Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

50. kapitola

Proti Babylonu

1 Slovo, ktoré hovoril Hospodin proti Babylonu, proti zemi Chaldejov, skrze proroka Jeremiáša:
2 Oznámte medzi národami, rozhláste a vyzdvihnite prápor, rozhláste, nezatajte! Povedzte: Babylon bude vzatý, Bél sa bude hanbiť, Merodach sa bude desiť, jeho modly sa budú hanbiť, jeho ukydaní bohovia budú zdrtení. 3 Lebo vyjde naň hore národ od severa; ten obráti jeho zem na pustinu, a nebude v nej obyvateľa. Všetko, od človeka až do hoväda, ujde, ta odíde. 4 V tých dňoch a v tom čase, hovorí Hospodin, prijdú synovia Izraelovi, oni i synovia Júdovi spolu; pojdú pozvoľna plačúc a budú hľadať Hospodina, svojho Boha. 5 Budú sa pýtať po Sione a svojou tvárou na cestu sem obrátení, povedia: Poďte! A pripoja sa k Hospodinovi večnou smluvou, ktorá nebude zabudnutá. 6 Môj ľud je stádom hynúcich oviec; ich pastieri pôsobia to, že blúdia, obrátili ich na vrchy, chodia s vrchu na pahor; zabudli na miesto, na ktorom sa kládli na odpočinok. 7 Všetci, kde ich ktorí najdú, tam ich zožierajú. A ich protivníci hovoria: Nedopúšťame sa viny, zato že hrešili proti Hospodinovi, proti príbytku spravedlivosti a nádeje svojich otcov, proti Hospodinovi. 8 Ujdite zprostred Babylona a vyjdite zo zeme Chaldejov a buďte jako kozli pred stádom oviec! 9 Lebo hľa, ja vzbudím a dovediem hore na Babylon shromaždenie veľkých národov zo zeme severa, a zriadia sa proti nemu do boja; odtiaľ bude vzatý. Ich strely jako strely hrdinu, ktorý uvodí sirobu; nevráti sa prázdno. 10 A tak bude zem Chaldejov za korisť; všetci, ktorí ju budú koristiť, nasýtia sa, hovorí Hospodin. 11 Preto, že sa radujete, preto, že plesáte, vy, ktorí olupujete moje dedičstvo, preto, že skáčete jako jalovica, ktorá šliapuc tlačí zbožie, a rehcete jako mocné kone: 12 Hanbiť sa bude vaša mater veľmi, rumenieť bude od studu tá, ktorá vás porodila. Hľa, najposlednejším z národov, púšťou, vypráhlou zemou a pustinou bude. 13 Pre veľký hnev Hospodinov nebude obydlená, ale bude celá pustou pustatinou. Každý, kto pojde popri Babylone, zdesí sa a zhíkne nad všetkými jeho údermi. 14 Pripravte sa proti Babylonu do boja, naokolo všetci, ktorí naťahujete lučište! Strieľajte do neho, neľutujte strely, lebo hrešil proti Hospodinovi. 15 Kričte proti nemu naokolo! Poddal sa; jeho bašty padly, jeho múry sú zborené; lebo je to pomsta Hospodinova. Pomstite sa na ňom! Ako robil, urobte jemu! 16 Vyplieňte rozsievača z Babylona i toho, kto berie do ruky srp v čas žatvy. Pred násilným mečom obráti sa každý ku svojmu ľudu, a budú utekať každý do svojej zeme. 17 Izrael je zaplašenou ovcou; ktorú zahnali ľvi. Prvý ho zožieral assýrsky kráľ, a tento posledný mu polámal kosti, Nabuchodonozor, babylonský kráľ. 18 Preto takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, navštívim babylonského kráľa i jeho zem, ako som navštívil assýrskeho kráľa. 19 A dovediem Izraela zpät do jeho príbytku, a bude sa pásť na Karmele a v Bázane, a na vrchu Efraimovom a v Gileáde sa bude sýtiť jeho duša. 20 V tých dňoch a v tom čase, hovorí Hospodin, bude sa hľadať neprávosť Izraelova, a nebude jej; budú sa hľadať hriechy Júdove, ale sa nenajdú, lebo odpustím tým, ktorých ponechám žiť. 21 Proti zemi MerataimNajjužnejšie pásmo Dolnej Babylonie. Marataim hebr. = dvojnásobná spúra, iď hore proti nej a proti obyvateľom PekódaBabylonský národ. Pekód hebr. = trestné navštívenie! Pustoš a zahlaď s kliatbou úplnej záhuby, ženúc sa za nimi, hovorí Hospodin, a učiň všetko tak, ako ti prikazujem. 22 Hukot boja v zemi a veľké skrúšenie! 