62. kapitola

Ďaľšie o budúcej sláve svätej cirkvi.

1 Pre Sion nebudem mlčať a pre Jeruzalem nebudem ticho, dokiaľ nevyjde jeho spravedlivosť ako blesk, a nebude horieť jeho spasenie ako fakľa.
2 A tak uvidia národy tvoju spravedlivosť a všetci kráľovia tvoju slávu, a budú ťa volať novým menom, ktoré vyrieknu ústa Hospodinove. 3 A budeš korunou krásy v ruke Hospodinovej a diadémom kráľovstva v ruke svojho Boha. 4 Nepovedia ti viacej, že vraj opustená, ani tvojej zemi už viacej nepovedia spustošená; ale ty sa budeš volať: Chefcí-bahMám v ňom záľubu, a tvoja zem: BeulaVydatá, taká, ktorá má muža; lebo Hospodin bude mať v tebe záľubu, a tvoja zem bude vydatá jako žena. 5 Lebo jako si mládenec vezme pannu za ženu, tak si ťa vezmú tvoji synovia, a jako sa ženích raduje svojej neveste, tak sa bude tebe radovať tvoj Bôh.

Pokoj a hojnosť.

6 Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy mlčať. Vy tedy, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!
7 Ale nedajte ani jemu pokoja, dokiaľ pevne nepostaví a dokiaľ neučiní Jeruzalema chválou na zemi! 8 Hospodin prisahal na svoju pravicu a na rameno svojej sily povediac: Nedám viacej tvojho obilia za pokrm tvojim nepriateľom, ani nebudú piť synovia cudzozemca tvojej vínnej šťavy, na ktorej si pracoval. 9 Ale tí, ktorí ho spratali, ho budú jesť a budú chváliť Hospodina, a tí, ktorí ju shromaždili, ju budú piť v sieňach mojej svätosti. 10 Prejdite, prejdite bránami, urovnajte cestu prichádzajúcemu ľudu! Nasypte, nasypte hradskú cestu, vysberajte kamenie, vyzdvihnite prápor oproti národom! 11 Hľa, Hospodin dá vyhlásiť až do konca zeme: Povedzte dcére Siona: Hľa, ide tvoja spása, hľa, jeho mzda s ním a jeho dielo pred ním. 12 A nazovú ich: svätý ľud, vykúpení Hospodinovi; a ty sa budeš volať hľadaným, mestom, ktoré nebude opustené.