Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

Reč v chráme

1 Na počiatku kraľovania Jehojakima, syna Joziášovho, judského kráľa, stalo sa toto slovo od Hospodina povediac:
2 Takto hovorí Hospodin: Postav sa v nádvorí domu Hospodinovho a budeš hovoriť proti všetkým mestám Júdovým, ktoré prijdú klaňať sa v dome Hospodinovom, všetky slová, ktoré som ti prikázal im hovoriť, neujmeš ani slova, 3 ak by snáď predsa len počuli a navrátili sa každý od svojej zlej cesty, aby som ľutoval zlého, ktoré im myslím učiniť pre nešľachetnosť ich skutkov. 4 A povieš im: Takto hovorí Hospodin: Ak nebudete počúvať na mňa, aby ste chodili v mojom zákone, ktorý som vám predložil, 5 počúvajúc na slová mojich služobníkov prorokov, ktorých ja posielam k vám, a to vstávajúc skoro za rána a posielajúc ich znova a znova (A nepočuli ste!), 6 vtedy vydám tento dom, aby bol ako Šílo, a toto mesto vydám kliatbe všetkým národom zeme. 7 A kňazi a proroci i všetok ľud počuli Jeremiáša hovoriť tieto slová v dome Hospodinovom. 8 A stalo sa, keď dohovoril Jeremiáš všetko to, čo prikázal Hospodin hovoriť všetkému ľudu, že ho schopili kňazi a proroci i všetok ľud a povedali: Istotne zomrieš. 9 Prečo si prorokoval v mene Hospodinovom povediac: Tento dom bude jako Šílo, a toto mesto vraj spustne tak, že nebude v ňom obyvateľa? A shromaždil sa všetok ľud k Jeremiášovi do domu Hospodinovho. 10 A keď počuli kniežatá Júdove tieto veci, odišli z domu kráľovho hore do domu Hospodinovho a posadili sa pri vchode novej brány Hospodinovej. 11 A kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu a riekli: Tento človek zaslúžil, aby bol odsúdený na smrť, lebo prorokoval proti tomuto mestu, jako ste počuli na vlastné uši. 12 Vtedy povedal Jeremiáš všetkým kniežatám a všetkému ľudu a riekol: Hospodin ma poslal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mestu všetky slová, ktoré ste počuli. 13 Preto teraz urobte tak, aby boly vaše cesty dobré i vaše skutky a počúvajte na hlas Hospodina, svojho Boha, a Hospodin bude ľutovať zlého, ktoré hovoril proti vám. 14 A ja, hľa, som vo vašej ruke, urobte mi podľa toho, čo je dobré a spravedlivé vo vašich očiach. 15 Ale vedzte cele iste, že ak ma zabijete, uvalíte na seba nevinnú krv i na toto mesto i na jeho obyvateľov, lebo vpravde ma poslal Hospodin k vám hovoriť vo vaše uši všetky tieto slová. 16 Vtedy povedali kniežatá i všetok ľud kňazom a prorokom: Tento človek nezaslúžil, aby bol odsúdený na smrť, lebo nám hovoril v mene Hospodina, našeho Boha. 17 A povstali mužovia zo starších zeme a povedali celému shromaždeniu ľudu a riekli: 18 Micheáš Morašťanský prorokoval vo dňoch Ezechiáša, judského kráľa, a povedal všetkému ľudu Júdovmu a riekol: Takto hovorí Hospodin Zástupov: Sion sa bude orať ako pole, a Jeruzalem bude obrátený v rumy, a vrch tohoto domu bude výšinami lesa. 19 Či ho azda zabili, Ezechiáš, judský kráľ, i celý Júda? Či sa nebál Hospodina a neprosil pokorne Hospodina o milosť? A Hospodin ľutoval zlého, ktoré hovoril proti nim. Ale my ideme vykonať veľké zlo proti svojim dušiam.

Smrť proroka Uriju

20 A bol aj iný muž, ktorý prorokoval v mene Hospodinovom, Uriáš, syn Šemaiášov, z Kirjat-jearíma, a prorokoval proti tomuto mestu i proti tejto zemi všetko tie isté slová jako Jeremiáš.
21 A keď počul kráľ Jehojakim i všetci jeho udatní i všetky kniežatá jeho slová, hľadal kráľ možnosť zabiť ho. A Uriáš počujúc o tom bál sa a utiekol a prišiel do Egypta. 22 Ale kráľ Jehojakim poslal mužov do Egypta, Elnatána, syna Achborovho, a niektorých mužov s ním, do Egypta. 23 A vyviedli Uriáša z Egypta a doviedli ho ku kráľovi Jehojakimovi, ktorý ho zabil mečom a jeho mŕtve telo hodil ku hrobom synov obecného ľudu. 24 Avšak ruka Achikáma, syna Šafánovho, bola s Jeremiášom, aby ho nevydali do ruky ľudu zabiť ho.