Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

23. kapitola

Proti zlým pastierom

1 Beda pastierom, ktorí hubia a rozptyľujú stádo mojej pastvy! hovorí Hospodin.
2 Preto takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov, o pastieroch, ktorí pasú môj ľud: Vy rozptyľujete moje stádo, zaháňate ich a nenavštevujete ich. Hľa, tedy ja navštívim nešľachetnosť vašich skutkov na vás, hovorí Hospodin. 3 A ja shromaždím ostatok svojho stáda zo všetkých zemí, kam som ich zahnal, a navrátim ich na ich pastvisko, a budú sa plodiť a množiť. 4 A postavím nad nimi pastierov, a budú ich pásť. A nebudú sa viacej báť ani sa nebudú desiť ani nebudú niktorý chýbať, hovorí Hospodin.

Dávidov potomok

5 Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že vzbudím Dávidovi spravedlivý výrastok, a bude kraľovať ako kráľ a bude rozumne robiť a bude činiť súd a spravedlivosť na zemi.
6 Za jeho dní bude spasený Júda, a Izrael bude bývať bezpečne. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú nazývať: Hospodin naša spravedlivosť. 7 Preto hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že nepovedia už viacej: Ako že žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraelových hore z Egyptskej zeme, 8 ale: Ako že žije Hospodin, ktorý vyviedol hore a ktorý doviedol semeno domu Izraelovho zo zeme na sever a zo všetkých zemí, kam som ich bol zahnal, a budú bývať na svojej pôde.

Výroky o falošných prorokoch

9 Prorokom: Moje srdce je skrúšené v mojom vnútri; chvejú sa všetky moje kosti; som ako opilý človek a jako muž, ktorého premohlo víno, pre Hospodina a pre slová jeho svätosti.
10 Lebo zem ja plná cudzoložníkov, lebo zem vädne pre kliatbu, uschly pastviská na púšti, a preto ja ich beh zlý, a ich sila je nepravá. 11 Lebo jako prorok, tak i kňaz páchajú nešľachetnosť, ba ešte aj vo svojom dome som našiel ich zlosť, hovorí Hospodin. 12 Preto im bude ich cesta jako klzké miesta v mrákave; budú sotení a padnú na nej, lebo uvediem na nich zlé roku ich navštívenia, hovorí Hospodin. 13 A pri prorokoch Samárie som videl veľký nerozum; prorokovali skrze Bála a zvodili môj ľud, Izraela, do bludu. 14 Ale pri prorokoch Jeruzalema som videl až hroznú vec, cudzoložia a chodia v lži a posilňujú ruky zlostníkov, aby sa neobrátili niktorý od svojej zlosti. Všetci sú mi jako Sodoma a jeho obyvatelia ako Gomora. 15 Preto takto hovorí Hospodin Zástupov o tých prorokoch: Hľa, nakŕmim ich palinou a napojím ich jedovatou vodou, lebo od prorokov Jeruzalema vyšla nešľachetnosť na celú túto zem. 16 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Nepočúvajte na slová prorokov, ktorí vám prorokujú; zvodia vás spoliehať sa na márnosť. Hovoria videnie svojho srdca, nie slovo z úst Hospodinových. 17 Neprestajne hovoria tým, ktorí mnou pohŕdajú, Hospodin vraj hovoril: Budete mať pokoj. A každému, kto chodí v umienenosti svojho srdca, hovoria: Neprijde na vás zlé. 18 Lebo kto stál v rade Hospodinovej, aby bol videl a počul jeho slovo? Kto pozoroval moje slovo ušima a počul ho? 19 Hľa, víchrica Hospodinova, prchlivosť vyšla a víriaci víchor búrlivý, zvalí sa na hlavu bezbožníkov. 20 Neobráti sa nazpät hnev Hospodinov, dokiaľ neučiní Hospodin a dokiaľ nevykoná úmyslov svojho srdca. V posledných dňoch porozumiete tomu docela. 21 Neposlal som tých prorokov, ale oni bežali; nehovoril som im, no, oni prorokovali. 22 Ale keby boli stáli v mojej rade, boli by hlásali môjmu ľudu moje slová a boli by ich odvracali od ich zlej cesty a od nešľachetnosti ich skutkov. 23 Či som ja Bohom len zblízka? hovorí Hospodin. A či nie som i Bohom z ďaleka? 24 Či sa azda niekto skryje voľakde na skrytých miestach, aby som ho ja nevidel? hovorí Hospodin. Či azda ja nevyplňujem nebies i zeme? hovorí Hospodin. 25 Počul som, čo hovoria tí proroci, ktorí prorokujú v mojom mene lož a hovoria: Snívalo sa mi, snívalo sa mi! 26 Až dokedy to bude trvať? Či je to v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož, a v srdci prorokov, ktorí prorokujú lesť svojho srdca? 27 Či myslia spôsobiť to, aby môj ľud zabudol na moje meno, svojimi snami, ktoré rozprávajú druh druhovi, tak ako zabudli ich otcovia na moje meno pre Bála? 28 Prorok, u ktorého je sen, nech rozpráva sen; ale ten, u ktorého je moje slovo, nech hovorí moje slovo, pravdu. Čo má pleva spoločného so zbožím? hovorí Hospodin. 29 Či nie je moje slovo jako oheň? hovorí Hospodin, a jako kladivo, ktoré rozráža skalu? 30 Preto hľa, prijdem na prorokov, hovorí Hospodin, ktorí kradnú moje slová druh od druha. 31 Hľa, prijdem na prorokov, hovorí Hospodin, ktorí berú svoj jazyk a hovoria: Hovorí Hospodin. 32 Hľa, prijdem na tých, ktorí prorokujú lživé sny, hovorí Hospodin, a rozprávajú ich a tak zvodia môj ľud do bludu svojimi lžami a svojím chvastúňstvom, a ja som ich neposlal ani som im neprikázal. Ale ani pomôcť nepomôžu tomuto ľudu, hovorí Hospodin.

Hospodinovo bremeno

33 A keby sa ťa pýtal tento ľud alebo prorok alebo kňaz a povedal by: Jaké je bremä Hospodinovo? povieš im: Áno, jaké bremä! Ale zavrhnem vás, hovorí Hospodin.
34 A proroka a kňaza a ľud, ktorý hovorí: Bremä Hospodinovo, toho človeka navštívim i jeho dom. 35 Takto budete hovoriť druh druhovi a brat bratovi: Čo odpovedal Hospodin? Alebo: Čo hovoril Hospodin? 36 Ale bremena Hospodinovho nespomínajte viacej, lebo by bremenom bolo každému jeho vlastné slovo, a prevrátili by ste slová živého Boha, Hospodina Zástupov, nášho Boha. 37 Takto povieš prorokovi: Čo ti odpovedal Hospodin? Alebo: Čo hovoril Hospodin? 38 Ale ak poviete: Bremä Hospodinovo, vtedy takto hovorí Hospodin: Pretože hovoríte to slovo, bremä Hospodinovo, hoci som poslal k vám a povedal: Nehovorte: Bremä Hospodinovo! 39 preto hľa, zabudnem na vás docela a zavrhnem vás i mesto, ktoré som bol dal vám i vašim otcom, zpred svojej tvári. 40 A položím na vás večnú potupu a večnú hanbu, ktorá nebude zabudnutá.