23 Ako je porúbané a skrúšené kladivo celej zeme! Jako je Babylon obrátený na pustú pustinu medzi národami! 24 Nastavil som ti osídlo, aj si sa lapil, Babylone, a ty si nevedel o tom; bol si najdený aj dochytený, pretože si sa postavil Hospodinovi na odpor. 25 Hospodin otvoril svoj poklad a vyniesol odtiaľ nástroje svojho zúrivého hnevu, lebo je to práca Pána Hospodina Zástupov v zemi Chaldejov. 26 Poďte na ňu od konca zeme, pootvárajte jej stodoly, pohádžte ju všetku na kopu jako snopy a zahlaďte ju s kliatbou úplnej záhuby, nech nezostane z nej ničoho! 27 Pobite všetkých jej juncov, nech sídu dolu na zabitie! Beda im, lebo prišiel ich deň, čas ich navštívenia! 28 Hlas utekajúcich a uniklých z Babylonskej zeme, aby oznámili na Sione pomstu Hospodina, našeho Boha, pomstu jeho chrámu. 29 Svolajte proti Babylonu strelcov, všetkých, ktorí naťahujú lučište, položte sa proti nemu dookola táborom! Nech mu neni uniknutia! Odplaťte mu podľa jeho skutku! Všetko tak, ako robil, urobte jemu! Lebo sa v pýche pozdvihoval proti Hospodinovi, proti svätému Izraelovmu. 30 Preto popadajú jeho mládenci na jeho uliciach, a všetci jeho bojovní mužovia umĺknu toho dňa, hovorí Hospodin. 31 Hľa, ja som proti tebe, pýcho! hovorí Pán Hospodin Zástupov. Lebo prišiel tvoj deň, čas, aby som ťa navštívil. 32 A tak klesne pýcha a padne a nebude mať nikoho, kto by pozdvihol. - A zanietim oheň v jeho mestách, ktorý požerie všetko vôkol neho. 33 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Utiskovaní sú synovia Izraelovi i synovia Júdovi spolu, a všetci, ktorí ich zajali, držia ich, nechcú ich prepustiť. 34 Ale ich Vykupiteľ je silný, ktorého meno je Hospodin Zástupov! Je isté, že bude riešiť ich pravotu, aby spôsobil zemi pokoj a mocne znepokojil obyvateľov Babylona. 35 Meč na Chaldejov, hovorí Hospodin, a na obyvateľov Babylona, i na jeho kniežatá a na jeho múdrych. 36 Meč na márnotlachov, aby osprosteli; meč na jeho hrdinov, aby sa predesili! 37 Meč na jeho kone i na jeho vozy i na všetku tú smes, ktorá je v jeho strede, a budú ženami! Meč na jeho poklady, a budú rozchvátané. 38 Sucho na jeho vody, a vyschnú, lebo je to zem rytín, a pri strašidelných modlách bláznia. 39 Preto v nej budú bývať divé mačky s hyenami, a budú v nej bývať pštrosi; nebude viacej obydlená až na večnosť ani nebude obývaná až na pokolenie a pokolenie. 40 A bude to jako Božie podvrátenie Sodomy a Gomory a jej súsedov, hovorí Hospodin; nikto tam nebude bývať, ani v nej nebude pohostíniť syn človeka. 41 Hľa, ľud prijde od severa a veľký národ a mnohí kráľovia, zobudiac sa povstanú od najďaľších končín zeme. 42 Pochytia lučište a piku; ukrutní sú a nezľutujú sa; ich hlas bude hučať ako more, a pojdú na koňoch; pripravení, jako muž do boja, prijdú na teba, dcéro Babylona! 43 Keď počuje babylonský kráľ zvesť o nich; klesnú jeho ruky bezvládne; úzkosť ho pochytí, bolesť ako ženu, ktorá ide porodiť. 44 Hľa, pojde hore jako lev od dôstojnosti Jordána hore proti pevnému bydlisku. Ale ich náhle pohnem na útek s neho a toho, kto je vyvolený, ustanovím nad ním. Lebo kto je mne rovný? A kto mi stanoví deň, pravotiť sa so mnou? Alebo kde, kto je ten pastier, ktorý by sa postavil predo mnou? 45 Preto počujte radu Hospodinovu, ktorú uradil proti Babylonu, a jeho myšlienky, ktoré si umyslel proti zemi Chaldejov! Istotne ich rozvláčia maličkí stáda; istotne spolu s nimi spustošia aj ich bydlisko. 46 Od hlasu, že je dochytený Babylon, zatrasie sa zem, a medzi národami sa počuje krik.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk