Predchádzajúca kapitola

29. kapitola

List babylonským zajatcom

1 Toto sú slová listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema k ostatku starších prestehovaných a ku kňazom a prorokom a ku všetkému ľudu, ktorých prestehoval Nabuchodonozor z Jeruzalema do Babylona,
2 keď bol vyšiel kráľ Jekoniáš i kráľovná i komorníci, kniežatá Júdu a Jeruzalema jako aj tesári a kováči z Jeruzalema, 3 po Eleasovi, synovi Šafánovom, a po Gemariášovi, synovi Chilkiášovom, ktorých poslal Cedekiáš, judský kráľ, k Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, do Babylona, povediac: 4 Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov, všetkým prestehovaným, ktorých som prestehoval z Jeruzalema do Babylona: 5 Staväjte domy a bývajte v nich, saďte zahrady a jedzte ich ovocie. 6 Berte si ženy a ploďte synov a dcéry a berte i pre svojich synov ženy a svoje dcéry dávajte za mužov, aby rodily synov a dcéry, a množte sa tam, a nech vás neubúda! 7 A hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás prestehoval, a modlite sa zaň Hospodinovi, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj. 8 Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Nech vás neklamú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na svoje sny, ktoré sa vám snívajú vaším pričinením, 9 pretože vám lživo prorokujú v mojom mene; neposlal som ich, hovorí Hospodin. 10 Lebo takto hovorí Hospodin: Lebo keď sa vyplní Babylonu sedemdesiat rokov, navštívim vás a splním pri vás svoje dobré slovo, totiž že vás navrátim na toto miesto. 11 Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. 12 Budete ma vzývať a pojdete a budete sa mi modliť, a vyslyším vás. 13 A budete ma hľadať a najdete, keď sa po mne budete dopytovať celým svojím srdcom. 14 A dám sa vám najsť, hovorí Hospodin, a dovediem nazpät vašich zajatých a shromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás zahnal, hovorí Hospodin, a navrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odstehoval. 15 Lebo hovoríte: Hospodin nám vzbudil prorokov do Babylona.- 16 Lebo takto hovorí Hospodin o kráľovi, ktorý sedí na stolici Dávidovej a o všetkom ľude, ktorý býva v tomto meste, o vašich bratoch, ktorí nevyšli s vami medzi prestehovanými, 17 takto hovorí Hospodin Zástupov: Hľa, pošlem na nich meč, hlad a mor a dám, aby boli jako tie odporné fíky, ktoré sa nejedia, pretože sú také zlé. 18 A budem ich stíhať mečom, hladom a morom a vydám ich za postrk všetkým kráľovstvám zeme, na kliatbu, na des a úžas a na potupu medzi všetkými národami, kam ich zaženiem, 19 pretože nepočúvali na moje slová, hovorí Hospodin, keď som posielal k nim svojich služobníkov prorokov vstávajúc skoro za rána a posielajúc ich znova a znova, a neposlúchali ste, hovorí Hospodin. 20 A vy počujte slovo Hospodinovo, všetci prestehovaní, ktorých som poslal preč z Jeruzalema do Babylona! 21 Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov, o Achabovi, synovi Kolaiášovom, a o Cedekiášovi, synovi Maaseiášovom, ktorí vám prorokujú v mojom mene lož: Hľa, vydám ich do ruky Nabuchodonozora, babylonského kráľa, a zabije ich pred vašimi očami. 22 A vezme sa od nich kliatba pre všetkých prestehovaných Júdových, ktorí sú v Babylone, a bude sa hovoriť: Nech ti učiní Hospodin ako Cedekiášovi a jako Achabovi, ktorých upiekol babylonský kráľ na ohni, 23 pretože páchali bláznovstvo v Izraelovi a cudzoložili so ženami svojich blížnych a hovorili slovo v mojom mene, lož, to, čoho som im neprikázal, a ja viem o tom a som toho svedkom, hovorí Hospodin.

Jeremiáš proti Šemajovi

24 A Šemaiášovi Nechelamskému povieš toto:
25 Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Pretože si ty poslal listy vo svojom mene na všetok ľud, ktorý je v Jeruzaleme, i na Cefaniáša, syna Maaseiášovho, kňaza, jako i na všetkých kňazov povediac: 26 Hospodin ťa dal za kňaza namiesto kňaza Jehojadu, aby ste dozerali v dome Hospodinovom na každého šialeného človeka a vydávajúceho sa za proroka, a dáš ho do klady a dáš mu železný nákrčník na krk. 27 A tak teraz prečo si nezakríkol Jeremiáša Anatótskeho, ktorý sa vám vydáva za proroka? 28 Lebo preto poslal k nám do Babylona posolstvo povediac: Pretiahne sa to, staväjte domy a bývajte v nich, saďte zahrady a jedzte ich ovocie. 29 A kňaz Cefaniáš čítal tento list pred prorokom Jeremiášom. 30 A stalo sa slovo Hospodinovo k Jeremiášovi povediac: 31 Pošli ku všetkým prestehovaným a povedz: Takto hovorí Hospodin o Šemaiášovi Nechelamskom: Pretože vám prorokuje Šemaiáš, kým som ho ja neposlal, a pôsobí to, aby ste sa nadejali na lož, 32 preto takto hovorí Hospodin: Hľa, navštívim hriech na Šemaiášovi Nechelamskom i na jeho semene: nebude mať nikoho, kto by býval medzi týmto ľudom, ani neuvidí dobrého, ktoré učiním svojmu ľudu, hovorí Hospodin, pretože hovoril to, čím by odvrátil ľud od Hospodina.