Predchádzajúca kapitola

61. kapitola

Úrad Pána, Krista.

1 Duch Pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium; poslal ma obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára,
2 a vyhlásiť rok milosti Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých zarmútených, 3 obrátiť pozor na zarmútených Siona, dať im okrasu miesto popola, oleja veselosti miesto smútku, odev chvály miesto ducha malomyseľnosti. A budú ich volať dubami spravedlivosti, sadením Hospodinovým, aby bol oslávený. 4 A vystavia pustiny od veku, postavia drievne spustošeniny, takže budú zase stáť, a obnovia pusté mestá, spustošené od pokolenia a pokolenia. 5 A postavia sa cudzinci a budú pásť vaše drobné stádo, a synovia cudzozemca budú vašimi oráčmi a vašimi vinármi.

Semä, ktorému požehnal Hospodin.

6 A vy sa budete volať kňazmi Hospodinovými; povie sa vám: Svätoslužobníci nášho Boha. Budete užívať bohatstvo národov a zameníte sa v ich sláve.
7 Za svoju hanbu dostanete dvojnásobne. A za potupu plesať budú nad svojím podielom, a tak budú dedične vládnuť dvojnásobným vo svojej zemi: budú mať večnú radosť. 8 Lebo ja Hospodin milujem súd a nenávidím lúpeže s neprávosťou a dám im odplatu za ich prácu podľa pravdy a učiním s nimi večnú smluvu. 9 A tak bude známe ich semeno medzi pohanmi a ich potomstvo medzi národami. Všetci, ktorí ich uvidia, poznajú ich, že sú semenom, ktoré požehnal Hospodin. 10 Preveľmi sa radujem v Hospodinovi, moja duša plesá v mojom Bohu, lebo ma obliekol do rúcha spásy, odial ma plášťom spravedlivosti; som ako ženích, ktorý si kňazsky zdobí hlavu stuhami, a jako nevesta, ktorá sa krášli svojimi ozdobami. 11 Lebo jako zem vydáva svoju rastlinu, a jako zahrada ženie to, čo bolo do nej zasiate, tak Pán Hospodin spôsobí to, aby vzišla spravedlivosť a chvála pred všetkými národami.