Predchádzajúca kapitola

43. kapitola

Pán teší svoj ľud.

1 Ale teraz takto hovorí Hospodin, ktorý ťa stvoril, Jakobe, a ten, ktorý ťa utvoril, Izraelu: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil: povolal som ťa tvojím menom; môj si ty!
2 Keď pojdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezatopia ťa; keď pojdeš cez oheň nepopáliš sa, a plameň sa ťa nechytí. 3 Lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, Svätý Izraelov, som tvoj Spasiteľ. Dal som na výplatu za teba Egypt, Ethiopiu a Sebu miesto teba. 4 Preto, že si drahý v mojich očiach, si aj učinený slávny, a ja ťa milujem, a dám ľudí za teba a národy za tvoju dušu. 5 Neboj sa, lebo ja som s tebou! Od východu dovediem tvoje semä a od západu ťa shromaždím. 6 Poviem severu: Daj sem! A juhu: Nezadrž! Priveď mojich synov z ďaleka a moje dcéry od konca zeme, 7 každého, kto je nazvaný podľa môjho mena, a koho som stvoril pre svoju slávu, koho som utvoril, áno, koho som učinil. 8 Vyveď von slepý ľud, slepý, hoci má oči, a hluchých, hoci majú uši!

Niet Boha ani spasiteľa krome Hospodina.

9 Nech sa shromaždia všetky národy spolu, a nech sa sídu ľudia! Kto medzi nimi to bude zvestovať? A nech nám povedia drievne veci, aby sme počuli! Nech dajú svojich svedkov, a budú spravedliví, a nech počujú ľudia a rieknu: Pravda je.
10 Vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodin, i môj služobník, ktorého som si vyvolil, aby ste poznali a uverili mi a porozumeli, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený nijaký silný Bôh a nebude ani po mne. 11 Ja, ja som Hospodin, a niet spasiteľa krome mňa. 12 Ja oznamujem, zachraňujem a ohlasujem, a nieto medzi vami cudzieho boha, ktorý by to bol vykonal, a vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodin, a ja som silný Bôh. 13 Aj od tohoto dňa som ja ten istý, a nieto nikoho, kto by vytrhol z mojej ruky; keď konám niečo, kto ju odvráti? 14 Takto hovorí Hospodin, váš vykupiteľ, Svätý Izraelov: Pre vás pošlem do Babylona a strhnem dolu všetky závory i Chaldejov s loďami ich plesania. 15 Ja som Hospodin, váš Svätý, Stvoriteľ Izraelov, váš Kráľ. 16 Takto hovorí Hospodin, ktorý dáva cestu na mori a chodník na mohutných vodách, 17 ktorý vyvodí voz i koňa, vojsko i silu a pôsobí to, že razom ľahnú a viacej nevstanú, zhasnú, vyhasnú jako knôt: 18 Nespomínajte na drievne veci a na dávne nedbajte. 19 Hľa, učiním nové, teraz vypučí. A či neviete o tom? Áno, učiním cestu na púšti a rieky na pustine. 20 Bude ma oslavovať poľná zver, šakali a mladí pštrosi, lebo dám vody na púšti, rieky na pustine, aby som napojil svoj ľud, svoj vyvolený. 21 Ľud, ktorý si vytvorím, bude rozprávať moju chválu.

Výčitky Jakobovi pre nevernosť.

22 Ale mňa si nevzýval, Jakobe, lebo si sa unavil mnou, Izraelu!
23 Nedoviedol si mi dobytčaťa svojich zápalných obetí a svojimi bitnými obeťami si ma nepoctil; nenútil som ťa, aby si mi slúžil obilným darom obetným, ani som ťa neunúval kadivom. 24 Nekúpil si mi za peniaze voňavej trstiny ani tukom svojich bitných obetí si ma nenapojil, ale ty si mi navalil službu svojimi hriechami a unavoval si ma svojimi neprávosťami. 25 Ja, ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy. 26 Pripomeň mi, nech sa súdime spolu! Rozprávaj ty, aby si mal pravdu a bol spravedlivý! 27 Tvoj prvý otec zhrešil, a tvoji prostredníci sa dopúšťali prestúpenia proti mne, 28 preto znesvätím kniežatá svätyne a dám Jakoba do kliatby a Izraela vydám, aby sa mu rúhali.