Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

Babylonské jarmo

1 Na počiatku kraľovania Jehojakima, syna Joziášovho, judského kráľa, stalo sa toto slovo od Hospodina k Jeremiášovi povediac:
2 Takto mi povedal Hospodin: Sprav si povrazy a jarmá a dáš ich na svoju šiju. 3 A potom ich pošleš k edomskému kráľovi a k moábskemu kráľovi a ku kráľovi synov Ammonových a k týrskemu kráľovi a k sidonskému kráľovi po posloch, ktorí prijdú do Jeruzalema k Cedekiášovi, judskému kráľovi. 4 A prikážeš im, aby povedali svojim pánom: Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Takto poviete svojim pánom: 5 Ja som učinil zem, človeka i hovädo, ktoré je na tvári zeme, svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom a dám ju tomu, komu sa mi ľúbi. 6 A tak teraz som ja dal všetky tieto zeme do ruky Nabuchodonozora, babylonského kráľa, svojho služobníka, ba ešte aj poľnú zver som mu dal, aby mu slúžila. 7 A budú mu slúžiť všetky tie národy i jeho synovi i synovi jeho syna, dokiaľ neprijde čas i jeho vlastnej zeme, keď si nimi budú slúžiť mnohé národy a veľkí kráľovia. 8 A stane sa, že národ alebo kráľovstvo, ktoré by mu neslúžily, Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, jako i toho, kto by nedal svojej šije do jarma babylonského kráľa, ten národ navštívim mečom, hladom a morom, hovorí Hospodin, a budem ich biť, dokiaľ ich nevyplienim jeho rukou. 9 Preto vy nepočúvajte na svojich prorokov ani na svojich veštcov ani na svoje sny ani na svojich planetárov ani na svojich čarodejníkov, ktorí vám hovoria, že vraj nebudete slúžiť babylonskému kráľovi. 10 Lebo vám prorokujú lož, aby som vás vzdialil s vašej zeme a aby som vás zahnal, aby ste zahynuli. 11 Ale národ, ktorý poddá svoju šiju do jarma babylonského kráľa a bude mu slúžiť, ponechám na jeho zemi, hovorí Hospodin, a bude ju obrábať a bude bývať v nej. 12 A hovoril som Cedekiášovi, judskému kráľovi, podľa všetkých týchto slov a povedal som: Poddajte svoje šije do jarma babylonského kráľa a slúžte mu i jeho ľudu a žite! 13 Prečo máte zomrieť, ty i tvoj ľud, mečom, hladom a morom, ako hovoril Hospodin o národe, ktorý by neslúžil babylonskému kráľovi. 14 A nepočúvajte na slová prorokov, ktorí vám hovoria, že vraj nebudete slúžiť babylonskému kráľovi, lebo vám prorokujú lož. 15 Lebo neposlal som ich, hovorí Hospodin, ale oni prorokujú lživo v mojom mene, aby som vás zahnal, a aby ste zahynuli vy i proroci, ktorí vám prorokujú. 16 I kňazom i všetkému tomuto ľudu som hovoril a riekol som: Takto hovorí Hospodin: Nepočúvajte na slová svojich prorokov, ktorí vám prorokujú a hovoria: Hľa, nádoby domu Hospodinovho budú navrátené z Babylona už teraz skoro. Lebo vám prorokujú lož. 17 Nepočúvajte na nich; slúžte babylonskému kráľovi a žite! Prečo má byť toto mesto obrátené na púšť? 18 Jestli sú prorokmi, a jestli je u nich slovo Hospodinovo, nechže sa primluvia u Hospodina Zástupov, aby neprišly nádoby, ktoré ešte pozostaly v dome Hospodinovom a v dome judského kráľa v Jeruzaleme, do Babylona. 19 Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov o stĺpoch, o mori, o podstavcoch a o ostatku nádob, ktoré pozostaly v tomto meste, 20 ktorých nepobral Nabuchodonozor, babylonský kráľ, keď prestehoval Jekoniáša, syna Jehojakimovho, judského kráľa, z Jeruzalema do Babylona i všetkých popredných Júdu i Jeruzalema, 21 lebo takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov, o nádobách, ktoré pozostaly v dome Hospodinovom i v dome judského kráľa i v Jeruzaleme: 22 Budú dopravené do Babylona a tam budú až do dňa, ktorého ich navštívim, hovorí Hospodin. Vtedy ich dopravím hore a navrátim ich na toto miesto.