Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

Dobré a zlé figy

1 Hospodin mi ukázal, a hľa, dva koše fíkov boly postavené pred chrámom Hospodinovým, keď už bol Nabuchodonozor, babylonský kráľ, prestehoval Jekoniáša, syna Jehojakimovho, judského kráľa, i judské kniežatá, tesárov i kováčov z Jeruzalema a doviedol ich do Babylona.
2 Jeden koš bol koš veľmi dobrých fíkov, ako bývajú skoré fíky, a druhý koš bol koš veľmi zlých fíkov, aké sa nejedia preto, že sú zlé. 3 A Hospodin mi riekol: Čo vidíš, Jeremiášu? A ja som odpovedal: Fíky. Tie dobré fíky sú veľmi dobré, a tie zlé sú veľmi zlé, jaké sa nejedia, pretože sú také zlé. 4 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: 5 Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Ako na tieto dobré fíky, tak budem hľadieť na prestehovaných Júdových, ktorých som poslal preč z tohoto miesta do zeme Chaldejov, na ich dobré. 6 A obrátim svoje oko na nich na dobré a navrátim ich do tejto zeme a zbudujem ich a nezborím, zasadím ich a nevyplienim 7 a dám im srdce, aby ma znali, že ja som Hospodin, a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom, keď sa navrátia ku mne celým svojím srdcom.- 8 Ale jako tie zlé fíky, jaké sa nejedia, pretože sú zlé, áno, takto hovorí Hospodin, za takého dám Cedekiáša, judského kráľa, jeho kniežatá a ostatok Jeruzalema, ktorí pozostali v tejto zemi, jako aj tých, ktorí bývajú v Egyptskej zemi, 9 a vydám ich za postrk na zlé, všetkým kráľovstvám zeme, na potupu a za príslovie, v rezavý posmech a v kliatbu na všetkých miestach, kam ich zaženiem. 10 A budem posielať na nich meč, hlad a mor, dokiaľ nebudú vyničení s povrchu zeme, ktorú som bol dal im aj ich otcom.