Predchádzajúca kapitola

28. kapitola

Jeremiáš a Chananja

1 A stalo sa toho roku, na počiatku kraľovania Cedekiáša, judského kráľa, štvrtého roku, piateho mesiaca, že mi povedal Chananiáš, syn Azúrov, prorok, ktorý bol z Gibeona, v dome Hospodinovom, pred očami kňazov a všetkého ľudu a riekol:
2 Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Polámal som jarmo babylonského kráľa. 3 Ešte dva roky a navrátim na toto miesto všetky nádoby domu Hospodinovho, ktoré pobral Nabuchodonozor, babylonský kráľ, z tohoto miesta a dopravil ich do Babylona. 4 I Jekoniáša, syna Jehojakimovho, judského kráľa, i všetkých prestehovaných Júdových, ktorí prišli do Babylona, navrátim na toto miesto, hovorí Hospodin, lebo polámem jarmo babylonského kráľa. 5 Vtedy povedal prorok Jeremiáš prorokovi Chananiášovi pred očami kňazov a pred očami všetkého ľudu, ktorí stáli v dome Hospodinovom, 6 a tedy riekol prorok Jeremiáš: Ameň! Nech tak učiní Hospodin; nech postaví a tak splní Hospodin tvoje slová, ktoré si prorokoval, že vraj Hospodin navráti nádoby domu Hospodinovho i všetkých prestehovaných z Babylona na toto miesto. 7 Avšak nože počuj toto slovo, ktoré ja teraz poviem v tvoje uši jako aj v uši všetkého ľudu. 8 Proroci, ktorí boli predo mnou a pred tebou od veku a prorokovali o mnohých zemiach a proti veľkým kráľovstvám čo do vojny, nejakej pohromy alebo moru, 9 prorok, ktorý prorokuje o pokoji, keď sa dostanoví slovo toho proroka, vtedy sa pozná prorok, že ho poslal Hospodin vpravde. 10 Vtedy vzal prorok Chananiáš jarmo so šije proroka Jeremiáša a polámal ho. 11 A Chananiáš povedal pred očami všetkého ľudu: Takto hovorí Hospodin: Takto polámem jarmo Nabuchodonozora, babylonského kráľa, po dvoch rokoch so šije všetkých národov. A prorok Jeremiáš išiel svojou cestou. 12 Ale stalo sa slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, keď už bol polámal prorok Chananiáš jarmo so šije proroka Jeremiáša, povediac: 13 Iď a povieš Chananiášovi: Takto hovorí Hospodin: Polámal si drevené jarmá, ale namiesto nich spravíš železné jarmá. 14 Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Dal som železné jarmo na šiju všetkých týchto národov, aby slúžili Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, a budú mu slúžiť, ba ešte i poľnú zver som mu dal. 15 A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Chananiášovi: Nože počuj, Chananiášu! Neposlal ťa Hospodin, ale ty robíš to, aby sa tento ľud nadejal na lož. 16 Preto takto hovorí Hospodin: Hľa, zaženiem ťa s povrchu zeme, zomrieš tohoto roku, pretože si hovoril to, čím by si odvrátil ľud od Hospodina. 17 A tak zomrel prorok Chananiáš toho istého roku, siedmeho mesiaca.