Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Babylonské jarmo

1 Na počiatku kraľovania Jehojakima, syna Joziášovho, judského kráľa, stalo sa toto slovo od Hospodina k Jeremiášovi povediac:
2 Takto mi povedal Hospodin: Sprav si povrazy a jarmá a dáš ich na svoju šiju. 3 A potom ich pošleš k edomskému kráľovi a k moábskemu kráľovi a ku kráľovi synov Ammonových a k týrskemu kráľovi a k sidonskému kráľovi po posloch, ktorí prijdú do Jeruzalema k Cedekiášovi, judskému kráľovi. 4 A prikážeš im, aby povedali svojim pánom: Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Takto poviete svojim pánom: 5 Ja som učinil zem, človeka i hovädo, ktoré je na tvári zeme, svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom a dám ju tomu, komu sa mi ľúbi. 6 A tak teraz som ja dal všetky tieto zeme do ruky Nabuchodonozora, babylonského kráľa, svojho služobníka, ba ešte aj poľnú zver som mu dal, aby mu slúžila. 7 A budú mu slúžiť všetky tie národy i jeho synovi i synovi jeho syna, dokiaľ neprijde čas i jeho vlastnej zeme, keď si nimi budú slúžiť mnohé národy a veľkí kráľovia. 8 A stane sa, že národ alebo kráľovstvo, ktoré by mu neslúžily, Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, jako i toho, kto by nedal svojej šije do jarma babylonského kráľa, ten národ navštívim mečom, hladom a morom, hovorí Hospodin, a budem ich biť, dokiaľ ich nevyplienim jeho rukou. 9 Preto vy nepočúvajte na svojich prorokov ani na svojich veštcov ani na svoje sny ani na svojich planetárov ani na svojich čarodejníkov, ktorí vám hovoria, že vraj nebudete slúžiť babylonskému kráľovi. 10 Lebo vám prorokujú lož, aby som vás vzdialil s vašej zeme a aby som vás zahnal, aby ste zahynuli. 11 Ale národ, ktorý poddá svoju šiju do jarma babylonského kráľa a bude mu slúžiť, ponechám na jeho zemi, hovorí Hospodin, a bude ju obrábať a bude bývať v nej. 12 A hovoril som Cedekiášovi, judskému kráľovi, podľa všetkých týchto slov a povedal som: Poddajte svoje šije do jarma babylonského kráľa a slúžte mu i jeho ľudu a žite! 13 Prečo máte zomrieť, ty i tvoj ľud, mečom, hladom a morom, ako hovoril Hospodin o národe, ktorý by neslúžil babylonskému kráľovi. 14 A nepočúvajte na slová prorokov, ktorí vám hovoria, že vraj nebudete slúžiť babylonskému kráľovi, lebo vám prorokujú lož. 15 Lebo neposlal som ich, hovorí Hospodin, ale oni prorokujú lživo v mojom mene, aby som vás zahnal, a aby ste zahynuli vy i proroci, ktorí vám prorokujú. 16 I kňazom i všetkému tomuto ľudu som hovoril a riekol som: Takto hovorí Hospodin: Nepočúvajte na slová svojich prorokov, ktorí vám prorokujú a hovoria: Hľa, nádoby domu Hospodinovho budú navrátené z Babylona už teraz skoro. Lebo vám prorokujú lož. 17 Nepočúvajte na nich; slúžte babylonskému kráľovi a žite! Prečo má byť toto mesto obrátené na púšť? 18 Jestli sú prorokmi, a jestli je u nich slovo Hospodinovo, nechže sa primluvia u Hospodina Zástupov, aby neprišly nádoby, ktoré ešte pozostaly v dome Hospodinovom a v dome judského kráľa v Jeruzaleme, do Babylona. 19 Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov o stĺpoch, o mori, o podstavcoch a o ostatku nádob, ktoré pozostaly v tomto meste, 20 ktorých nepobral Nabuchodonozor, babylonský kráľ, keď prestehoval Jekoniáša, syna Jehojakimovho, judského kráľa, z Jeruzalema do Babylona i všetkých popredných Júdu i Jeruzalema, 21 lebo takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov, o nádobách, ktoré pozostaly v dome Hospodinovom i v dome judského kráľa i v Jeruzaleme: 22 Budú dopravené do Babylona a tam budú až do dňa, ktorého ich navštívim, hovorí Hospodin. Vtedy ich dopravím hore a navrátim ich na toto miesto.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk