Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Proti zlým pastierom

1 Beda pastierom, ktorí hubia a rozptyľujú stádo mojej pastvy! hovorí Hospodin.
2 Preto takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov, o pastieroch, ktorí pasú môj ľud: Vy rozptyľujete moje stádo, zaháňate ich a nenavštevujete ich. Hľa, tedy ja navštívim nešľachetnosť vašich skutkov na vás, hovorí Hospodin. 3 A ja shromaždím ostatok svojho stáda zo všetkých zemí, kam som ich zahnal, a navrátim ich na ich pastvisko, a budú sa plodiť a množiť. 4 A postavím nad nimi pastierov, a budú ich pásť. A nebudú sa viacej báť ani sa nebudú desiť ani nebudú niktorý chýbať, hovorí Hospodin.

Dávidov potomok

5 Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že vzbudím Dávidovi spravedlivý výrastok, a bude kraľovať ako kráľ a bude rozumne robiť a bude činiť súd a spravedlivosť na zemi.
6 Za jeho dní bude spasený Júda, a Izrael bude bývať bezpečne. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú nazývať: Hospodin naša spravedlivosť. 7 Preto hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že nepovedia už viacej: Ako že žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraelových hore z Egyptskej zeme, 8 ale: Ako že žije Hospodin, ktorý vyviedol hore a ktorý doviedol semeno domu Izraelovho zo zeme na sever a zo všetkých zemí, kam som ich bol zahnal, a budú bývať na svojej pôde.

Výroky o falošných prorokoch

9 Prorokom: Moje srdce je skrúšené v mojom vnútri; chvejú sa všetky moje kosti; som ako opilý človek a jako muž, ktorého premohlo víno, pre Hospodina a pre slová jeho svätosti.
10 Lebo zem ja plná cudzoložníkov, lebo zem vädne pre kliatbu, uschly pastviská na púšti, a preto ja ich beh zlý, a ich sila je nepravá. 11 Lebo jako prorok, tak i kňaz páchajú nešľachetnosť, ba ešte aj vo svojom dome som našiel ich zlosť, hovorí Hospodin. 12 Preto im bude ich cesta jako klzké miesta v mrákave; budú sotení a padnú na nej, lebo uvediem na nich zlé roku ich navštívenia, hovorí Hospodin. 13 A pri prorokoch Samárie som videl veľký nerozum; prorokovali skrze Bála a zvodili môj ľud, Izraela, do bludu. 14 Ale pri prorokoch Jeruzalema som videl až hroznú vec, cudzoložia a chodia v lži a posilňujú ruky zlostníkov, aby sa neobrátili niktorý od svojej zlosti. Všetci sú mi jako Sodoma a jeho obyvatelia ako Gomora. 15 Preto takto hovorí Hospodin Zástupov o tých prorokoch: Hľa, nakŕmim ich palinou a napojím ich jedovatou vodou, lebo od prorokov Jeruzalema vyšla nešľachetnosť na celú túto zem. 16 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Nepočúvajte na slová prorokov, ktorí vám prorokujú; zvodia vás spoliehať sa na márnosť. Hovoria videnie svojho srdca, nie slovo z úst Hospodinových. 17 Neprestajne hovoria tým, ktorí mnou pohŕdajú, Hospodin vraj hovoril: Budete mať pokoj. A každému, kto chodí v umienenosti svojho srdca, hovoria: Neprijde na vás zlé. 18 Lebo kto stál v rade Hospodinovej, aby bol videl a počul jeho slovo? Kto pozoroval moje slovo ušima a počul ho? 19 Hľa, víchrica Hospodinova, prchlivosť vyšla a víriaci víchor búrlivý, zvalí sa na hlavu bezbožníkov. 20 Neobráti sa nazpät hnev Hospodinov, dokiaľ neučiní Hospodin a dokiaľ nevykoná úmyslov svojho srdca. V posledných dňoch porozumiete tomu docela. 21 Neposlal som tých prorokov, ale oni bežali; nehovoril som im, no, oni prorokovali. 22 Ale keby boli stáli v mojej rade, boli by hlásali môjmu ľudu moje slová a boli by ich odvracali od ich zlej cesty a od nešľachetnosti ich skutkov. 23 Či som ja Bohom len zblízka? hovorí Hospodin. A či nie som i Bohom z ďaleka? 24 Či sa azda niekto skryje voľakde na skrytých miestach, aby som ho ja nevidel? hovorí Hospodin. Či azda ja nevyplňujem nebies i zeme? hovorí Hospodin. 25 Počul som, čo hovoria tí proroci, ktorí prorokujú v mojom mene lož a hovoria: Snívalo sa mi, snívalo sa mi! 26 Až dokedy to bude trvať? Či je to v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož, a v srdci prorokov, ktorí prorokujú lesť svojho srdca? 27 Či myslia spôsobiť to, aby môj ľud zabudol na moje meno, svojimi snami, ktoré rozprávajú druh druhovi, tak ako zabudli ich otcovia na moje meno pre Bála? 28 Prorok, u ktorého je sen, nech rozpráva sen; ale ten, u ktorého je moje slovo, nech hovorí moje slovo, pravdu. Čo má pleva spoločného so zbožím? hovorí Hospodin. 29 Či nie je moje slovo jako oheň? hovorí Hospodin, a jako kladivo, ktoré rozráža skalu? 30 Preto hľa, prijdem na prorokov, hovorí Hospodin, ktorí kradnú moje slová druh od druha. 31 Hľa, prijdem na prorokov, hovorí Hospodin, ktorí berú svoj jazyk a hovoria: Hovorí Hospodin. 32 Hľa, prijdem na tých, ktorí prorokujú lživé sny, hovorí Hospodin, a rozprávajú ich a tak zvodia môj ľud do bludu svojimi lžami a svojím chvastúňstvom, a ja som ich neposlal ani som im neprikázal. Ale ani pomôcť nepomôžu tomuto ľudu, hovorí Hospodin.

Hospodinovo bremeno

33 A keby sa ťa pýtal tento ľud alebo prorok alebo kňaz a povedal by: Jaké je bremä Hospodinovo? povieš im: Áno, jaké bremä! Ale zavrhnem vás, hovorí Hospodin.
34 A proroka a kňaza a ľud, ktorý hovorí: Bremä Hospodinovo, toho človeka navštívim i jeho dom. 35 Takto budete hovoriť druh druhovi a brat bratovi: Čo odpovedal Hospodin? Alebo: Čo hovoril Hospodin? 36 Ale bremena Hospodinovho nespomínajte viacej, lebo by bremenom bolo každému jeho vlastné slovo, a prevrátili by ste slová živého Boha, Hospodina Zástupov, nášho Boha. 37 Takto povieš prorokovi: Čo ti odpovedal Hospodin? Alebo: Čo hovoril Hospodin? 38 Ale ak poviete: Bremä Hospodinovo, vtedy takto hovorí Hospodin: Pretože hovoríte to slovo, bremä Hospodinovo, hoci som poslal k vám a povedal: Nehovorte: Bremä Hospodinovo! 39 preto hľa, zabudnem na vás docela a zavrhnem vás i mesto, ktoré som bol dal vám i vašim otcom, zpred svojej tvári. 40 A položím na vás večnú potupu a večnú hanbu, ktorá nebude zabudnutá.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk