hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že navštívim jeho rytiny, a po celej jeho zemi bude stenať ranený. 53 Keby vystúpil Babylon hoci až do neba a keby tam ohradil výšu svojej sily, odo mňa mu prijdú zhubcovia, hovorí Hospodin. 54 Čujte! Hlas kriku z Babylona a veľké skrúšenie zo zeme Chaldejov! 55 Lebo Hospodin pustoší Babylon a hubí z neho ten veľký hrmot, a tak hučia ich vlny jako veľké vody, vydáva sa šum ich zvuku. 56 Lebo prišiel naň, na Babylon, zhubca, jeho hrdinovia budú jatí, a ich lučištia sa polámu, lebo Hospodin je silným Bohom odplaty; istotne zaplatí. 57 A opojím jeho kniežatá i jeho mudrcov, jeho vojvodov i jeho pohlavárov i jeho hrdinov, a usnú večným spánkom, ani sa neprebudia, hovorí Kráľ, ktorého meno je Hospodin Zástupov. 58 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Ten dvojitý široký múr Babylona bude zborený až do základu, a jeho vysoké brány budú spálené ohňom. A tak nadarmo pracujú národy a ľudia pre oheň, a ustávajú.-

59 Slovo, ktoré prikázal prorok Jeremiáš Seraiášovi, synovi Neriáša, syna Machseiášovho, keď išiel s Cedekiášom, judským kráľom, do Babylona, vo štvrtom roku jeho kraľovania. A Seraiáš bol hlavným ubytovateľom.
60 A Jeremiáš spísal všetko to zlé, ktoré malo prijsť na Babylon, do jednej knihy, všetky tieto slová, napísané o Babylone. 61 A tedy Jeremiáš povedal Seraiášovi: Keď prijdeš do Babylona, budeš hľadieť a prečítaš všetky tieto slová 62 a povieš: Hospodine, ty si hovoril o tomto mieste, že ho vyplieniš tak, že nebude v ňom obyvateľa, ničoho od človeka až do hoväda, pretože bude večnou pustinou. 63 A bude, keď dočítaš túto knihu, že priviažeš na ňu kameň a hodíš ju doprostred Eufratu 64 a povieš: Tak utonie Babylon a nepovstane pre zlé, ktoré ja uvediem naň, a ustanú. Až potiaľto slová Jeremiášove.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk