Predchádzajúca kapitola

32. kapitola

Spravedlivosť v kráľovstve Kristovom.

1 Hľa, kráľ bude kraľovať podľa spravedlivosti, a čo do kniežat, budú vládnuť podľa spravedlivého súdu,
2 a každý bude jako skrýša pred vetrom a jako úkryt pred prívalom, ako potoky vody v suchom kraji, ako tôňa ozrutnej skaly vo vypráhlej zemi. 3 A nebudú viacej zalepené oči vidiacich, a uši čujúcich budú bedlive pozorovať, 4 srdce náhlivých porozumie známosti, a jazyk zajakavých bude hovoriť rýchle a jasne. 5 Nebude sa viacej nazývať blázon šľachetným, ani skúpemu sa už nepovie štedrý. 6 Lebo blázon hovorí bláznovstvo, a jeho srdce pácha neprávosť robiac ošemetne a hovoriac proti Hospodinovi blud, aby vyprázdnil dušu lačného a spôsobil to, aby sa nedostalo nápoja smädnému. 7 A skupáň? Jeho nástroje sú zlé; myslí na mrzké veci, aby lživými rečami zkazil pokorných, i keď hovorí chudobný spravedlivý súd. 8 Ale šľachetný myslí na šľachetné veci, ktorý aj vždy bude stáť pri tom, čo je šľachetné.

Júda spustošený, dokiaľ nebude vyliaty Svätý Duch.

9 Vy, bezstarostné ženy, vstaňte, počujte môj hlas; hriešne ubezpečené dcéry, ušami pozorujte moju reč!
10 Za mnohé dni, ba roky sa budete triasť, hriešne ubezpečené; lebo zahynie oberačka, a spratávanie iných úrod neprijde. 11 Chvejte sa, bezstarostné; traste sa, hriešne ubezpečené! Vyzliecť sa, obnažiť sa a opásať vrecovinu na bedrá! 12 Bijúc sa na prsia budú kvíliť nad ľúbeznými poliami, nad úrodným viničom: 13 na pôde môjho ľudu vzíde bodľač a tŕnie, áno, na všetkých domoch, v ktorých panovala veselosť, na plesajúcom meste. 14 Lebo palác bude opustený, lomoz mesta zanechaný; vysoká hradba Ofel a veža-pozorovateľňa budú za jaskyne až na veky, radosťou divých oslov, pastviskom stád, 15 dokiaľ nebude vyliaty na nás Duch z výsosti, a vtedy bude obrátená púšť na úrodné pole, a úrodné pole bude považované za les. 16 A tak bude prebývať súd na púšti, a spravedlivosť bude bývať na úrodnom poli. 17 A dielom spravedlivosti bude pokoj a službou spravedlivosti bude ticho a bezpečnosť až na veky. 18 A môj ľud bude bývať v bydliskách pokoja a v príbytkoch úplnej bezpečnosti a v bezstarostných obydliach odpočinku. 19 Ale prv bude padať ľadovec, až i sostúpi les, a do nízkosti bude snížené mesto. 20 Blahoslavení vy, ktorí sejete popri všetkých vodách, ktorí voľne púšťate nohu vola a osla!